اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه ازاد قزوین

چکیده

اگر چه سود و زیان شرکت ها، یکی از اصلی ترین مبانی تصمیم گیری بازار سرمایه است، ولی مواردی مانند برآورد روش های متنوع حسابداری و مدیریت سود در فرآیند گزارش سود، نقش آن را مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین میزان دقت، صحت، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش بینی و قابلیت تحقق سود که در مجامع علمی به کیفیت سود شناخته می شود، نقش مهمی در مفید بودن سود در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند. این که " آیا کیفیت سود گزارش شده شرکت ها بر توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی اثرگذار است؟ " هنوز بین محققان مورد بحث می باشد. لی (1989: 277) به این نتیجه رسید که کیفیت سود پایین منجر به همبستگی کمتر بین سود گزارش شده و ارزیابی بازار از سودهای آتی می گردد. در این تحقیق از مدل ارزیابی ارایه شده توسط فلدام واهلسون (1995) برای بررسی وجود رابطه بین انتخاب روش های حسابداری و توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی با استفاده از سودهای گزارش شده، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت سود گزارش شده شرکت ها بر توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی اثرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها


 
اله یاری، اکبر، (1385)،"بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران.

ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی، (1383)، "بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 37، 72- 51.

خواجوی، شکرالله و امین ناظمی، (1384)، "بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 40، 60-37.

ظریف فرد، احمد، (1378)،" شناسایی و تحلیل عوامل موثر با ارزیابی کیفیت سود
بنگاه­های اقتصادی ایران"، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

کدخدایی، حسین و علی صابری، (1381)، "شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت سود"، مجله بورس، شماره 34، 38-32.

Aloke Ghosh & Zhaoyang Gu & Prem C.Jain, (2003), "Sustained Earnings and Revenue Growth, Earnings Quality, and Earning Response". Coefficients “Online .

Bernard,Victor,l(1995), "The Feltham-Ohlson Framework: Implications for Empiricists". Contemporary Accounting Research 2,733-747.

Carol Callaway Dee, A.Lulseged & S.Nowlin, (2002), "Earning Quality and Auditor Independence: An Examinatin Using Non-Audit Free Dat" a, Online < ssrn website>.

Dharan, Bala G. and Baruch Lev, "The Valuation Consequence of Accounting Changes: A Multi-year Examination." Journal of Accounting, Auditing and Finance 8 (Fall 1993), 475-494.

Feltham, Gerald A. and James A. Ohlson, (1995), Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. Contemporary Accounting Research 11, 689-731.

Kris Rowland Martin, (March2002).The Effect of Accounting Method Choice on Earnings Quality.Umi Number: 3233234.

Lee, Chi-wen Jevons and Christopher R. Petruzzi, (Autumn 1989), Inventory Accounting Switch and Uncertainties. Journal of Accounting Research, 27:2, 277-296.

Sloan, R.G, (1996), DO Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings ?. The Avvounting Review, No.71, 289-315.