تأثیر خصیصه های سود بر مدل های قیمت گذاری سهام و کیفیت سود

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در این مقاله، رابطه بین خصیصه¬های سود و مدل¬های قیمت¬گذاری سهام و کیفیت سود شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. خصیصه¬های سود مورد مطالعه در این تحقیق شامل پایداری سود، قابلیت پیش¬بینی سود و پدیدۀ هموارسازی سود است. حجم جامعه آماری 430 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد که با توجه به محدودیت¬های تحقیق، تعداد 98 شرکت در طی دوره زمانی 1378 تا 1387 انتخاب شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که طی دوره مورد مطالعه، بین مدل¬های قیمت¬گذاری، کیفیت سود و خصیصه¬های سود (پایداری سود و قابلیت پیش¬بینی سود) رابطه مثبت و معنادار و بین هموارسازی سود، کیفیت سود و مدل¬های قیمت¬گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق مدل¬هایی جهت پیش¬بینی و تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران تعیین شده است. 

کلیدواژه‌ها


 
ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی، (1383)،  "بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی "، سال یازدهم، شماره 37، 72- 51.
خالقی مقدم، حمید و محمد آزاد، (1385)، " محتوای اطلاعاتی پیش­بینی سود شرکت­ها "، مطالعات حسابداری، شماره 7، 53-34.
خواجوی، ش.، و ا.، ناظمی، (1384)، " بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 40، 60-37.
کهنسال، محمد، (1383)، " بررسی تأثیر ویژگی­های خاص شرکت بر ارتباط میان بازده سهام و ارقام حسابداری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
مشایخ، شهناز و مریم اسماعیلی، (1385)، "بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی ازجنبه­های اصول راهبری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران " ، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، 44-25.
 
Barth, M. E., Elliott, J. A. and M.W,  Finn ,(1999) , " Market Rewards Associated With Patterns of Increasing Earnings " , Journals of Accounting Research, 37, 387-413.
Chiou, Chei-Chang and K. Su. Robert , (2007), " On the Relation of Systematic Risk and Accounting Variables ", Managerial Finance, Vol.33, No.8, 517-533.
Copeland, Ronald M. and Robert J.Marioni , (2006) , " Executives Forecast of Earnings per Share Versus Forecasts of Naive Models ", Journal of Business, October, (1972). 497-512.
Francies, J., R. Lafond, P., Olsson, K., Schipper, (2003) ," Earnings quality and the pricing effects of earnings pattern " , Duck University and the University of Wisconsin. 1-54.
Francies, J., R. Lafond, P., Olsson, K., Schipper, (2005), "The Market pricing of Earnings Quality " , Journal of Accounting and Economics, vol. 39, No.2,53.
Hanlon, M., (2005) , " The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals and Cash Flows When Firms have Large Book-Tax Ddifferences ", The Accounting Review, Vol.80, No.1,137-166.
Kasznik, R. and M., McNichols, (2002), "Does Meeting Earnings Expectation Matter? Evidence Analyst Forecast Revisions and Share Prices ", Journal of Accounting Research 40, Vol. 3,727-759.
Lee, K. W., Lev, B. and Y. Gillian, (2007), "Organizational Structure and Earnings Management ", Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 22, No. 2.
Richardson, S., (2003), "Earnings Quality and Short Sellers ", Supplement, Accounting Horizons, 49-61.
Roberts, H. V. (1959), "Stock Market Patterns and Financial Analysis Methodological Suggestion", Journal of Finance. No.1, 1-10.
Schipper, K. and Vincent, L. (2003), "Earnings Quality ", Accounting Horizons, 17, 97-110.
Thomas, K.J, and Zhang, (2002), "Value- Relevant Properties of Smoothed Earnings", 2th Annual Workshop, University of Utah, Online, www.yahoo.com.
Xie, H., (2001), "The Mispricing of Abnormal Accruals ", The Accounting Review, vol.76, No.3, 357-373.