رابطه استخدام مدیران و کارکنان امور مالی از کارکنان سابق مؤسسات حسابرسی با گزارش های حسابرسی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این پژوهش بدنبال روشن نمودن این موضوع می باشد که آیا استخدام مدیران و کارکنان امور مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از کارکنان سابق مؤسسات حسابرسی در کشور وجود دارد و این که چنین استخدام هایی با نوع گزارش های حسابرسی رابطه معنی داری دارد یا خیر. از این رو از جامعه آماری حدود 1800 نفر شامل معاونین مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری و کارشناسان مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 لغایت 1387، تعداد 220 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به کمک پرسشنامه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد و با استفاده از آزمون خی دو کارل پیرسن نتیجه بدست آمده حاکی ازآن است که بین وجود سابقه کار، نوع رده شغلی در مؤسسات حسابرسی و نوع مؤسسه حسابرسی با گزارش های حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 
استاندارد های حسابداری (نشریه شماره 160) ، (1384)، چاپ هفتم، انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی.

استاندارد های حسابرسی (نشریه شماره 124)، (1379)، چاپ دوم، انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی.

باصری باریکرسفی، سعید،  بررسی رضایت شغلی در میان حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی و حسابداران واحدهای تجاری و مقایسه رضایت شغلی، (1381)، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مرکز اسنادو مدارک علمی ایران.

حافظ نیا، محمدرضا، (1386)، " کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی "، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت.

سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس اوراق بهادار (گزارش های مالی شرکت ها) به آدرس: www.rdis.ir      

سجادی، سید حسن و لادن ناصح ، (1382)، " سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی "، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 33، 91-65.

صفاری، مهدی؛ فریده حق شناس و منیژه هادی نژاد ، (1384)، " کتاب آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد "، جلد دوم، تهران، انتشارات آوای نور.

میگز، والتر بی؛  ا. ری ویتینگتون؛ کرت پینی و رابرت اف میگز،، (1375)، " کتاب اصول حسابرسی "، ترجمه عباس ارباب سلیمانی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

نیکبخت، محمد رضا و حسین مهربانی، (1385)، " بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی مؤسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس "، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 44.

نیکخواه آزاد، علی و ویدا مجتهد زاده ، (زمستان 77 13و بهار 1378)، بررسی حوزه های مسئولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال هفتم، شماره 26و27.

 

Baber, W,R, Krishnan, J, Zhang, Y, (2009), Investor Perceptions of the Earnings Quality Consequences of Hiring an Affiliated, Social Science Research Network (SSRN ).

Geiger, M.A, Lennox, C.S, North, D.S, (2008), The Hiring of Accounting and Finance Officers Audit  Firms: How Did the Market React ?, J Review of Accounting Studies, 55-86.

Johnson, S, 2009, The Cost of Auditor Independence, Regulatory Issues, 1.

Miller, D, Hindi, N.M, (2004), Hiring of Accounting Professionals: Employee and Employer Perspectives, New Accountant Magazine.

Sori, Z.M,  Mohamad, SH,(2007), Potential Employment And Auditor Independence, Social Science Research Network (SSRN ), 1-2.