ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره با قیمت سهام

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در این تحقیق رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران در بین سال¬های 1381 الی 31/4/1387 مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف تحقیق حاضر بررسی رابطه سود حسابداری و سود حسابرسی سالیانه بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ارزیابی تأثیر سود حسابداری تحقق یافته و سود حسابرسی شده میان دوره بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. تعداد 31 شرکت با توجه به اطلاعات موجود به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. این تحقیق از نظر ماهیت موضوع کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می‌گردد و با ابزار سنجش همبستگی به تشریح رابطه میان متغیرهای سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره (متغیرهای مستقل) و قیمت سهام (متغیر وابسته) با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سود حسابرسی شده پایان دوره از نظر سرمایه گذاران در بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین سود حسابرسی شده پایان دوره از سود تحقق یافته اعلامی میان دوره¬ای شرکت‌ها در بین سال‌های مورد مطالعه بیشتر مورد توجه سرمایه¬گذاران بوده است.

کلیدواژه‌ها


 
سکاران، اوما، (1380)، " روش های تحقیق در مدیریت " ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

شباهنگ، رضا، (1381)، " تئوری حسابداری"، جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی، شماره 157.

عرب مازار یزدی، محمد، مشایخی، بیتا و رفیعی افسانه، (۱۳۸۵)، "محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴: صص 118-99.

فخاری، حسین، (1374)، "بررسی تأثیر انتشار گزارشات میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد: صص 108-90.

نوروش، ایرج و مشایخی، بیتا، (۱۳۸۳) ، " محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره ۱۷: صص ۱۳۱-۱۵۰.

 

Barth, M.e, et al.(2002), “Constraints on Accrual Components of Earnigs in Equity Valuation. . Working Paper , Stanford University

Beaver,w.(1968), “The Value Relevance of Annual Earnings Announcements”, Journal of Accounting Research ,Vol,3: pp 193-225.

Beaver, W.H.,et al(2004), “Accounting- Based Valuation Models, and The Prediction of Equity Values, Working Paper, Graduate School of Business Stanford University

Beaver,W.H.,John, R.M. and Wayne, L,.(1999), “Accruals Cash Flows, and Equity Values”, Review of Accounting Studies vol ,4, No.3-4 : pp 205-229.

Barth. Mary E: William H. Beaver, Wayne R. Landsman.(2001), “The Relevance of The Value Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting: Another View”, Journal of Accounting and Economicese ,  vol 31, issues 1-3: pp 77-104

Chen, P.and Zhang, G.(2003), “Profitabiliti, Earnings and Book Value in Equity Valuation ”, Journal of Finance Vol,7: pp 1020-1051.

Dechow, P.M. scoot A.R and Richard,G. S. (2004), “The Persistens and Prising of The Cash Component of Earnings”. Working Paper University of Pennsylvania

Dechow, I.(2005), “Measoring Value Relevans in Accounting-Based Variables without Reference to Market Prices”, www.ssrn.com.

Francis,j.R. Lafond, P. Olsson, and K. Schipper. (2002), “The Market Pricing of Earnings Quality and Stock Returns”; The Evidence Accrua, www.ssrn.com

Francis, j, R. Lafond, p. Olsson,and K. Schipper. (2004), “Cost of Equity and Earnings Attributes”, Accounting Review, Vol.79 : pp 967-1010.

Holthausn,R. W.and Ross L.W.(2001), “The Relevance of The Value Relevance Literature Financial Accounting Standard Setting”.Journal of Accounting and Economics, Vol. 31, issues1-3: pp 3-15

Kin, L and Thomas, Z.(2000), “Bridging The Gap Between Value Relevasnce and Information Content”, working paper , university of British Columbia

Landsman, F .(2009), “The Effect of Annual Earnings Announcements on Equity Values” , www.ssrn.com.

Reilly, Frank,K and Keith, C, Brown ,(2000), “Investment Analisis and  Portfolio Management”.Journal of Accounting &Finance,Vol.3 , No.5 : pp.715-738.

Salto,Yoshi,(2007), “Do One Time Components of Earning play Informational Roles”,www.tempeluniversity.com

Titman,S, (2008), “The Relationship Between with The Fair Value Of Share”, Journal of Accounting and Economic, Vol.102, No.3, pp.159-172.

Watts. Ross .L. (2007), “An Empirical Test of The Effect of Capital Structure on Profitability”, Journal of Finance , Vol . 46 , No.2 : pp. 1-19.