بررسی محتوای نسبی و فزایندۀ اطلاعات سود در مقایسه با بازیافت وجه نقد

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد مبارکه

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده یک معیار عملکرد مبتنی بر سود، نرخ بازده داخلی دارایی ها ، در مقایسه با یک معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد، نرخ بازده داخلی برآوردی ، در تبیین عملکرد اقتصادی شرکت ها می پردازد. همچنین بازده سهام و Q توبین به عنوان شاخص های عملکرد اقتصادی محسوب می شوند. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387-1381 است. نتایج نشان می دهد که معیار عملکرد مبتنی بر سود (ROA)، دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری در مقایسه با معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد (EIRR) است. همچنین معیار عملکرد مبتنی برسود ، دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد ، در تبین عملکرد اقتصادی شرکت ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


 
ابراهیمی، کردلرعلی و بیتا مشایخی، (1385)، " محتوای اطلاعاتی داده های ارزش افزوده"، بررسی  های حسابداری و حسابرسی، شماره46، 69-44.

بلکویی، احمد، (1381)، " تئوری های حسابداری"، ترجمه علی پارسائیان، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

پارسائیان، علی، (1382)، "مدیریت مالی (میانه) "، تهران، ترمه.

حجازی، رضوان و ملک تاج مالکی، (1386)، " تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبتP/E  در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 47، 36-21.

رهنمای رودپشتی، فریدون، (1380)، " نرخ بازیافت وحسابداری وجه نقد"، مجله حسابدار، 143، 26-23.

رهنمای رودپشتی، فریدون، (1387)،" مبانی حسابداری مدیریت "، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

عرب مازیاریزدی، محمد و بیتا مشایخی، (1385)، " محتوای اطلاعاتی جریآن های نقدی تعهدی در بازار سرمایه ایران"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

عرب مازیاریزدی، محمد و رحمت ا... نادری، (1386)، " بررسی محتوای افزاینده اطلاعات سود و جریان های نقد حاصل از عملیات با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

گجراتی، دامودار، (1372)، " مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه حمید ابریشمی، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

گل ارضی، غلامحسین، (1379)، " چگونگی انعکاس مصوبات مجامع عمومی در فرآیند محاسبه بازده سهام عادی "، مجله بورس، شماره 24، 63-50.

نوروش، ایرج و زهرا دیانتی، (1383)، "مدیریت مالی (1)"، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

نوروش، ایرج و مهدی حیدری، (1384)،" بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقد در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سود عملیاتی و جریآن های نقدی عملیاتی"، فصلنامه  مطالعات حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 8، 151-121.

نوروش، ایرج و بیتا مشایخی، (1383)، " محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات "، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره ۱۷، ۱۵۰-131.

 

Barth, M.E., Cram, D. and Nelson, K. (2001). "Accruals and The Prediction of Future Cash Flows". The Accounting Review, Vol. 76, 27-58.

Burgstahler, D., Jiambalvo, J. and Pyo, Y. (1999). "The Informativeness of Cash Flows for Future Cash Flows". Working Paper, University of Washington, Seattle,WA.

Chen, K.C.W. and Lee, C.W.J. (1995), "Accounting Measures of Business Performance and Tobin’s Q Theory", Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 10 No. 3, 587-609.

Dechow, P.M. (1994), "Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals", Journal of Accounting Economics, Vol. 18 No. 1, 3-42.

Elali, W. (2006), "Contemporaneous Relationship between EVA and Shareholder Value", International Journal of Business Governance and Ethics, Vol. 2, No. 3-4, 237-253.

Francis, J. and Schipper, K. (2003),  "Earnings and Alternative (to Earnings) Performance Measures for Returns", Contemporary Accounting Research, Vol. 20,121-164.

Griner, E.H. and Stark, A.W. (1988), "Cash Recovery Rates, Accounting Rates of Return and The Estimation of Economic Performance", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 7 No. 4, 293-312.

Ijiri, Y. (1980), "Recovery Rate and Cash-Flow Accounting", Financial Executive, Vol. 48 No. 3, 54-60.

Jacobson, R. (1987), "The Validity of ROI as A Measure of Business Performance", American Economic Review, Vol. 65, 32-925.

Kay, J.A. (1976), "Accounting, Too, Could Be Happy in A Golden Age: The Accountants Rate of Profit and The Internal Rate of Return", Oxford Economic Papers  Vol. 28 No. 3, 60-447.

Landsman,W.R. and Shapiro, A.C. (1995), "Tobin’s Q and The Relation between Accounting ROI and Economic Return", Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 10No. 1, 20-103.

Livingstone, J.L. and Salamon, G.L. (1970), "Relationship between The Accounting and Internal Rate of Return Measures: A Synthesis and An Analysis", Journal of Accounting Research, Vol. 8 No. 2, 199-216.

Salamon, G.L. (1982), "Cash Recovery Rates and Measures of Firm Profitability", The Accounting Review, Vol.57 No. 2, 292-302.

Salamon, G.L. (1988), "On The Validity of Accounting Rates of Return in Cross Section Analysis: Ttheory Evidence, and Implications", Journal of Accounting and Public Policy, Vol.7 No. 4, 92-267.

Skinner, D.J. (1999), "How Well Does Net Income Measure Firm Performance? A Discussion of Two Studies", Journal of Accounting and Economics, Vol. 26, 11-105.

 Subramanyam, K.R. and Venkatachalam, M. (2007), "Earnings, Cash Flows, and Ex-post Intrinsic Value of Equity", The Accounting Review, Vol. 82 No. 2, 81-457.

Said, A.A. and HassabElnaby, H.R. (2008)," The Relative and Incremental Information Content of Earnings Vs Cash Recovery Rates ".",journal of Review of  Accounting and Finance, Vol. 7 No. 4, 372-395.

Warfield, T.D., Wild, J.J. and Wild, K.L. (1995), "Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informativeness of Earnings", Journal of Accounting and Economics, Vol 20 No. 1, 61-92.

West, T. and Worthington, A. (1999) ," The Information Content of Economic Value- added: A Comparative Analysis with Earnings Cash Flow and Residual Income",  working paper, Queensland University of Australia.