اثر خط مشی تقسیم سود بر تغییرپذیری قیمت سهام

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

سود تقسیمی بخش مهمی از روش¬های ارزیابی سهام شرکت¬ها بوده و تعیین خط¬مشی تقسیم سود می¬تواند برای محققان و سرمایه¬گذاران مهم باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های غیرمالی پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1383 تا 1388 است. متغیرهای کنترلی شامل اندازه، تغییرپذیری سود، نسبت بدهی و رشد دارایی¬ها می¬باشد. از رگرسیون حداقل مربعات پانل و مدل اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که سیاست تقسیم سود شرکت نقش کلیدی در تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها


 
آقایی، محمد علی و مختاریان، امید (1383)، " بررسی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36، تهران: صص 3-25.

بدری، احمد، عبدالباقی، عبدالمجید (1389) ، "مقدمه­ای بر اقتصادسنجی مالی. تهران"، انتشارات نص.

بهرام فر، نقی و مهرانی، کاوه (1383) ، "رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36، تهران: صص27-46.

خواجوی، شکرالله و الهیاری ابهری، حمید (1386) ،" بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش‌دفتری و سودخالص بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، دوره 8، شماره 1، تهران: صص 3-20.

راعی، رضا و بخشیانی، عباس (1387) ، "ارزش­گذاری بازار و تحلیل بازار" تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

Abdelsalam, Omneya. El-Masry, Ahmed and Elsegini, Sabri (2008),“Board Composition, Ownership Structure and Dividend Policies in an Emerging Market: Further Evidence CASE 50”. Managerial Finance, Vol. 34, No. 12: pp. 953-964.

Abor, Joshua. Bokpin, and Godfred A. (2010), “Investment Opportunities, Corporate Finance, and Dividend Payout Policy: Evidence Emerging Markets”. Studies in Economics and Finance, Vol 27, No 3: pp. 180-194.

Allen, D.E. and Rachim, V.S. (1996), “Dividend Policy and Stock Price Volatility: Australian Evidence”. Journal of Applied Economics, Vol. 6 : pp. 175-88.

Al-Malkawi, H.N. (2007), “Determinants of Corporate Dividend Policy in Jordan: An Application of the Tobit Model”. Journal of Applied Accounting Research, Vol. 23 : pp. 44-70.

Al-Najjar, Basil.(2009), “Dividend Behavior and Smoothing New Evidence Jordanian Panel Data”. Studies in Economics and Finance, Vol 26 No 3: pp. 182-197.

Baker, H. Kent. Saadi, Samir. Dutta, Shantanu & Gandhi, Devinder. (2007), “The Perception of Dividends by Canadian managers: new survey Evidence”. International Journal of Managerial Finance, Vol 3, No 1: pp. 70-91

Baskin, J. (1989), “Dividend Policy and the Volatility of Common Stock”. Journal of Portfolio Management, Vol. 15:        pp. 19-25.

Battacharya, S. (1979), “Imperfect Information & Dividend Policy and the ‘Bird in Hand’ Fallacy”. The Bell Journal of Economics, Vol. 10 : pp.259-70.

Black, F. (1976), “The Dividend Puzzle”. Journal of Portfolio Management, Vol. 2 : pp. 5-8.

DeAngelo, H., DeAngelo, L. and Skinner, D.J. (1996), “Reversal of Fortune: Dividend Policy and the Disappearance of Sustained Earnings Growth”. Journal of Financial Economics, Vol. 40 : pp. 341-71. “”

Fama, E. and French, K. (2001), “Disappearing Dividends: Changing firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? ”. Journal of Financial Economics, Vol. 60: pp. 3-43.

Fargher, Neil L. Weigand, Robert A (2009), “Cross-Sectional Differences in the Profits, Returns and Risk of Firms Initiating Dividends”. Managerial Finance, Vol. 35, No 6 : pp. 509-530

Gordon, M.J. and Shapiro, E. (1956), “Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit”. Management Science, Vol.3 : pp.102-110.

Koch, A.S. and Sun, A.X. (2004), “Dividend Changes and the Persistence of Past Earnings Changes”. The Journal of Finance, Vol. 5 : pp. 2093-116.

Liu, J., Nissim, D. and Thomas, J. (2007). “Is Cash Flow King in Valuations?”. Financial Analysts Journal, Vol. 63, No. 2 : pp. 56-68.

Walter, J.E. (1963), “ Dividend Policy; its’ Influence on the Value of the Enterprise”. Journal of Finance, Vol. 18, pp.280-291.