علل عمده وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلیبر

چکیده

درآمدهای مالیاتی دولت از بخش اشخاص حقوقی بیشتر از سایر منابع وصول مالیات است و وصول سریعتر و به موقع مالیات از این بخش منافع اجتماعی زیادی بهمراه خواهد داشت. بدلیل وجود اختلافاتی که بین سود ابرازی شرکت ها و سود مشمول مالیات قطعی شده آن ها وجود دارد وصول مالیات از این بخش با تاخیر صورت می گیرد، بنابراین رفع اختلافات موجب کاهش زمان وصول این منابع شده و فواید اجتماعی و اقتصادی بیشتری بهمراه خواهد داشت. تحقیق حاضر این عوامل را از دو دیدگاه مؤدی و مقامات مالیاتی بررسی و عوامل عمده ای را که موجب این اختلاف می¬شوند، شناسایی کرده است. در این تحقیق، فرضیه اصلی عبارت است از: بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی از دیدگاه مقامات مالیاتی و مؤدیان مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد». از روش¬های کتابخانه¬ای و میدانی و همچنین از آزمون دو جمله ای و آزمون فریدمن برای این پژوهش استفاده شده است. طبق بررسی های انجام شده اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی عبارتند از: فرارهای مالیاتی، اختلاف ما بین اصول حسابداری و قوانین مالیاتی، شرایط اقتصادی، حد نصاب¬های مقرر در قوانین مالیاتی، تمکین به پراخت سایر قانونی عوارض.

کلیدواژه‌ها


 
امین،محمد، (1383)، " قانون کار و تامین اجتماعی"، سوم ، تهران، انتشارات خورشید.

روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارائی، (1380)، " قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن"، وزارت امور اقتصادی و دارائی.

کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری سازمان حسابرسی، (1373)، " رهنمودهای حسابداری جلد اول "، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 96.

مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ، (1385)، "استانداردهای حسابداری"، چاپ هشتم، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 160.

مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، (1376)، "حسابداری مالی جلد اول"، چاپ اول، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 75.

مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، (1377)، "اصول حسابداری جلد اول"، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 78.

مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، (1371)،" استانداردهای بین­المللی حسابداری"، چاپ اول، تهران سازمان حسابرسی، نشریه شماره 88.

مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، (1371)، "راهنمای بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری"، چاپ اول، ترجمه رضا شباهنگ، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 89.

معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارئی، (1382)، "سیستم مالیاتی ژاپن، مالیات بر شرکت ها"، چاپ اول، تهران، وزارت دارائی.

 

Hendriksen -Eldens.S. (1982) , “Accounting Theory” , 4 THED, Ilinois, Iriwin .

Hendriksen -Eldens. S. (1992), “Accounting theory” , 5 THED, Ilinois, Iriwin .

FASB. (1991), “Original Pronouncements Accounting Standards”, Volum1. FASB.