تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

این پژوهش، به بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها می‌پردازد. معیار در نظر گرفته شده برای عملکرد شامل بازده دارایی‌ها ، بازده جریان نقدی دارایی‌ها ، بازده فروش ، بهره‌وری (سرانه فروش و سرانه دارایی) و نسبت کیوتوبین است. به این منظور، عملکرد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها در دوره زمانی سال‌های 1387-1383 یکی از چهار گروه دولتی، عمومی غیردولتی، عمومی ‌شبه ‌دولتی و بخش خصوصی بود، مورد آزمون قرار گرفت. برای هر یک از سه گروه اول یک نماینده انتخاب شد و شرکت های تحت پوشش آن بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها گروه عمومی ‌شبه‌دولتی است، عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، گروه دولتی، گروه عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ترتیب در رده بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


 
بابایی زکلیکی، محمدعلی، ژیلا احمدوند، (1387)، " بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران "، تحقیقات مالی، شماره 26، 41-60.

حساس یگانه، یحیی، مرادی، محمد و هدی اسکندر، (1387)، " بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت "، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، 107-122.

شریعت پناهی، سید مجید، (1380)، " اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان‌نامه دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

معینی، نصرا...،(1384)، " بررسی تحلیلی ارتباط نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) با سودآوری شرکت های پذیرش شده در بورس"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه شهید بهشتی.

 

Akimova, I. & G. Schwodianer, (2006) , "Ownership Structure, Corporate Governance and Enterprise Performance: Empirical Result for Ukraine". International Advances in Economic, Vol. 10, 28-42.

Chen. G., Firth. M., Xu. L. (2009), " Does the Type of Ownership Control Matter ? Evidence China`s Listed Companies " , Journal of Banking & Finance, 171-181.

Cui Huimin, Y.T. Mak , (2002) , " The Relationship Between Managerial Ownership and Firm Performance in High R&D Firms ", Journal of Corporate Finance, Vol.8, 313-336.

Earle, J.S., (1998) , " Post-Privatization Ownership Structure and Productivity in Russian Industrial Enterprises " Site: Working Paper. No, 127. Stockholm School of Economics.

Gunasekarage Abeyratna, Kurt Hess, Amity (jid) Hu, (2007) , " The Influence of the Degree of State Ownership and the Ownership Concentration on the Performance of Listed Chinese Companies ", Research in International Business and Finance, Vol. 21, 379-395.

Gupta, N.,(2001) , " Partial Privatization and Firm Performance: Evidence India " , William Davidson Institute Working paper. No 426.

Jensen, M. C. and W. H. Meckling , (1976) , " Theory of the Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure " , Managerial and Decision Economics, Vol.25, 537-547.

kocenda, E., and J., Svejnar, (2002), " The Effects of Ownership forms and Concentration on Firm Performance after Large Scale Privatization ", William Davidson Institute Working paper,No,471.

Morck, R. Shleifer, A. R. Vishny , (1988) , Management Ownership and Market Valuation: an Empirical Analysis, Journal of Financial Economics, Vol. 20 , 293- 315.

Thomsen Steen, Torben Pedersen, Hans Kurt Kvist, (2006) , " Blockholder Ownership: Effect on Firm Value in Market and Control Based Governance Systems " , Journal of Corporate Finance, vol. 12, 246-269.

Xu Xiaonian, Ph.D. Yan Wang,  (1999) , Ownership Structure and Corporate Governance in Chinese Stock Companies", China Economic Review, Vol.10, 75-98.