تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

4 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

تصمیمات مرتبط با تقسیم سود، به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در اداره شرکت‌ها، تحت تاثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی قرار دارد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساز وکار‌های نظام راهبری شرکتی نظیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت¬مدیره بر سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد بررسی شامل 106 شرکت طی سال‌های 1383 الی 1387 می¬باشد. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون داده¬های ترکیبی بیانگر این است که متغیر تمرکز مالکیت دارای ارتباط معنادار منفی با نسبت تقسیم سود است. همچنین، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره دارای ارتباط معنادار مثبت با نسبت تقسیم سود می¬باشد. علاوه بر آن، بین درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت مدیریتی، درصد مالکیت خانوادگی، استقلال هیأت‌مدیره و نسبت تقسیم سود نیز ارتباط معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


 
ابراهیمی، شهلا ،(1388)، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

اعتمادی، حسین ، پری چالاکی،(1384)، رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1377-1381، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 39: 47-31.

بهرام­فر، نقی ، کاوه مهرانی ، (1383)، رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36: 46-27.

جهانخانی، علی ، سعید قربانی ، (1384)، شناسایی و تعیین عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، دوفصلنامه تحقیقات مالی، سال هفتم، شماره 20: 48-27.

پورحیدری، حیدر ،محمد خاکساری، (1387)، بررسی عوامل تعیین­کننده خط مشی تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمایه، سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان:183-200.

علوی طبری، سید حسین، ویدا مجتهدزاده، غلامرضا سلیمانی امیری، یلدا عاملی ، (1388)، رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 56 : 106-93.

فروغی، داریوش، علی سعیدی، محسن اژدر،(1388)، تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود ، فصلنامه تحقیقات حسابداری،‌ سال اول، شماره دوم: 129-114.

 

Abdelsalam, O.; El-Masry, A.;  Elsegini,S. (2008),"Board Composition, Ownership Structure and Dividend Policies in an Emerging Market Further Evidence CASE 50", Managerial Finance, Vol. 34, No. 12: PP. 953-964.

Adjaoud, F. and Ben-Amar, W. (2010), "Corporate Governance and Dividend Policy: Shareholders’ Protection or Expropriation?", Journal of Business Finance & Accounting, 37(5) & (6): PP.. 648–667.

Al-Najjar, B. and Hussainey, K . (2009), "The Association between Dividend Payout and Outside Directorships", Journal of Applied Accounting Research, Vol. 10, No. 1: PP. 4-19.

Baltagi, B. H. (2005), "Econometric Analysis of Panel Data", 3rd edition. Great Britain. John Wiley & Sons Ltd.

Coleman,  A. K.(2007), "Corporate Governance and Shareholder Value Maximization: An African Perspective", African Development Bank, PP. 350- 367.

Easterbrook, F. (1984), "Two Agency Cost Explanations of Dividends", American Economic Review, Vol. 74: PP. 650-659.

Farinha, J. (2003), "Dividend Policy, Corporate Governance and the Managerial Entrenchment Hypothesis: an Empirical Analysis", Journal of Business, Finance & Accounting: PP.1173- 1209.

Francis, B; Hasan, I; John, K; Song, L. (2011), "Corporate Governance and Dividend Payout Policy: A Test Using Antitakeover Legislation", Financial Management: PP. 83 – 112.

Gugler,K. (2003), "Corporate Governance, Dividend Payout Policy, and the Interrelation between Dividends, R&D, and Capital Investment", Journal of Banking & Finance: PP. 1297–1321

Gujarati, N. D. (1995), "Basic Econometrics", Furth edition, McGraw-Hill International Editions: Economic Series.

Jensen, M.C. (1986), "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers", American Economic Review, Vol. 76: PP. 323-9.

Kowalewski, O. and Stetsyuk, I, Talavera,O. (2008), "Does Corporate Governance Determine Dividend Payouts in Poland?", Post-Communist Economies, Vol. 20, No. 2: PP.203–218.

Zhang, H. (2008), "Corporate Governance and Dividend Policy: A Comparison of Chinese Firms Listed in Hong Kong and in the Mainland", China Economic Review: PP. 437–459.