نقش آموزش حسابرسی در فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بقا و غنای خدمات حسابرسی مستلزم عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است. حرفه حسابرسی با پذیرش مسئولیت بیشتر و گسترش نقش خود و یا تقویت آموزش عمومی درباره نقش و محدودیت های حسابرسی می تواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و فاصله انتظارات را کاهش دهد. رشد بی وقفه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و گرایش آن ها به استفاده از صورت های مالی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت در مورد وضعیت مالی و عملکرد واحد اقتصادی، ضرورت کاهش فاصله انتظارات را ایجاب می کند. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه توزیع شده بین استفاده کنندگان مختلف در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتابج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که آموزش حسابرسی به استفاده کنندگان از صورت های مالی باعث کاهش فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی می شود

کلیدواژه‌ها


 
بزرگ اصل، موسی، (1379)،"برداشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از محتوای پیام­های ارسال شده بوسیله گزارش­های حسابرسی"، رساله­ی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران.

سازمان حسابرسی، (1385)، "  استانداردهای حسابرسی ایران "، بخش20، ص 7.

مومنی، منصور و علی فعال قیومی، (1387)، " تحلیل های آماری با استفاده از SPSS "،چاپ دوم، انتشارات کتاب نو.

یگانه، حساس و خالقی بایکی، احمد، (1383)،" فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل "، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 35، ص 29 -44.

 

Best, P.J.,Buckby,S. and Tan,C.(2001), " Evidence of the Audit Expectation Gap in Sangapore ", Managerial Auditing Journal, Vol.16, No.3, 134-44.

Beck, G.W.(1973), " The Role of the Auditor in Modern Society: an Empirical Appraisal ", Accounting and Business Research, Vol.20, No.15, 117-122.

Brindle,B.(1990), " Bridging the Expectation Gap ", Journal of Accountancy, Vol.50, No.3, 79-84.

Baron,C.D., Johnson,D.A.,Searfoss, D.G., Smith, C.H., (1977)," Uncovering Corporate Irregularities: Are We Closing the Expectation Gap ?", Journal of Accountancy, Vol.144, No.4, 243-250.

Cohen commission.(1978), " Report of the Commission on Auditor Rreasonabilitys: Conclusions and Recommendations ", Newyork,American Institute of Certified Public Accounts.

Chowdhury,R., jnnes, j., and kouhy, R.(2005), " The public sector Audit expectation gap in Bangladesh ", Managerial Auditing journal, Vol.20 No.8, pp.893-908.

Dixen,R., Woodhead,A.D. and Sohliman,M.(2006), " An Investigation of the Expectation Gap In Egypt ", Managerial Auditing journal, Vol.21, No.3, 293-302.

Darnill,A.(1991), " The profession and the Public Accountancy ", Journal of Accountancy, Vol.20, No.3, 72-73.

Eden,Y.,Ovadia, A. and Zuckerman,B.A.(2003), " Rethinking Sarbanes-Oxley ",CMA Management, 32-5.

Epstein, M.J. and Geiger,M.A.(1994)," Investor Views of Audit Assurance: Recent Evidence of the Expectation Gap ", Journal of Accountancy, Vol.177, No.1, 60-4.

Frank, K.E., Low,J.D., Smith,J.K.(2001)," The Expectation Gap: Perceptual Differences between Auditors, Jurors and Students ", Managerial Auditing Journal, Vol.16, No.3, 145-149.

Fazly, M.N. and Agmad,z.(2004), " Audit Expectatation Gap: The Case of Malaysia ", Managerial Auditing Journal, Vol.19, No.7, 879-915.

Guy,D.M. and Sullivan, J.D.(1988), " The Expectation Gap Auditing Standards ", Journal of Accountancy, Vol.165, No.4, 36-46.

Gloeck, J.D. and Jager, H.(1993)," The Audit Expectation Gap in the Republic of South Africa ", Working Paper, School of  Accountancy, University of Pretoria,Pretoria.

Gramling,A.A., Schatzberg,J.W. and Wallace, W.A.(1996)," The Role of Undergraduate Auditing Coursework in Reducing the Expectation Gap", Issues in Accounting Education, Vol.11 No.1, pp.131-61.

Hudaib, M  and Haniffa, R. (2002),"An Empirical Investigation of Audit Perceptions Ggap in Saudi Arabia", Discussion Papers in Accountancy and Fianance, School of Business and Economics, University of  Exter, Working Paper, No.02/03.

Humphrey,C. and Turley,P.(1992)," The Expectation Gap in the United Kingdom ", Institute of Chartered Accounting in England and Wales, London.

Institute of Chartered Accountants in Australia(ICAA).(1994), " A Research Study on Financial Reporting and Auditing-Bridging the Expectation Gap ", Sydney.

Koh,H.C. and Woo,E.(1998)," The Expectation Gap in Auditing", Managerial Auditing Journal, Vol.13, No.3, 147-47.

Liggio,C.D.(1974)," The Expectation Gap: The Accountants Water Loo ", Journal of Contemporary Business, Vol.3, No.3, 27-44.

Lin, J.Z  and Chen, F,(2004),"An Empirical Study of Audit Expectation Gap in the Peoples Republic of China", International Journal of Auditing, Vol.8, No.2, 93-115.

Low, A.M., Foo, S.l.,Koh,H.C (1988),"The  Expectation Gap between Financial Analysts and Auditors-Some Empirical Evidence", Singapore Accountant,10-13.

McEnroe, J.E. and Martens, S.C.(2001),"Auditors and Investors Perceptions of the Expectation Gap ", Accounting Horizons, Vol.15, No.4, 345-58.

Monroe, G.S. and woodliff,D.R.(1994)," An Empirical Investigation of the Audit Expectation Gap: Australian Evidence ", Accounting and Finance, Vol.34, No.1, 47-74.

Mednick, R.(1986),"The Auditors Role in Society: A New Approach to Solving the Perception Gap", Journal of Accountancy, Vol.161, No.2, 70-74.

Moir, D.(1989)," The Expectation Gap: Going Concern or Going, Gone? ", Rekening Kunde SA, Februarie, 38-93.

Macdonald Commission.(1998), "Report on the Commission to Study the Publics Expectation of Audits ", Canadian Institute of Chartered Accountants, Canada.

Nasreen,T.(2006),"Audit  Expectation Gap in Bamgladesh: The Role of Auditing Education in Narrowing the Gap", Du Journal of Marketing, Vol.10, No.9, 100-115.

Porter,B.(1993)," An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap ", Accounting and Business Research, Vol.23, No.93, 49-68.

Pierce, Bernald and Mary Kilcommins,(1996)." The Expectation Gap: The Role of Auditing Education ".DCUBS Research Paper. No.3.

Rehana,F.(2010),"An Empirical Study on Audit Expectation Gap: Role of Auditing Education in Bangladesh", MPRA Paper, No.22708.

Salehi,M., Mansoury, A. and Azary, Z.(2009)," Audit Independence and Expectation Gap: Emperical Evidences Iran ",International Journal of Economics and Finance, Vol.1, No.1,165-174.

Schelluch, P.(1996)," Long-form Audit Report Messages: Further Implications for the Audit Expectation Gap ", Accounting Research Journal, Vol.9, No.1, 48-55.

Siddigui,J. and Nasreen,T.(2004)," Audit Expectations Gap in Bangladesh", Working Paper, Faculty of Business Studies, University of Dhaka, Dhaka.

Sidani,M.Y.(2007)," The Audit Expectation Gap: Evidence Lebanon", Managerial Auditing  Journal, Vol.22, No.3, 288-302.

Sikka,P., Puxty, A.,Willmot,H. and Cooper,C.(1998)," The Impossibility of Eliminatiny  the Expectation Gap: Some Theory and Evidence ", Critical Perspectives on Accountiny, Vol.9, No.3, 14-24.

Siddiqui,J.(2006)," The Audit Expectation Gap and the Role of Audit Education: the Case of an Emerging Economy ", Managerial Auditing Journal, Vol.24, No.6, 564-583.