روابـط خطی و غیـر خطی بیـن متغیـرهای حسابداری و بـازده سـهام شـرکت های صنـعت خودرو و ساخت قطعات

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد واحد بیجار

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات طی سالهای 1382 الی 1387 می پردازد. متغیرهای حسابداری مورد بررسی شامل سه متغیر: سود عملیاتی، سود خالص و جریانات نقدی حاصل از عملیات می باشند. بازده سهام به صورت میانگین پنج ساله برای هر شرکت از اول فروردین هرسال تا آخراسفند هر سال محاسبه شده است. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل های خطی و غیر خطی برآورد شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در صنعت خودرو است. البته با توجه به نتایج آزمون، برخی از این مدلها در مقایسه با مدلهای دیگر، بهتر می توانند این رابطه را تبیین کنند. به عبارت دیگر بعضی از مدل های رگرسیونی مانند مدل های غیر خطی توانی و درجه سوم از توانایی بیشتری جهت تبیین بازده سهام برخوردار هستند. همچنین، مدلهای بدون عرض از مبدا نسبت به مدل های با عرض از مبدا، از توانایی بیشتری در قدرت تبیین بازده سهام برخوردار می باشند. 

کلیدواژه‌ها


 
برزگر­، قدرت­اله، (1378)، بررسی تحلیلی تأثیر اجزاء نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش­بینی سودهای آتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

جعفری، محبوبه، (1385)، مقایسه روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتری، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران.

دوستیان ،صدیقه، (1385)، مقایسه میزان ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

عبدلی ،محمدرضا، (1379)، ارتباط سود تقسیمی با بازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

علی پناهی، خدیجه، (1380)، ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

کرمی، غلامرضا، محمدتقی مرادی، فریدون مرادی، آرمیتا مصلی نژاد،(1385)، بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 46،صص36-19

مهتدی، اعظم، (1384­)، ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

 

Ball, R., & Brown, P., (1968), "An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers", Journal of Accounting Research, _Autumn,PP.159-178

Livant. J, & Barlev, B. ,(1990),"The Information Content of Funds Statement Ration", Journal of Accounting, Auditing and Finance , Vol. 5, No. 3,PP. 411-438.

Moramor, D., & Maromor – Kosta N. ,(1992),"Accounting Rations as Factors of Rate of Rate of Return on Equity" , New Operational Approaches for Financial Modeling. Heidelberg: Physica, Verlag,PP.335-348.

Moramor, D., & Pahor, M,(1998),"Testing Nonlinear Relationships between Excess Rate of Return on Equity and Financial Rations", 23th Meeting of the Euro Working Group on financial Modeling. Polonia College,PP.101

Mc., Millan, D.G., (2001), "Nonlinear predictability of Stock Market Returns: Evidence Fram Nonparametric and ThresholdM", International Review of Economics and Finance, PP.353 – 368.

Ohlson. A,(1992), "Aggregate Accounting Earnings can Explain most of Security Returns", Journal of Accounting and Economics ,PP. 119-142

Omran. M., & Ragab, A,(2004)," Linear Versus Non-Linear Relationships between Financial Rations and Stock Return",Review of Accounting & Finance 3,PP. 84-103.

William Scott,( 2003), "Financial Accounting Theory", Version 3, Termeh Publication,PP.95

Wolk.dodd.tearny,(2001), "Accounting theory",6th ed. Termeh Publication, PP.103-109