رابطه میزان سهام شناور آزاد و ریسک سهام

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور کرج

2 کارشناس ارشد حسابداری

3 عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از مقاله حاضر، آزمون تأثیرگذاری میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به‌منظور دستیابی به این هدف یک گروه نمونه شامل 50 شرکت برتر سال 1387 انتخاب شده و داده‌های فصلی مربوط به آن‌ها به طول 10 دوره 3 ماهه و دامنه زمانی بین 1385 تا 1387 استخراج شده و مورد پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق میزان سهام شناور آزاد به‌عنوان متغیر مستقل و متغیر ریسک سهام به‌عنوان متغیر وابسته مطرح است. این تحقیق با روش‌های توصیفی و همبستگی انجام گرفته و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق با توجه به شکل توزیع داده‌ها و هدف پژوهش از آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده و در مورد فرضیه‌ تحقیق، تصمیم‌گیری و سپس بر اساس تئوری احتمالات به سؤال تحقیق پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق از وجود رابطه معکوس و معنادار بین میزان سهام شناور آزاد با ریسک سهام، طی دوره مورد مطالعه، پشتیبانی نموده است. به بیان دیگر هرچه میزان سهام شناور آزاد شرکتی بیشتر باشد ریسک سهام آن شرکت کمتر است.

کلیدواژه‌ها