رتبه بندی شرکت های سهامی عام تابعه ایران خودرو با استفاده از الگوی TOPSIS

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و مدرس مدعو دانشگاه ازاد اسلامی واحد بومهن

چکیده

امروزه صنعت خودرو به عنوان یکی از گزینه های راهبردی توسعه اقتصادی به شمار می¬رود. این صنعت نقش مهمی را در چرخه اقتصادی کشورها ایفا می¬نماید و از جایگاه ویژه ای در صنعت خدمات مالی جهان برخوردار است. در این پژوهش، تلاش پژوهشگر بر این است که شرکت های سهامی عام تابعه ایران خودرو که تعداد آن ها برابر با 23 شرکت می باشد را با استفاده از الگوی TOPSIS در سه سال متوالی از سال 1385 تا 1387، رتبه¬بندی نماید. بنا به نیاز هر سرمایه گذار و دیدگاه های افراد برای سرمایه-گذاری، شاخص¬های مختلفی در تعیین رتبه بندی وجود دارد، ولی از آنجا که هدف سرمایه گذاران و سهامداران از سرمایه گذاری، به طور عمومی کسب سود بیشتر می¬باشد، بنابراین در این پژوهش، از میان شاخص¬های موجود، شاخص¬های سودآوری که شامل (نسبت سود ناویژه به فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود هر سهم ) می¬باشد، به عنوان متغیرهای عملیاتی گزینه شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که در محدوده زمانی پژوهش با استفاده از این شاخص¬ها در اولویت بندی شرکت های تحت مطالعه، جابجایی صورت می پذیرد. همچنین نشاندهنده این است که شرکت های لیزینگی و خدماتی نسبت به شرکت های تولیدی در رتبه¬های بالاتری قرار گرفته اند

کلیدواژه‌ها


 
اصغرپور، محمد جواد (1388) "تصمیم­گیری چند معیاره" (چاپ هفتم)، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.

انیسه، محمد (1383) " ارائه یک مدل جهت ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان بهره وری انرژی ایران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

تفضلی، فریدون (1388) "تاریخ عقاید اقتصادی"، انتشارات نشرنی.

جهانخانی، علی - پارسائیان، علی (1384) "مدیریت سرمایه­گذاری و ارزیابی اوراق بهادار"  (چاپ دوم)، دانشگاه تهران، انتشارات دانشکده مدیریت.

خسروانی، آرزو (1386) "تعیین اولویت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی TOPSIS" پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

راعی، رضا و احمد تلنگی (1383) "مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته"   انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

شباهنگ، رضا (1375) "مدیریت مالی" (چاپ سوم)، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

فبوزی، فرانک و فرانکو موریلیانی و مایکل فری (1999) "مبانی بازارها و نهادهای مالی"، ترجمه حسین عبده تبریزی، انتشارات آگاه (1388).

فردی آذر، علیرضا (1380) " بررسی تطبیقی مدل AHP با مدل TOPSIS در اندازه گیری مهارت های (فنی، ادراکی، انسانی) مدیران" پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزشی عالی قم.

فرح خیز، نسرین (1384) " ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه­بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم­گیری چند معیاره و ارایه راهکار در جهت بهبود ریسک کشوری ایران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

قره­باغیان، مرتضی (1388) "اقتصاد رشد و توسعه، مدیریت مالی"، جلد اول، انتشارات نشر نی.

نیلی احمدابادی، محمد (1382) " شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک رفاه توسط تکنیک های تصمیم­گیری جند معیاره  MCDM" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

 

Besley, Scott  &. Eugene F.Brigham (1999), "Principle of Finance", the Dryen Press.

Fabbozzi , Frank. J ; M. Markowitz , Harry (2002) , "The Theory & Practice of Investment Management", John Wiley & Sons Inc.