ارزیابی ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابدار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

2 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

نرخ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مدیریت مالی است. در این تحقیق، ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فرضیه اول این ارتباط را به صورت مانده بررسی شده (ارتباط بین مانده خالص دارایی عملیاتی و مانده بازده سهام) و در فرضیه دوم ارتباط بین تغییرات خالص دارایی عملیاتی و تغییرات بازده سهام موردارزیابی قرارگرفت. صنایع برگزیده شده عبارتند از: صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی (دارویی)، صنعت سیمان، صنعت وسایل نقلیه موتوری، صنعت ساخت محصولات فلزی. در مجموع از 62 شرکت برای آزمون فرضیه استفاده شده است. برای جمع آوری داده‌ها از اطلاعات مالی سال های 80 تا 87 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر از تحلیل همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است. علت استفاده ازروش همبستگی، به دلیل کشف همبستگی بین متغیرها می‌باشد. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می‌پردازد. نتیجه بررسی در فرضیه اول به این صورت بود که در بررسی مانده‌ها طی سال های 82 تا 85، ارتباط ضعیف مثبتی بین بین دو متغیر خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام وجوددارد و در مجموع هم طی سال های 1380 تا1387 یک ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد. لکن در فرضیه دوم، این ارتباط، در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها


 
ایمنی برندق، محمد، ارایه  مدلی برای ربطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پژوهش  در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، 1382

ریموند پی نوو، مدیریت مالی، جلد دوم، ترجمه و اقتباس؛ دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارسائیان، انتشارات سمت 1374.

Cohrane , (1999) , J.H.new Facts in Finnce. Working Paper 7169 , NBER.

Hen Drikson Eldon S. and Michel F.Venberda , (1992) , Accounting Theory , Fifth Edtion.(U.S.A:Irwin)

Scott A.Richardson , (2006) , Irem Tuna , Richard Gsloan- Balnce Sheet Information and Future Stock Returns – May , www.rdis.ir.