اهمیت بسترهای خطر تقلب از دیدگاه حسابرسان مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این تحقیق، رتبه¬بندی بسترهای خطر تقلب ذکر شده در بخش 24 استاندارد حسابرسی ایران، با توجه به میزان اهمیت آن ها در کشف تقلب مدیریت است. در این تحقیق فهرستی از 61 مورد بسترهای خطر تقلب تهیه گردید. جهت انجام این پژوهش تعداد 460 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری (حسابرسان مستقل) به روش تصادفی توزیع شد که پس از یک هفته 316 پرسشنامه جمع¬آوری گردید. نتایج حاصل از آزمون¬های آماری نشان می¬دهد که نظر حسابرسان نسبت به اهمیت تمامی بسترهای خطر تقلب (به جز یک مورد)، در سطح اطمینان 95 درصد دارای تفاوت معنی¬دار است. ضمنا با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد مهم ترین بستر خطر تقلب، "وابسته‌ بودن‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از حقوق‌ و مزایای‌ مدیران‌ به‌ نتایج‌ عملیات، وضعیت‌ مالی‌ یا جریان‌ وجوه‌ نقد" است. علاوه بر رتبه¬بندی بسترهای خطر تقلب، ارتباط بین "جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه حسابرسان" و "برداشت آن ها نسبت به اهمیت بسترهای خطر تقلب" مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر این بود که جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه، هیچ-کدام بر روی نظر حسابرسان در تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب، تاثیر معنی داری ندارند.

کلیدواژه‌ها


 
سنجابی، آرش، (1384)، "شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

شیخ، محمدجواد، (1383)، "بررسی اهمیت شاخص­های تقلب بالقوه مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکت­های ایران"، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

حامدیان، حامد و ابراهیم وحیدی الیزی، (1388)، "برداشت حسابرسان ایران از کارایی علایم خطر در کشف گزارشگری مالی متقلبانه"، مجله تحقیقات حسابداری، شماره سوم، پاییز، 197-162.

حساس یگانه، یحیی؛ داغانی، رضا و وحیداسکو، (1389)، "مدیریت ریسک تقلب"، مجله حسابدار رسمی، شماره 20، 95- 86.

صفرزاده، محمدحسین (1389)، "توانایی نسبت های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت"، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره اول، 162-137.

فرقاندوست حقیقی، کامبیز و فرید برواری، (1388)، "بررسی کاربرد روش­های تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف صورت های مالی (تقلب مدیریت)"، مجله دانش و پژوهش حسابداری، شماره 16، 23-18 و 70-65.

فرقاندوست حقیقی، کامبیز و عبدالهی، مجید، (1387)، " کاربرد سیستم فازی در کشف تقلب"، دومین کنگره سیستم­های فازی و هوشمند، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی (1385)، "استانداردهای حسابرسی"، چاپ هشتم، تهران، سازمان حسابرسی، 180-156.

 

Abdul Majid, G.F.A., Tsui, J.S.L., (2001),"An Analysis of Hong Kong Auditors Perceptions of The Importance of ed Red Flag Factors In Risk Assessment", Journal of Business Ethics, Vol. 32, 263-274.

Apostolou, B. and Hassel, J.M., (1993), "An Empirical Examination of The Senility of The Analytic Hierarchy Process To Departures Recommended Consistency Ratios". Mathematical and Computer Modeling, 17(4/5), 163-170.

Church, B.K., J.J. Mc Millan, And A. Schneider, (2001), "Detection of Fraudulent Financial Reporting". Journal of Accountancy,(September). Vol.192, No.3, 99.

Dennis F. Dyncus, (2009), "Auditing For Fraud or What Does Fraud Look Like": Middle Management Conference Nashville,TN, 34-53.

Gramling, A.A., Mayers, P.M, (2003),"Internal Auditors Assessment of Fraud Warning Signs: Implications For External Auditors", The CPA Journal, Vol.6, No.73, 20-32.

Loebbecke, J.K., M.M. Eining, and J.J. Willingham, (1989), "Auditors’ Experience with Material Irregularities: Frequency, Nature, And Detectability". Auditing: A Journal of Practice and Theory 8 (Fall), 1-28.

Loebbecke, J.K. and J.J Willingham, (1988), "Review of SEC and Auditing Enforcement Releases", Unpublished Working Paper.vol.23, 55-67.

Mohamed E. Bayou & and Alan Reinstein, (2001),"A Systemic View of Fraud Explaining Its Strategies, Anatomy and Process". Critical Perspectives on Accounting Volume 12, Issue 4, August, 61.

Moyes Glen, D., Et Al, (2006), "Internal Auditors Perceptions of The Effectiveness of Red Flags To Detect Fraudulent Financial Reporting", Journal of Accounting, Ethics & Public Policy Volume 6, No.1,102-113.

Moyes Glen.D, (2007), " The Differences In Perceived Level of Fraud-Detecting Effectiveness of SAS No.99 Red Flags Between External And Internal Auditors", Journal of Business & Economics Research, Vol. 5, No.6, 9-26.

Pincus, K.Y, (1989), "The Efficacy of a Red Flags Questionnaire for Assessing the Possibility of Fraud", Accounting, Organizations, and Society. Vol.14: 153-163.

Ramos Micheal, (2003),"Auditors Responsibility for Fraud Detection", Journal of Accountancy, 195, 1:ABI/INFORM Global, 28-36.

Thomas Patrick Hayes, (2006)," An Examination of The Factors That Influence an Auditor’s Decision to Use a Decision Aid in Their Assessment of Management Fraud". Dissertation Prepared For The Degree of Doctor of Philosophy, University of North Texas, 13.

Wallace, W. A., (1995), "Auditing South-Western College". Publishing Cincinnati. OH, 8.

Wanda Lynn Riley, (2008),"Fraud: What’s It All About? Audit and Advisory Services", Ethics and Fraud in the Workplace, 13-19.

Zimbelman, M.F, (1997), "The Effects of SAS No. 82 on Auditors’ Attention to Fraud Risk Factors and Audit Planning Decisions". Journal of Accounting Research 35 (Supplement),75-97.