رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازده سهام در شرایط مختلف بازار

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی و تعیین تاثیر برخی از متغییرهای ریسک بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تاثیر اندازه شرکت بر نوسانات بازدهی سهام در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1374 لغایت 1388 مورد مطالعه قرار گرفت. در انتخاب نمونه، کلیه شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جز بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری و لیزینگ در نظر گرفته شدند. به منظور تعیین شرایط بازار از معیارهای شاخص قیمت سهام و حجم معاملات ( ریالی و تعدادی ) در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک رگرسیون، تاثیر متغییرهای منتخب بر بازده سهام 38 شرکت نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت و نوسانات بازدهی سهام، وقتی شرایط بازار در نظر گرفته نمی‌شود، رابطه مثبت و معنی دار ( ضعیف ) وجود دارد و زمانی که شرایط بازار در مدل دخالت داده می شود نیز این رابطه مثبت و معنی دار است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد شرایط بازار تاثیری بر رابطه بین اندازه شرکت و نوسانات بازده سهام ( بتا ) ندارد .

کلیدواژه‌ها


 
باقرزاده، سعید (1384) ، "عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات مالی شماره 19.

پوشایی، فرخ (1376) ،"تحلیلی از روند گذشته و پیش بینی آینده بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

تهرانی، رضا و عسگر نوربخش (1382)."مدیریت سرمایه گذاری"، انتشارات نگاه دانش.

راعی، رضا (1377) ، "طراحی مدل سرمایه گذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از هوش مصنوعی (شبکه- های عصبی)"، پایان نامه دوره دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

راعی، رضا و احمد تلنگی (1383) ، "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

راعی، رضا و علی سعیدی (1383) ، "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک"، انتشارات سمت.

سالنامه های بورس اوراق بهادار تهران از سال 74 تا 84.

مرتضوی نیا، علیرضا (1385) ، "بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی پورتفوی­های ایجاد شده براساس استراتژی های PE, PEG, PERG,PEDKG"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.

مصدق، سعید (1385) ، "بررسی رابطه ریسک و بازده با بازده در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

موسوی کاشانی، زهره (1378) ، "بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.

نمازی، محمد و حسن محمدتبار کاسگری (1386) ، "بکارگیری مدل چند عاملی برای توضیح بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 26، شماره اول (ویژه نامه حسابداری).

ویتنیک، دیک ار(1374) ،"کاربرد تحلیل رگرسیونی"، ترجمه حمید ابریشمی و تیمور محمدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

 

Boyd, John H,Ravi Jagannathan ,Jian Hu, (2001), “The Stock Market ‘s Reaction to Unemployment News: Why Bad News is Usually Good for Stocks”, NBER Working Paper 8092.

Cenesizoglu, Tolga, (2006), “Asymmetries in the Reaction of Stock Prices to Mocroeconomic News”.

Fama,Eugene F. and Kenneth R. French,(1992), “The Cross- Section of Expected Stock Returns”, Journal of Finance 47: pp. 427-465.

Ho,Ron yiu-wah, Roger Strange and Jenifer Piesse, (2005), “On the Conditional Pricing Effects of Beta”, Size and Book-to-Market Equity in the Hong Kong Market, Available at www.sciencedirect.com

Perez- Quiros, Gabriel, and Allan Timmermann, (2000), “Firm Size and Cyclical Variations in Stock Returns”, Journal of Finance : pp. 1229- 1262.

Pettengill, Glen, Sridhar Sundaram and Ike Mathur, (1995), “The Conditional Relation Between Beta and Returns”, Journal of Financial and Qantitative Analysis, Vol.30.No,1.

Penttengill, Glen, Sridhar Sandrama and Ike Mathur, (2002), “Payment for Risk: Constant Beta vs. Dual-Beta Models”, The Financial Review 37.