اثر افزایش افشای اطلاعات ناشی از اجرای استانداردهای حسابرسی تجدیدنظرشده بر عدم تقارن اطلاعاتی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در پی رسوائی¬های مالی کشورهای مختلف در سال های اخیر، و پاسخ حرفه¬ای و قانونی به این رسوائی¬ها، علاقه به افشای اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی در بین دانشگاهیان، سرمایه-گذاران و قانون¬گذاران افزایش یافته است. از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش افشای اطلاعات ناشی از اجرای استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. در راستای این هدف، تعداد 71 شرکت از بین جامعه آماری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز برای دوره هفت ساله تحقیق (87-81) در مورد آن ها قابل دسترسی بوده است، انتخاب گردید. عدم تقارن اطلاعاتی با معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد سنجش قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره با داده¬های ترکیبی بهره گرفته شد. آزمون معنی¬دار بودن مدل¬¬ها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر عدم تاثیر استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی می¬باشد.

کلیدواژه‌ها


 
آزاد، عبداله، (1389)، ناقرینگی اطلاعاتی میان سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 12، زمستان، صص147-142.

احمدپور، احمد ، امیر رسائیان ، (1385)، رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

بزرگ­اصل، موسی، (1382)، پشت صحنه سقوط انرون و پیامدهای آن برای حرفه حسابداری، حسابرس، شماره 20، بهار،صص 53-46.

بیدرام، رسول، (1381)، Eviews همگام با اقتصادسنجی، چاپ اول، تهران، انتشارات منشور بهره­وری.

جعفری­سرشت، داود ، محمدحسین طاهری ، (1386)، نظارت بر حرفه حسابرسی تجربه کشورهای امریکا، انگلستان و ژاپن، مجله بورس، شماره 66، شهریور، 37-22.

جواهری، اسماعیل، (1385)، قانون ساربینز  اکسلی، حسابرس، شماره 35، زمستان،صص 85-83.

حسینی، سیدعلی، (1386)، نقش گزارشگری مالی در کاهش ریسک­های مالی بازار، مجله بورس، شماره 66، صص13-4.

ریاحی­بلکویی، احمد، (1381)، تئوری­های حسابداری، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.

شیرین­بخش، شمس­اله ، زهرا حسن­خوانساری، (1384)، کاربرد Eviews در اقتصادسنجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.

قائمی، محمدحسین ، محمدرضا وطن­پرست،  (1384)، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 41، پاییز،صص 103-85.

ولک، راد ، ترنی، (1387) ، تئوری حسابداری، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ترمه، چاپ اول، جلد اول.

 

Aitken, M., Frino, A., (1996), "The Determinants of Market bid-ask spreads on the Australian Stock Exchange: Cross-sectional analysis", Accounting and finance 36(1), PP.51-63.

Benston, G., Hagerman, R., )1974(,"Determinants of Bid-Ask Spreads in the Over-the-Counter Market", Journal of Financial Economics 1 (4), PP.353-364.

Boone, J., )1998(, "Oil and Gas Reserve Value Disclosure and Bid-Ask Spreads", Journal of Accounting and Public Policy 17, PP.55-84.

Brockman, P., Chung, D.Y., (1999), "Bid-Ask Spread Components in an Order-Driven Environment", The Journal of Financial Research 12, PP. 227-246.

Diamond, D., )1985(,"Optimal Release of Information by Firms", The  Journal of Finance 40 (4), PP.1071-1094.

Diamond, D., Verrecchia, R., (1991), "Disclosure, liquidity, and Cost of Capital", The Journal of Finance 46 (4), PP. 115-135.

Easley, D., O’Hara, M., (1987),"Price, Trade Size, and Information in Securities Markets", Journal of Financial Economics 19(1), PP.49-87.

George, T.J., Kaul, G., Nimalendran, M., (1991),"Estimation of the bid-ask spread and its components: A new approach", Review of Financial Studies 4, PP.623-656.

Glosten, L., Harris, L., (1988),"Estimating the components of the bid-ask spread", Journal of Financial Economics 21, PP. 123-142.

Glosten, L., Milgrom, P., (1985),"Bid, ask and transdction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders", Journal of Financial Economics 14, PP.71-100.

Greenstein, M.M., Sami, H., (1994),"The impact of the SEC’s segment disclosure requirement on bid-ask spread", The Accounting Review 69(1), PP.179-199.

Hagerman, R.L., Healy, J.P., (1992),"The impact of SEC-required disclosure and insider-trading regulations on the bid-ask spreads in the over-the –counter market", Journal of Accounting and Public Policy 12, PP. 233-243.

Healy, P.M., Hutton, A.P., Palepu, K.G., (1999),"Stock performance and intermediation changes surrounding sustained increases in disclosure", Contemporary Accounting Research 16, PP.485-520.

Heflin, F., Shaw, K.W., Wild, J.J., (2005),"Disclosure quality and market liquidity: Impact of depth quotes and order sizes", Contemporary Accounting Research 22 (4), PP.1-37.

Ho, T., Stoll, R., (1981)," Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty",Journal of Financial Economics 9(1), PP. 47-73.

Kyle, A., (1985),"Continuous auctions and insider trading", Econometrica 53, PP.143-156.

Latham, C.K., Linville, M., (1998),"A Review of the Literature in Audit litigation", Journal of Accounting Literature, Vol-17.

Leuz, C., Verrecchia, R.E., (2000),"The economic consequences of increased disclosure", Journal of Accounting Research 38, PP.91-124.

Lev, B., (1988),"Toward a theory of equitable and efficient accounting Policy", The Accounting Review 63 (1), PP.1-20.

Levit, A., (1998),'The importance of high quality accounting standards",Accounting Horizons 12, PP.79-82.

Morse, D., Ushman, N., (1983),"The effect of information announcements on market microstructure", The Accounting Review 58 (2), PP.98-112.

Ryan, H., (1996),"The use of financial ratios as measure of determinants of risk in the determination of the bid-ask spread", Journal of Financial and Strategic Decisions, PP.33-40.

Sami, H., Zhou, H., (2008),"Do auditing standards improve the accounting disclosure and information environment of public companies? Evidence the emerging markets in china", The International Journal of Accounting 43, PP. 139-169.

Stoll, H., (1978),"The supply of dealer services in securities markets", The Journal of Finance 33 (4), PP.1133-1151.

Stoll, H., (1989),"Inferring the components of the bid-ask spread: Theory and empirical tests", The Journal of Finance 44, PP.115-134.

Tinic, S., (1972),"The economics of liquidity services", Quarterly Journal of Economics 86, PP. 79-93.

Tinic, S., West, R., (1974),"Marketability of common stocks in Canada and the U.S.A.: a comparison of agent versus dealer dominated markets", Journal of Finance 29, PP.729-746.

Venkatesh, P. C. and R. Chiang (1986)," Information asymmetry and the dealer`s bid-ask spread: a case study of earnings and dividend announcements", The Journal of Finance 41(5), PP.1089-1102.

Verrecchia, R., (1982),"The use of mathematical model in financial Accounting",Journal of Accounting Research 20, PP. 1-42.  

Verrecchia, R., (2001)," Essays on disclosure", Journal of Accounting and Economics 32, PP. 97-180.

Welker, M., (1995),"Disclosure policy, information asymmetry, and liquidity in equity markets", Contemporary Accounting Research 11 (2), PP.801-827.

Zhou, H., (2007),"Auditing standards increased accounting disclosure and information asymmetry: Evidence An emerging market", Journal of Accounting and Public Policy 26, PP. 584-620.