رابطه مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت ها ی داروسازی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

2 کارشناس ارشد حسابداری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده

این مقاله رابطه بین شاخص مالکیت ¬مدیریتی به¬عنوان یکی از مکانیزم¬های حاکمیت¬شرکتی و معیار عملکردی شرکت ها ی داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1383 تا 1387 را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، ابتدا تاثیر متغیر مستقل مالکیت مدیریتی بر دو متغیر پاسخ نسبت کیوتوبین (یکی از معیارهای عملکردی شرکت ها) و ساختار سرمایه به¬طور مجزا بررسی شده و سپس فاکتورهای کنترلی دیگر به مدل رگرسیونی خطی اضافه شده¬اند. داده¬های مورد نیاز از سایت سازمان مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار برای شرکت¬ها¬ی مورد بررسی جمع¬آوری شده¬اند. پس از تحلیل داده¬ها توسط نرم¬افزار Minitab، مشخص شد که تاثیر متغیر مستقل مالکیت ¬مدیریتی بر نسبت کیوتوبین و ساختار سرمایه به¬ترتیب خطی و مضاعف است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که متغیر مستقل مالکیت ¬مدیریتی تاثیر مثبت اما ضعیف بر هر دو متغیر پاسخ داشته است. از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، متغیرهای تمرکز مالکیت و بازده دارایی¬ها تاثیر مثبت بر متغیر پاسخ نسبت کیوتوبین داشته¬اند درحالی-که متغیر کنترلی اندازه شرکت بر این متغیر پاسخ، تاثیر منفی دارد. متغیر کنترلی تمرکز مالکیت بر متغیر پاسخ ساختار سرمایه اثر مثبت داشته در حالی¬که متغیرهای کنترلی بازده دارایی¬ها و اندازه شرکت بر این متغیر پاسخ، تاثیر منفی داشته¬اند.

کلیدواژه‌ها


 
محمدی، شاپور، قالیباف اصل، حسن و مهدی مشکی، (1388)، "بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، شماره 28، صص 88-69.

نمازی، محمد و احسان کرمانی، (1387)، " تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 53، صص 110- 83.

سازمان مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی اینترنتی:

Black, B.S., Kim, W., Jang, H. and S.P. Park, (2009), " How Corporate Governance Affects Firm Value: Evidence on Channels Korea ". Journal of Corporate Finance, Volume 15, 581-605.

Boubaker, A, and M. Mezhoud, (2008), " Impact of Manageral Ownership on operational Performance of IPO Firms: French Context ". Journal of Finance, NO 73, 253-285.

Coles, J, Lemmon, M.L and Y. Wang, (2008), " The Joint Determinants of Manageral Ownership, Board Independence and Firm Performance ". Journal of Economics, NO 112, 123-149.

Fama, E, and M, Jensen, (1983), " Separation of Ownership Control ", Journal of low and Economics, NO 26, 301-325.

Florakis, C, Kostakis, A and A. Ozkan, (2009), " Manageral Ownership and Performance ". Journal of Business Research, No, 62. 1350-1357.

Hu, Y., X. Zhou, (2008), " The performance effect of managerial ownership: Evidence China". Journal of Banking & Finance, No 32. 2099–2110.

Jensen, M. C. and W. H. Meckling, (1976), " Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure ". Journal of Financial Economics, No 3, 305-360.

Lasfer, M.A., (2006), " The Interrelationship between Manageral Ownership and Board Structure ". Journal of Business Finance and Accounting, No, 33, 1006-1033.

Lee, S, 2004 and K. Ryu, (2003), " Management Ownership and Firm's Value: An Empirical Analysis using Panel Data ". The Institue of Social and Economic Research, Osaka University. Discussion Paper No 593, 227-249.

McConnell, J. J. and H. Servaes, (1990), Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value. Journal of Financial Economics, 27, 595-612.

Miguel, A. d., Pindado, J. and C. d. l. Torre, (2004), "Ownership Structure and Firm Value: New Evidence Spain". Strategic Management Journal, 25, 1199-1207.

Montgomery, D.C., (2005),  "Design and analysis of Experiments", John Wiley & Sons.

Morck, R., Shleifer, A. and R. W. Vishny, (1988), " Management Ownership and Market Valuation ": An Empirical Analysis. Journal of Financial Economics, 20, 293-315.

Mueller, E and Spitz, A., (2002), " Managerial Ownership and Firm Performance in German Small and Medium-Sized Enterprises ". Journal of Political Economics, NO 85, 190-210.

Short, H. and K. Keasey, (1999), " Managerial Ownership and the Performance of Firms: Evidence the Uk ". Journal of Corporate Finance, NO 5, 79-101.

Ruan, W, Tian, G and S. Ma, (2009), " Management Ownership and Firm Value: Evidence China's Civilian-run Firms ". Journal of Finance, NO 76, 348-376.