قابلیت اتکاء سودهای پیش بینی شده مندرج درگزارش های توجیهی افزایش سرمایه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی میزان خطای سودهای پیش بینی شده ای است که درگزارش های توجیهی افزایش سرمایه بکار می رود. به منظور انجام این ارزیابی و دستیابی به هدف، اطلاعات مربوط به دارایی ها، بدهی ها، فروش و نسبت های مالی شامل اهرم مالی و نرخ بازده داخلی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین خطای مطلق سودهای پیش بینی شده مندرج درگزارش های توجیهی افزایش سرمایه طی دوره های پیش بینی در بازه زمانی 1386 تا 1388 به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرارگرفت. نتایج بدست آمده ازآزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین خطای مطلق پیش بینی سود شرکت¬ها جهت توجیه افزایش سرمایه با متوسط مجموع دارایی ها / فروش، نرخ بازده داخلی، نوع صنعت (تولیدی یاخدماتی) و نوع گزارش توجیهی افزایش سرمایه ( تامین مالی جهت سرمایه درگردش یا تامین مالی جهت طرح های توسعه ای) رابطه معنی دار مشاهده گردید و بین خطای مطلق سودهای پیش بینی شده با نسبت اهرم مالی شرکت ها، سابقه حضور شرکت ها دربورس و اندازه شرکت ها هیچگونه رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


 
خالقی مقدم، حمید ، محمود بهرامیان ، (1384)، میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکت هادر عرضه اولیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

 

Gounopoulos .D, (2003), " Accuracy of Management Earning Forecast in IPO Prospectuse", School of Management,University of surrey(UMIST)

Dossou.J and Lardic.R, (2004), "Can Earnings Be Improved by Taking into Account The Forecast Bias?", HEC School of Management , Paris

Gazavan. A, (2005), "Levels of Voluntary Disclosure in IPO Prospectuses An Empirical Analysis", ESSEC Business School

Bedard.D, coulomb.F and courteau.A,( 2008), " An Empirical Analysis of the Issue and Accuracy of Management Earnings Forecasts in IPO Prospectuses",University of Bolzano,Canada

Baharuddin.C and  Farizah.T &Shazlini.S,(2010),"The Effect of Forecast Earnings Errors in ipo Pospectus on Shareholders Return",University of  Tenaga Nasional Pahang , Malaysia

Ritter. R, (2011), "Initial Public Offerings", University of Florida

Yang.J and Sung.H, (2011), "The Association between Management Earnings Forecast Errors and Corporate Governance Structure in IPO Firms", National Taipei University