تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین تعداد 176 شرکت در طی سال¬های 1383 تا 1387 (دوره زمانی پنج ساله) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد. برای بررسی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقلِ ساختار مالکیت (درصد سهام در اختیار سرمایه¬گذاران نهادی و تمرکز سهام)، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها فرضیه¬های جداگانه¬ای با استفاده از الگوی رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه¬ها نشان داد که درصد سهام در اختیار سرمایه¬گذاران نهادی بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی تمرکز سهام بر ارزش بازار تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه (نسبت کل بدهی¬های شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و ارزش بازار شرکت تایید نشد . نقدینگی نیز بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی تحقیق؛ شامل کیو توبین، درصد سود تقسیمی و نسبت دارایی¬های ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت دارند

کلیدواژه‌ها


 
پی­نوو، ریموند ، (1386) ، " مدیریت مالی " ، (ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان)، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت : صص44-25.

حساس یگانه، یحیی، محمد مرادی و هدی اسکندر، (1387)، " بررسی رابطه بین سرمایه­گذاران نهادی و ارزش شرکت"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 52 : صص. 122-107.

حسن­پور بهابادی، داود، (1384) ، " بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

حسینی، سید مجتبی، (1386)، " بررسی اثر میزان سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد.

صادق­بیان، محسن، (1377) ، تحقیقی پیرامون رابطه بین وجه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و سود عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال­های 1372 الی 1375 ، دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

مهدوی ، ابولقاسم، احمد میدری، (1384)، "ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران " ، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 71 : صص132-103.

نمازی، محمد و جلال شیرزاده، (1384)، " بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نوع صنعت"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 42: صص 95-75.

 

Abdullah, Sh.N. (2004), “Board Composition, CEO Duality and Performance Among Malaysian Listed Companies”. Corporate Governance, Vol. 4, No. 4: pp. 47-61.

Baker, M. and Wurgler, J. (2002), “Market Timing and Capital Structure”. Journal of Finance, Vol.57, No.1: pp.1-32.

 Bartov, E., Radharkrishnan, S. and Krinsky, I. (2002), “Investor Sophistication and Patterns in Stock Returns”. The Accounting Review: pp. 43-63.

Bhagat, S., Black, B. and Blair, M. (2004), “Relational Investing and Firm Performance”.  Journal of Financial Research, Vol. 27: pp. 1-30.

Boyle, G.W. and Guthrie, G.A. (2003), “Investment, Uncertainty and Liquidity”. Journal of Finance,Vol. 58 :    pp. 2143-66.

Bushee, B.J. (1998), “The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior”, Accounting Review, Vol.73: pp. 305-334.

Chen, Y. (2008), “Corporate Governance and Cash Holdings: Listed New Economy Versus Old Economy Firms”. Corporate Governance, Vol. 16, No. 5: pp. 430-42.

 Dittmar, A., Mahrt-Smith, J. and Servaes, H. (2003), “International Corporate Governance and Corporate Cash Holdings”,  Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 38: pp. 111-33.

Driffield, N.,  Mahambare, V. and  Pal, S.  (2007), “How Does Ownership Structure Affect Capital Structure and Firm Value? Recent Evidence East Asia”. Economics of Transition, Vol. 15, No. 3: pp. 535-73.

Fama, EF. And French, KR. (2002), “Testing Trade-off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt”. The Review of Financial Studies, Vol. 15, No.1: pp. 1-33.

Gompers, P., Ishii, J. and Metrick, A. (2003), “Corporate Governance and Equity Prices”.  Quarterly Journal of Economics, Vol. 118: pp. 107-55.

Gugler, K., Mueller, D. and Yurtoglu, B. (2008), “Insider Ownership, Ownership Concentration and Investment Performance: An International Comparison”. Journal of Corporate Finance, Vol. 14, No. 5: pp. 688-705.

 Harford, J. (1999), “Corporate Cash Reserves and Acquisitions”,  Journal of Finance, Vol. 54: pp. 1969-97.

Harford, J., Mansi, S.A. and Maxwell, W.F. (2008), “Corporate Governance and Cash Holdings”. Journal of Financial Economics, Vol. 87,  No. 3: pp. 535-55.

Isshag, Z., Bokpin, G.A. and Onumah, J.M. (2009), “Corporate Governance, Ownership Structure, Cash Holdings, and Firm Value on the Ghana Stock Exchange”. The Journal of Risk Finance, Vol.10, No.5: pp. 488-499.

Jensen, M.C. (1986), “Agency Costs of the Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers”. American Economic Review, Vol. 76: pp. 323-9.

Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics, Vol. 3: pp. 305-60.

Kapopoulos, P. and Lazaretou, S. (2007), “Corporate Ownership Structure and Firm Performance: Evidence Greek Firms”. Corporate Governance, Vol.15, No.2: pp.144-158.

Karathanssis, G.A. and Drakos, A.A. (2004), “A Note on Equity Ownership and Corporate Value in Greece”. Journal of Financial and Economics, Vol. 3: pp. 305-60.

Lang, M.H., Lins,K.V. and Miller, D.P. (2004), “Concentrated Control, Analyst Following, and Valuation: Do Analysts Matter most when Investors are Protected Least? ”. Journal of Accounting Research,Vol. 42,  No. 3.

Lins, K. and Kalcheva, I. (2004), “International Evidence on Cash Holdings and Expected Managerial Agency Problems”.  Working Paper.

Modigliani, F. and Miller, M.H. (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”. American Economic Review, Vol. 68, No.3: pp.261-297.

Olsen, B., Elang, B. (2005), “Do Multinational Operations Influence Firm Value? Evidence the Triad Regions”. International Journal of Business and Economics, Vol. 4, No.1.

Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R. and Williamson, R. (1999), “The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings”. Journal of Financial Economics, Vol. 52: pp. 3-46.

Opler, T.C., Titman, S. (1994), “Financial Distress and Corporate Performance”. Journal of Finance, Vol. 3 : pp.1015-1040.

Pinkowitz, L., Stulz, R. and Williamson, R. (2004), “Do Firms with Poor Protection of Investor Rights Hold More Cash? ”. Working Paper, Georgetown University: pp. 1-45.

Schmid, M.M. and Zimmermann, H. (2005), “Managerial Incentives and Firm Valuation: Evidence Switzerland”. Working Paper, SSRN.

Stulz, R. (1990), “Managerial Discretion and Optimal Financing Policies”.  Journal of Financial Economics, Vol.26: pp. 3-27.

 Xia, L.H., Wang, Z.J. and Deng, X.L. (2008), “Ownership, Independent Directors, Agency Costs and Financial Distress: Evidence Chinese Listed Companies”. Corporate Governance, Vol. 8 , No. 5: pp. 622-636.