رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات در حال ایفای نقش هر چه بزرگتر در تمام جنبه¬های تولید، بازاریابی، توزیع و فروش است. فناوری اطلاعات در سال¬های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد¬های بهره¬وری بوده و یکی از ابزاهای مهم برای گسترش بازاریابی وخدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه¬های شرکت¬ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد. بنابراین توسعه زیرساخت¬های فناوری اطلاعات در بخش های دولتی و خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است. سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود توانایی اصلی و قابلیت های شرکت در صنعت مورد فعالیت بسیار مهم است. به علت داشتن توان بالقوه بالا جهت کاهش بهای تمام شده و هزینه ها و کسب برتری و مزیت رقابتی، سرمایه¬گذاری در فناوری اطلاعات¬ به صورت قابل ملاحظه¬ای گسترش یافته است. سرمایه گذاری براساس ریسک و بازده آن ارزیابی می شود، پس انتظار بازده بالا از سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات باید وجود داشته باشد که سطح سرمایه گذاری در آن در سال های اخیر تا این حد افزایش یافته است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 7 صنعت برای یک دوره 5 ساله (1382 تا 1386) رابطه سرمایه¬گذاری ¬در فناوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت¬ها با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های مقطعی و ترکیبی به صورت کلی و در سطح صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته¬های تحقیق از تاثیر مثبت سرمایه¬گذاری در فناوری اطلاعات بر دو سنجه از چهار سنجه انتخابی جایگزین عملکرد مالی (نرخ بازده سرمایه و نرخ بازده فروش) حکایت دارد، ولی تاثیر آن بر دو سنجه دیگر (نرخ بازده سهامداران عادی و رشد فروش) تائید نشده است.

کلیدواژه‌ها


 
افرایم، توربان،  (1385)، " فناوری اطلاعات در مدیریت دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی،، (حمید رضا ریاحی)، انتشارات دانشگاه پیام نور، جلد 1 تا 3.

بخیرنیا، سمیه السادات، (1386)،" نقش مدیریت راهبردی در اجرای سیستم برنامه ریزی منابع انسانی"، بانک مقالات مهندسی صنایع - بتسا.

ثاقب تهرانی، مهدی و شبنم تدین، (1384­­)، " مدیریت فناوری اطلاعات "، انتشارات مهربان، جلد اول.

خداداد حسینی، حمید، سعید فتحی و شعبان الهی، (1385)، " بررسی طراحی الگوی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت ها با رویکرد فرا تحلیل "، بررسی های حسابداری و حسابرسی،  شماره 47: 45-59.

رهنمای رودپشتی، فریدون هاشم نیکومرام و فرشاد هیبتی، (1385)، " مدیریت مالی راهبردی (ارزش­آفرینی)"، انتشارات کساکاوش، جلد اول.

جعفر نژاد، احمد؛ علی اصغر خدایاری، (1384)، " فناوری اطلاعات در تولید، کاهش هزیته ها و افزایش قابلیت ها " انتشارات پیام پویا.

فتحی، سعید، (1384)، " تاثیر فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری و دستمزدها "، مجموعه مقالات سومین همایش ملی تجارت الکترونیک، انتشارات معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی 405-430.

 

Bharadwaj, A.S., S.G. Bharadwaj, B.R. Konsynski(1999), Information Technology Effects on Firm Performance as Measured by Tobin's q. Management Science (45:7) 1008-1024.

BroadbentM. and WeillP.,(1997), Management by Maxim: How Busi- ness & IT Managers Can Create IT Infrastructure,Sloan Management Review,77-91.

Jae KyeongJun Yong XiangSangho Lee,(2009), The impact of IT investment on firm performance in China: An empirical investigation of the Chinese electronics industryTechnological Forecasting & Social Change 76:678–687.

 Marshal bunch . (2004).The Bottom Line Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. New York.

(2006). An Empirical Study of Relationship Between It Investment and Firm Performance: A Resource-Based Perspective, European Journal of Operational Research, 173: 984–999.

LeeS., & KimS. H. (2006). A Lag Effect of IT Investment on Firm PerformanceInformation Resources ManagementInformation Resources Management Journal 19 (1): 43-69.

S.W. Floyd, B. (1990), Path Analysis Relationship Competitive Strategy, Information Technology, Financial Performance. Journal of Management Information Systems 7 (1): 47–64.