رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ایی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تقارن اطلاعات و رابطه آن با سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت بررسی عدم تقارن اطلاعاتی از دو دیدگاه سنتی و بازار استفاده شده است. معیار مورد استفاده در دیدگاه سنتی قیمت معاملات و در دیدگاه بازار، سود تقسیمی می باشد. نمونه آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال های 1380 تا 1387 می باشد. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی (پانل و پولینگ) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، طبق دیدگاه سنتی رابطه ای معنی دار و مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. همچنین طبق دیدگاه بازار رابطه ای معنی دار و منفی بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد

کلیدواژه‌ها


 
ابراهیمی کردلر، علی، (1386)، " نقش ترکیب سهامداران در عدم تقارن اطلاعات و عملکرد شرکت "، مجله دانش و پژوهش حسابداری، سال جهارم، شماره 12.

رضا زاده، جواد و عبدالله آزاد، (1387)، " رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی "، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54.

سعیدی، علی، (1386)، " سیر تکامل استدلال های مربوط به مقررات افشای اطلاعات "، مجله حسابدار، سال بیست و دوم، شماره 185.

قائمی، محمد حسین و محمدرضا وطن پرست، (1384)، " بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41، 103-85.

کردستانی، غلامرضا و حبیب امیر بیگی لنگرودی، (1387)، " محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود وMTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52.

مهرانی، ساسان و امیر رسائیان، (1388)، " بررسی رابطه ی بین معیارهای نقد شوندگی سهام و بازده سالانه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران "، مجله حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره 1.

نادی قمی، ولی، (1386)، " عدم تقارن اطلاعاتی، افشاء و بازار سرمایه "، مجله دانش و پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره 10.

نوروش، ایرج و علی ابراهیمی کردلر، (1384)، " بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد "، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صص 124-97.

هاشمی، سیدعباس، (1381)، " مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن "، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال چهاردهم، شماره 3.

 

Asli Ascioglu , Shantaram P. Hedge and Gohn b. Mcdermott  , (2008), "Information Asymmetry and Investment- Cash Flow Sensitivity", Journal of Banking and Finance , Vol.32, Available at: www.scincedirect.com.

Akerlof, G., (1970) , " The Market for Lemons: Quality Uncertainty and Market Mechanism ", Quarterly Journal of Economics, Vol.90,629-650.

Fazzari, S. M., Hubbard, R.G. and Petersen, B.C., (1988). "Financing Constraints and Corporate Investment ". Brookings Papers on Economic Activity Vol.1, 141–195.

Fialkowski, D., Petersen, M., (1994). "Posted Versus Effective Spreads: Good Prices or Bad Quotes? "  , Journal of Financial Economics Vol.35, 269–292.

Harris, M., and A. Raviv , (1991) , " The Theory of Capital Structure ", Journal of Finance. 46(1), 297-335.

Ke Li, K., and V. Wei tang. (2008), " Earnings Quality and Future Capital Investment: Evidence Discretionary Accruals ", Haas School of Business University of California at Berkeley, Mcdonough School of Business Georgetown University, available at: www.ssrn.com.

Myers, S. C. and Majluf, N. S., (1984), "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have ", Journal of Financial Economics, Vol.13, 187-221