بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت های با اندازه کوچک و متوسط

نویسندگان

1 استادیار مرکز اموزش عالی رجا قزوین

2 استادیار دانشگاه آزاد قزوین

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آموزش عالی رجا قزوین

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت¬های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال 1381 تا 1387 است و همچنین نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند گانه (OLS) حاکی از این است که بین دو متغیر نسبت بدهی های بلند مدت بهره دار و نسبت بدهی های کوتاه مدت و ویژگی های سن، اندازه، ساختار دارایی ها، قابلیت سودآوری، رشد و ریسک ارتباط خطی معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن اندازه در میان شرکت ها و جدا کردن شرکت های کوچک و متوسط از شرکت های با اندازه بزرگ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از اجرای رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تاثیر ویژگی های سن، ساختار دارایی ها، قابلیت سودآوری، رشد و ریسک بر نسبت بدهی های بلندمدت بهره دار و نسبت بدهی های کوتاه مدت در شرکت های کوچک و متوسط متفاوت است، بنابراین معیار اندازه معیاری تاثیرگذار می باشد و تاثیر این ویژگی ها در شرکت های کوچک تر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


 
برزگر، قدرت اله، (1389)،"استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی متفاوت برای شرکت های کوچک و متوسط"، فصلنامه انجمن حسابداری ایران، سال ششم، شماره 20، بهار، 89، 35-30، 93-90.

رحیمیان، نظام الدین، (1380)، " تاملی در شیوه های تامین مالی در واحد های اقتصادی"، نشریه حسابدار، شماره  146، اسفند80، 33-28.

کردستانی، غلامرضا، مظاهر نجفی عمران، (1387)، " مروری بر نظریه های ساختار سرمایه "، نشریه حسابدار، سال بیست و سوم، شماره 198، شهریور 87، 48-40،55- 53 .

 

Abor, J., Biekpe, N., (2009), " How Do We Explain the Capital Structure of SMEs in Sub - Sahran Africa? ",  Journal of Economic Studies, Vol.36 No. 1,83-97.

Ang, J.S., (1992)," On the Theory of Finance for privately  Held Firms ",  The Journal of Small Business Finance, Vol. 1 No. 1, 1-13.

Barton, S.L., Ned, C.H. and Sundaram, S., (1989)," An Empirical Test of Stakeholder Theory Predictions of Capital ", Financial Management, Vol. 18 No. 1, 36-44.

Berger, A.N. and Udell, G.F. (1998)," The Economics of  Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycle", Journal of Banking and Finance, Vol. 22 No. 6-8,613-73.

Bradley, M., Jarrel, G.A. and Han, K.E. (1984), "On The Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence", The Journal of Finance, Vol. 39 No. 3, 857-80.

Cassar, G. and Holmes, S. (2003), "Capital Structure and Financing of SMES: Australian Evidence", Journal of Accounting and Finance, Vol. 43 No. 2,123-47.

Chittenden, F., Hall, G. and Hutchinson, P. (1996), " Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation", Small Business Economics, Vol. 8 No. 1, 59-67.

Cosh, A.And Hughes, A. (1994), "Size, Financial Structure and Profitability: Uk Companies in the1980s", In Hughes, A. and Storey, D.J. (Eds), Finance and the Small Firm, Routledge, London.

Esperanc¸a, J.P., Ana, P.M.G. and Mohamed, A.G. (2003), "Corporate Debt Policy of Small Firms", an Empirical (re)Examination.Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 10 No. 1,62-80.

Friend, I. and Lang, H.P. (1988)," An Empirical Test of the Impact of Managerial Self interest on Corporate Capital Structure", Journal of Finance, Vol. 43 No. 2,271.

Hall, G.C., Hutchinson, P.J. and Michaelas, N. (2004),"Determinants of the Capital Structures of European SMEs",Journal of  Business  Finance and Accounting,Vol.31 Nos 5/6,711-28.

Harris, M. and Raviv, A. (1990),"Capital Structure and the Informational Role of Debt", Journal of Finance, Vol. 45 No. 2, 321-49.

Jensen, M. and Meckling, W., (1976), " Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, Vol. 3 No. 4, 305-60.

Jordan, J., Lowe, J. and Taylor, P., (1998)," Strategy and Financial Policy in UK Small Firms", Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 25 No.1, 1-2.

Kale, J.R., Thomas, H.N. and Ramirez, G.G., (1991)," The Effect of Business Risk on   Corporate Capital Structure: Theory and Evidence", The Journal of Finance, Vol. 46 No. 5, 1693-715.

Kim, W.S and Sorensen, E.H., (1986)," Evidence on the Impact of the Agency Costs of Debt on Corporate Debt Policy", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 21, 131-43.

Michaelas, N., Chittenden, F. and Poutziouris, P. (1999),"Financial Policy and Capital Structure Choice in UK SMEs: Empirical Evidence Company Panel Data", Small Business Economics, Vol. 12 No. 2, pp. 113-30.

Mishra, C.S. and McConaughy,D.L. (1999)," Founding Family Control and Capital Structure: The Risk of Loss of Control and the Aversion to Debt",  Entrepreneurial Theory and Practice, Vol. 23 No. 4, 53-64.

Myers, S.C. (1984),"The Capital Structure Puzzle", Journal of Finance, Vol. 39 No. 3, 575-92.

Myers, S.C. and Majluf, N.S.,(1984), " Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Information Those Investors Do not have", Journal of Financial   Economics, Vol. have 13, 187-221.

Shyam-Sunder, L. andMyers, S.C. (1999)," Testing Static Tradeoff Against    Pecking Order Models of Capital Structure",Journal of Financial Economics, Vol. 51 No. 2, 219-44.

Sogorb-Mira, F. and How, S.M.E. (2005)," Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence a1994-1998 Spanish Data Panel", Small Business Economics, Vol. 25 No. 5, 447-57.

Titman, S. and Wessels, R. (1988),"The Determinants of Capital Structure Choice",Journal of Finance, Vol. 43 No. 1, 1-19.