ارزش نامشهود ایجاد شده توسط واحد تجاری درشرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 کارشناس ارشد حسابداری ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت سود مدیریت برارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره 1386-1382 می باشد. برای شاخص هموارسازی سود در این تحقیق از شاخص ایکل در سه سطح سود عملیاتی، ناویژه و ویژه استفاده شده است. دراین پژوهش 60 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و T مستقل استفاده شد. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین هموار سازی سود وارزش نامشهود با استفاده از نسبت توبینQ می باشد. به عبارت دیگر شرکت ها نتوانسته اند با هموارسازی سود هیچ گونه ارزش نامشهودی برای خود فراهم سازند. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد در دو گروه شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز هیچ تفاوت معنی داری در ارزش نامشهود شرکت ها به چشم نمی خورد.

کلیدواژه‌ها


 
بدری گوجه،احمد ،(1378)، شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود، پایان نامه دکترای رشته حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

بولو، قاسم، سید علی حسینی، (1386)، مدیریت سود واندازه گیری آن، مجله حسابدار رسمی، شماره 12، صص 88-72.

پورحیدری، امید ، عباس افلاطونی، (1385)، بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال سیزدهم ،شماره 44، صص 55-70.

عزیز خانی، مسعود ، نورالله خدادادی،(1387)، بررسی تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات حسابداری،شماره 24،صص53-78.

قائمی، محمدحسین ، محمود قیطاسوند، محمود توجکی، (1382)، تاٴثیر هموارسازی سود بربازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،سال دهم ،شماره 33،صص 131-150.

مشایخی، بیتا ، داوود پناهی، (1386)، بررسی رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود، تحقیقات مالی، دوره 9، شماره 24 ،صص81-89.

مشایخی، بیتا ، ساسان مهرانی، کاوه مهرانی، غلا مرضا کرمی، (1384)، نقش اقلام تعهدی اختیاری درمدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 42، صص 61-74.

ملانظری، مهناز، ساناز کریمی زند، (1386)، بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری وحسابرسی، شماره 47، صص 100-83.

ملانظری، مهناز، آزاده یزدانی، (1385)، نقش ترازنامه درمحدودکردن مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، صص 84-63.

نورانی، حسین، (1382)، تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.

 

Ajinkya,B.Bhojraj,S. and Sengupta,P.,(2005), "The Association Between Outside Director, Institutional Investors and The Properties of Management Earnings Forecasts ",Journal of Accounting Research , Vol .43,PP.343- 376

Asuman, Atik ,(2008), "Detecting Income Smoothing Behaviors of Turkish Listed Companies through Empirical Tests Using Discretionary Accounting Changes", Available At: http//papers.ssrn.com.

Chaney, Paul K. and lewis, Craig M. ,(1995), "Earnings Management and Firm Valuation under Asymmetric Information." Journal of Corporate Finance,1, PP. 319-345.

Chariton, Neophytos Lambertides , Lenos Trigeorgis ,(2007) , "Earnings Behavior of Financially Distressed Firms: The Role of Institutional Ownership"  , ABACUS, Vol. 43, No. 3, PP.271-296. Available at: www.elsevier.com/locate/cpa.

Chung ,K.H and S.W. Pruitt,(1994), "A Simple Approximation of Tobin' s Q", Financial Measurement , 23(3), PP. 70-74.

Das,Somnath.Keejae Hong.Kyonghaee Kim.,(2009)."Cash Flow Volatility, Income Smoothing and CEO Cash",V0l.45, PP.245-252

Dhaoui, Abderrazak,(2010), "What Does Matter in R&D Decentralization: Financial Performance Worry or Intensive Earnings Management?", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1554646

Eckel, Morm, (1981), "The Income Smoothing Hypothesis Revisited "Abacus, Vol,17, No 1 , PP.29.

Fernandez,P,(2001),"Optimal Structure: Problems with the Havard and Damodarn Approaches", Working Papers,www.ssrn.com.

Fakhfakh, Imen,(2010), "Impact of CEO Compensation on Earnings Management", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1621807

Hall, B.H(1993), "The Stock Markets Valuation of R &D Investment During the 1980s" , American Accounting Review, 70(2), PP. 259-264.

Hillier, John and McCrae, Michael S.,(2009), "The Smoothing of Reported Corporate Earnings Through Target Setting: Acceptable Practice or Shareholder Deception ", 22nd Australasian Finance and Banking Conference 2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1460471

Imhoff A. Eugene,(1981)."Income Smoothing: An Analysis of Critical Issues" ,Quarterly Review of Economics and Business, Vol 21 , No.3

Lang ,M,H,Lins ,K.V.and Miller ,D,p.,(2004)."Concentrated Control , Analyst Following ,and Valuation : Do  Analysts  Matter  Most  When  Investors  Are  Protected  least?", Journal of Accounting Research , Vol .42 ,No .3 ,June , PP.589 – 623.

Lang , L.p. and Stulz , R .M.,(1994)”Tobin  S Q,corporate Diversification , and Firm Performance “ , Journal of Political Economy , 102 , PP.1248 -1280.

Leewillen W.G and S.G Badernat, (1997), "On the Measurement of Q Tobin 's , Journal of Financial Economics", 44(1), PP.77-122.

Lev , B and S,L, Mintz,(1999),Seeing is Believing ,CFO, February.

Lindeberg,E.B, and S.A. Ross,(1981), "Tobin's Q Ration and Industrial Organization" , Journal of Business ,54(1), PP.1-32.

Martinez, Antonio Lopo and Rivera, Miguel Angel, (2010),"The Smoothing Hypothesis, Stock Returns and Risk in Brazil". BAR - Brazilian Administration Review, Forthcoming. Available at SSRN:

http://ssrn.com/abstract=1615587

Simon, C.J. and M.W.Sullivan(1993), "The Measurement and Determinants of Brand Equity :a Financial Approach", Marketing Science, 12(1), PP. 28-52.

Subramanyam,K.R.(1996), "The Pricing of  Discretionary Accruals", Journal of Accounting and Economics , PP. 249-281

Sveiby, k.E.(1997), The Intangible Assets Monitor, Journal of Human Resource Costing and Accounting , 12(1), PP.73-97.

Tobin ,J.(1969), A General Equilibrium Approach to Monitory Theory , Journal of Money , Credit and Banking,1(1), PP.15-29.

Trueman, Brett and Titman, Sheridan. “An Explanation for Accounting Income Smoothing.” (1989), Journal of Accounting Income Smoothing.”, Journal of Accounting Research, PP.127-139.

Zhang, Yan, Huang, Pinghsun, Deis, Donald R. and Moffitt, Jacquelyn Sue,(2005),"Do Artificial Income Smoothing and Real Income Smoothing Contribute to Firm Value Equivalently?", Journal of Banking and Finance, Vol. 33, No. 2, 2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=844193.