ساختار سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه و روند تغییرات آن ها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد مرودشت

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی روند تغییرات نسبت بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه و همچنین بررسی رابطه ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه می¬باشد. طبق نظریه دوم میلر و مودیلیانی (1963) بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه خطی و معنی¬داری وجود دارد، و با افزایش وام دریافتی، هزینه سرمایه کاهش می¬یابد. تحقیق حاضر به بررسی اطلاعات جمع¬آوری شده از طریق نرم¬افزار ره¬آورد نوین برای 38 نمونه از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال¬های 1379 تا 1388، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬های تحقیق نشان می¬دهد که روند تغییرات نسبت بدهی دارای یک روند افزایشی نمی¬باشد و همچنین روند تغییرات میانگین موزون هزینه سرمایه دارای یک روند کاهشی نیست. همچنین رابطه-ای معنی¬داری بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


 
سلیمی­سفلی، امین، (1383)، تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه شرکت­ها در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،صص 1- 45.

پناهیان، مجتبی ، مجتهدی، (1387)، بررسی رابطه بین نسبت بدهی و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بصیرت، شماره 39، صص55 - 80.

تهرانی، رضا، (1389)، مدیریت مالی، انتشارات نگاه دانش، صص487 - 495.

عبدلی، محمدرضا (1379)، بررسی نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهام­داران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، صص1- 10.

حجازی، رضوان ، جلالی، (1386)، بررسی عوامل موثر بر هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­نامه علوم انسانی واجتماعی، شماره24،صص 13- 30.

کمال­آبادی، محمدحسین، (1376)، بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، ص7.

رهنمای رود پشتی، فریدون،قدرت اله طالب­نیا،  هاشم ولی­پور، (1389)، محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان­های نقدی، تحقیقات حسابداری، شماره  8 ،صص 34 - 50.

نصراللهی، زهرا، (1379)، برآورد هزینه سرمایه در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،صص 38 – 154.

عثمانی، محمد قسیم، (1381)، شناسایی مدل­های هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی صص1- 26.

کیمیاگری، علی­محمد، عینعلی، (1387)، ارایه الگوی جامع ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، شماره (25)،صص 91- 108.

کشاورز، حمیده ،(1389)، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک در شرکت­های بورس اوراق ­بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرودشت،ص 28.

نوروش، ایرج، (1384)، رابطه تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 3،صص 2- 15.

 

Ayub Mehar.H., (2005), "Is Debt a Substitute of Equity? Relevancy of Financial Policy in Current Economic Scenarios", Applied Financial Economics, Taylor and Francis Journals, vol 15, PP.337-366.

Aoun. D, heshmati. A. (2006), "The Casual Relathionship between Capital Structureand Cost of Capital,Callage of Enginereeng, Seoul National university, korea, PP. 1-26.

Bradley, M, Jarrel, L.A & Kim, C.C., (1984), "On the Existence of An Optimal Capital Structure, Theory and Evidane", Journal of Finance, PP. 857-878.

Cohen, Ruben.D.,(2004), "An Analytical Process for Generating the WACC Curve and Locating the Optimal Capital Structure", Wilmott Magazine, PP. 1-5

Fama, E. and K. French, (1999), "The Corporate Cost of Capital and The Return on Corporate Investment, Journal of Finance 54, PP. 39-67.

Fernandez. P., (2007),"A More Realisitic Valuation: APV & WACC with Constant Book Leverage Ratio", IESE Business School, University of Navarra, PP. 1-15.

Gardner & et al., (2010), "Using Microsoft Corporation to Demonstrate the Optional Capital structure trade-off of theory", Journal of Economic and finance education, vol. 9.

Ghanbari, (1990), "cost of capital to indian industries", gokhale institute of politics & economic. PP. 36-78

J.shukla. H., (2008), "concept & measurement: cost of capital", Scmc journal Indian management, PP. 18-24.

Krenusz.A., (2003) , " Determination of capital structure: A Future Comparision", WWW.SSRN.COM , PP. 45-85.

Modiliani & Miller, (1963), "Capital Income tax and cost of capital :A correction", American Economic, PP. 433-443.

Modigliani, F. and Miller, M.,(1958), "The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment", American Economic Review, PP. 261-297.

Rayan. K., (2008), "financial leverage and firm value”, Gordon institute of business science, university of Pretoria, PP. 76-86.

Stewart C. Myers, (1984), "The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance", Vol. 39, pp.575-592

Sheel, Atul and Wattanasuttiwong, Nattika ,(1988), "The Relevance of Financial Leverage for Equity Returns of Restaurant Firms- AnEmpirical Examination", Journal of Hospitality Financial Management: Vol. 6, PP. 21-29.

Sanjay.j. B., (2009), "Impact of financial leverage on capital & valuation of firm",www.the free library.com, PP. 26-30.

Welch. I.,(2004), "Capital structure and stock returns"; www.ssrn.com, PP. 1-30.

Wippren, (1963), "financial structure and the valu of the firm", jornal of finance,vol 21, PP.112-132

Woon Kyung Song, (2008), " Irrelevance between Capital Structure and WACC revisited", The George Washington University, Washington D.C,PP. 1-13

Gardner & et al, (2010), "Using Microsoft corporation to demonstrate the optional capital structure trade-off of theory", Journal of Economic and finance education, Vol. 9.