عوامل اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386پرداخته است و از مدل ال ـ تمیمی (2007) برای مشخص کردن متغیرهای اثر گذار بعد از آزمون همخطی میان متغیرهای مستقل استفاده کرده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح معنی داری 5% بررسی شده است. متغیر های مستقل اقتصادی پژوهش شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی و متغیر های مستقل حسابداری شامل سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی است. متغیر وابسته قیمت سهم می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با قیمت سهام رابطه معنی داری دارند

کلیدواژه‌ها


 
امیر مظفری، سارا، (1385)، "بررسی و تبیین مدل بومی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

برازنده، محمد، (1376)، "اثر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

پاکدین امیری، علیرضا و مرتضی، پاکدین امیری و مجتبی، پاکدین امیری، (1387)، "مطالعه عوامل حسابداری موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، همایش رویکردهای نوین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، دانشگاه آزاد چالوس.

تهرانی، رضا، (1374)، "بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

رهنمای رودپشتی، فریدون و اله کرم صالحی، (1389)، "مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری"، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

صمدی، سعید و همایون رنجبر و فاطمه صالحی، (۱۳۸۵)، "بررسی رابطة متغیر های کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران"، مجلة دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شماره 18:‏ 51-72.

عباسیان، عزت الله و فریدون رهنمای رودپشتی و محمدرضا توکلی بغداد آبادی، (1384)، "بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهش دهنده در بازار بورس اوراق بهادار تهران"، دو فصلنامه، تحقیقات مالی، شماره 20: 71 – 85.

قالیباف حسن و زهره مظاهری، (1384)، "بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران"، دو فصلنامه، تحقیقات مالی، شماره 20،  87 تا 105.

گجراتی، دامودار، (1387)، "اقتصاد سنجی"، ترجمه حمید ابریشمی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

مشرفی، گلاله، (1381)، "بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی با استفاده از روش همجمعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

Al-Tamimi, Hussein (2007), " Factors Affecting Stock Price in the UAE Financial Markets " Singapore Economic Review Conference, https://editorialexpress.com/conference /SERC2007

Bartram, Söhnke M. (2007). "Corporate Cash Flow and Stock Price Exposures to Foreign Exchange Rate Risk", Journal of Corporate Finance.

Boardman, A. E. & Claude, L., (2000), " Factors Affecting The Stock Price Performance of Share Issued Privatizations", Applied Economics, (32) (11), 1451-1464.

Heins, A. J. & Allison, S., (1966)." Some Factors Affecting Stock Price Variability", Journal of business, (39) (1), 19-23.

Graham. C. Roger & king. R. (2000). "Accounting Practices and the Market Valuation of Accounting Numbers: Evidence Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Thailand", The International Journal of Accounting, Vol. 35 No. 4., 445-470.

Russell O. C. Somoye, Akintoye Ishola R. and Oseni Jimoh E. (2009), "Determinant of Equity Prices in the Stock Markets" International Research Journal of Finance and Economics.

Sharp, William & Alexander, Gordon & Bailey, Jeffrey, "Investments", Fifth Edition, USA: Prentice Hall, Inc. 1995, 315.

Srinivansan, Rajesh. (1993). "Econometric Analysis of Nonlinear Dynamics in a Behavioral Institutional Model of Stock Price Fluctuation", Ph.D Thesis, University of Southern California.