رابطه نظام راهبری شرکت و کیفیت سود با تأکید بر امتیازبندی راهبری شرکت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد حسابداری و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خسروشهر

3 کارشناس ارشد حسابداری و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

4 کارشناس ارشد حسابداری و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورزقان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه نظام راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره¬ی زمانی 1382تا 1388 می باشد. در پیروی از روش امتیازبندی راهبری شرکت براون و کایلور (2006)، راهبری شرکت با استفاده از مکانیزم ¬های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه¬گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت و کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز با قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش از مدل¬های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد و روش بررسی داده¬ها به صورت مقطعی می باشد. یافته ها نشان می دهند که بین کلیه مکانیزم های راهبری شرکت مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد؛ همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با راهبری شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 
آقایی، محمدعلی ، پری چالاکی، (1388)، بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، 3، صص 24-1.

حساس یگانه، یحیی، (1384)، فلسفه ی حسابرسی، چاپ اول، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

حساس یگانه، یحیی ، مرشید خیرالهی، (1387) ،حاکمیت شرکتی و شفافیت، ماهنامه حسابدار، 203، صص 79 - 74.

حساس یگانه، یحیی ، نرگس یزدانیان، (1387)، تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود، مطالعات حسابداری، 17، صص171-152.

خواجوی، شکراله ، امین ناظمی، (1384)، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراقبهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 40، صص 60-37.

کریمی، فرزاد ، مهدی اشرفی، (1390) ،بررسی ارتباط سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی2، صص 92-79.

مرادزاده فرد، مهدی، مهدی ناظمی اردکانی، رضا غلامی، حجت اله فرزانی، (1388) ،بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 55، صص 98-85 .

مشایخی، بیتا، ساسان مهرانی،  کاوه مهرانی، غلامرضا کرمی، (1384) ، نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 42، صص 74- 61.

مشایخی، بیتا ، مهدی محمدآبادی، (1390)، رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود، پژوهشهای حسابداری مالی 2، صص 32-17.

Bergstresser, D., PhiliPPon, T , (2006), "CEO Incentives and Earnings Management". Journal of Financial Economics, 80, PP.511−529.

Chang, J.C., Sun, H.L., (2008), "The Relation Between Earning Informativeness, Earnings Management & Corporate Governance in the Pre-and Post-SOX Periods", working paper, Morgan State University.

Chang.,Y., Wuchun, Ci., Long-Jainn, H., Min-Jeng, S., (2011), " The Association Between Corporate Governance and Audit Quality: Evidence Taiwan". Research in Accounting in Emerging Economies, Volume 11, Emerald Group Publishing Limited, PP.129-153.

Cornett, M. , McNutt, J. Tehranian H. (2008), "Corporate Governance and Earnings Management at Large U.S. Bank Holding Companies". Journal of Corporate Finance, 15: PP. 412–430.

DeChow, P., Sloan, R. G., & Sweeney, A. (1995), "Detecting Earnings Management".The Accounting Review, 70,PP. 193−225.

Ding, Y., Zhang, H.,Zhang, J., (2007), "Private v5 State Ownership and Earning Management: Evidence Chinese Listed Companies". Corporate Governance:  AN International Review. Volume 15. Issue 2. PP. 223-238.

Jiang, W,. Lee, P. , Anandarajan, A. , (2008), "The Association Corporate Governance and Earning Quality". Journal of advances in accounting. 24.PP.191-201.

Jones, J. J. (1991), "Earnings Management During Import Relief Investigations". Journal of Accounting Research, 29,PP. 193−228.

Healy, P, M,. (1985), "The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions". Jurnal of accounting and economics 7.

Hong, L., Peng, R., (2010), "The Effects of Corporate Governance on Earnings Quality:Evidence Chinese Listed Companies". Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences, Issue 1, PP. 57-77.

Kouki, M., Elkhaldi, A., Atri, H., Souid, S., (2011), "Does Corporate Governance Constrain Earnings Management? Evidence U.S. Firms". European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 35. PP. 58-71.

Larcker, D. F., Richardson, S. A., Tuna, I., (2007), "Corporate Governance, Accounting Outcomes, and Organizational Performance". The Accounting Review, 82, PP.963−1008.

Machuga, S., Teitel, K., (2007), "Changes in the Quality of Earnings and Itscomponents Surrounding the Implementation of the Mexican Corporate Governance Code". Journal of International Accounting Research, 6, PP.37–55.

Mitra, s., (2002), "The Impact of Institutional Stock Ownership on a Firms Earnings Management Practice: an Empirical Investigation". Working Paper.

Peasnell, K. V., Pope, P. F., Young, S., (2005), "Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?". Journal of Business & Accounting, 32(7/8), PP.1311−1346.

Rahnamay Roodposhti, F., Nabavi Chashmi, A., (2011), "The Impact of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Management". African Journal of Business Management Vol. 5(11), PP. 4143-4151.

Teng, L., (2011), "Corporate Governance Mechanisms and Earnings Management in Transitional Countries – Evidence Chinese Listed Firms". PhD thesis, Queensland University of Technology.

Zaman, M., Hudaib, M., Haniffa, R.,(2011), "Corporate Governance Quality, Audit Fees and Non-Audit Services Fees". Journal of Business Finance & Accounting, 38(1) & (2),PP. 165–197.