رابطه ویژگی های کیفیت سود و عملکرد

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تضاد منافع بین تهیه¬کنندگان اطلاعات و سرمایه¬گذاران، امکان استفاده از روش¬های مختلف پذیرفته ¬شده حسابداری و کاربرد سود را در تصمیم¬گیری ها مورد تردید قرار می¬دهد که این امر، لزوم بررسی موضوع کیفیت سود را ضروری می¬سازد. بنابراین در این مقاله "تاثیر ویژگی¬های کیفیت سود در عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های فعال در بورس تهران در دامنه سال¬های 1380 تا 1387 تشکیل می¬دهند. در این تحقیق تعداد 63 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده است. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون ترکیبی، تاثیر ارزش بازخورد بر متغیر Q توبین و بازده دارایی¬ها مثبت و معنی¬دار مشاهده شده است. اما تاثیر ارزش پیش¬بینی بر متغیر وابسته Q توبین معنی¬دار نبوده و بر بازده دارایی¬ها تاثیر منفی و معنی¬دار مشاهده شده است. نتایج حاکی است که ارزش بازخورد به عنوان شاخص کیفیت سود با شاخص Q توبین و بازده دارایی¬ها به عنوان عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی¬داری دارد و در مقایسه با رابطه بین ارزش پیش بینی و شاخص Q توبین و بازده دارایی¬ها شدیدتر است، زیرا رابطه بین ارزش پیش¬بینی و شاخص Q توبین معنی¬دار نبوده و رابطه بین ارزش پیش¬بینی و بازده دارایی¬ها با آنکه به صورت منفی معنی¬دار است اما در مقایسه با رابطه بین ارزش بازخورد و شاخص Q توبین و بازده دارایی¬ها خفیف¬تر است. نتایج فوق با حضور متغیرهای کنترل اندازه شرکت، اهرم شرکت و رشد شرکت بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


 
اسماعیلی، شاهپور، (1385)، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

مشایخ، شهناز ، مریم اسماعیلی، (1385)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 45،صص 25- 44.

نوروش، ایرج ، امین ناظمی، مهدی حیدری، ( 1385 )، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43 ،صص 135 ـ 160.

 

Anilowski, C., kolev, K., Mc Vay, S., (2009) ,"A Comprehensive Analysis Of The Use Of  Special  Items to Manage Earnings", Working  Paper, Purdue  University.

Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D., Kinney, W., LaFond, R., (2008), "The Effect of SOX Internal  Control Deficiencies And Their Remediation on Accrual Quality", Accounting  Review  83,PP. 217-250.

Ball, R., Shivakumar, L., (2008), "Earnings Quality At Initial Public Offerings", Journal of Accounting and Economics, 45,PP.324-349

Bursa Malaysia Listings Requirements, (2009) , http://klse.co.my /website/ rules/Listing _requirements.

Bozec, Y., & Laurin, C., (2008). "Large Shareholder Entrenchment and Performance: Empirical Evidence Canada", Journal of Finance & Accounting, 35,PP.25-49.

Dechow, P.,& Schrand, C., (2004),"Earnings Quality", The Research Foundation Of CFA Institute.

Dechow, P. M. Richardson, S.A. and  Sloan, R.G.,  (2004), "The Persistence And Pricing Of The  Cash Component Of  Earnings" , Working  Paper, SSRN.

Dechow, P. and S.Ross,  (2005). "The Persistence  of Earnings  And Cash Flows And The Role Of Special Items, Implications  For The Accrual Anomaly", Working  Paper,PP.1-61.

Dechow, P., W. Ge., and C. Schrand , (2009) ,"Understanding Earnings Quality: A Review Of  The Proxies, Their Determinants and Their Consequences", Working  Paper, University of  Michigan.

Dogan, M., Coskun, E., & Cekik, O.,(2007),"Is Timing Of Financial Reporting Related To Firm Performance? An examination of ISE listed companies",  International Research Journal of Finance and Economics, 12,PP. 220-223.

Francis, j., R. LaFond, p. Olsson, and K. Schipper, (2004), "Cost of Equity and Earnings  Attributes", The  Accounting  Review  79, PP. 967-1010.

Francis, J. and S. Micheal ,(2005), " A Reexamination  Of The Persistence Of Accruals And Cash  Flows" , journal  of  Accounting  and  Economics, 43, PP.413-451

Huang, P., Zhang, Y., Deis, D. R., & Moffitt, J. s. ,(2009),"Do Artificial Income Smoothing And  Real Income Smoothing Contribute To Fair Value Equivalently?".

Richardson, S. A., Sloan, R. G., Soliman, M. T. and  Tuan, I., (2004), "Accrual Reliability  Earnings Persistence And Stock Prices", Working  paper, University of  Michigan  Business  School.

Scott,A., R. Sloan, M.Soliman  andI.Tuna, (2005),"Accrual Reliability, Earnings Persistence  And Stock Returns", Journal of Accounting Research, 39,PP.437-485 

 (FV), Predictive Value (PV), Tobin's Q.