تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سود

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد گچساران

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

سرمایه¬گذاران، اعتبار¬دهندگان و تحلیل‌گران مالی علاقه¬مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت‌های سرمایه¬پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم-گیری آن ها موثر باشد. یا‌فته‌های بسیاری از تحقیقات نشان دهنده این است که سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه¬گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می¬دهند. در این راستا مدیران تلاش می-کنند سود و نرخ رشد آن را هموار نشان دهند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر هموارسازی سود در جامعه شرکت‌های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار بر محتوای اطلاعاتی (آگاهی بخشی اطلاعاتی) سود می‌پردازد. هموارسازی سود با استفاده از شاخص ایکل در سال های 1380 تا 1384 اندازه گیری شده است که در این ارتباط، با توجه به تعدادی از متغیرها در ساختار مدل، از اطلاعات یک سال ماقبل و سه سال آتی (نه سال مالی) نیز استفاده شده است. با تفکیک شرکت‌ها به هموارساز و غیر هموارساز موضوع تحقیق در قالب چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که هموارسازی سود باعث افزایش محتوای اطلاعاتی می‌گردد و هدف اصلی هموارسازی به قصد تحریف اطلاعات نمی‌باشد. باید توجه داشت که رابطه‌ای مثبت بین سودهای جاری و آتی برقرار می¬باشد و در نهایت سود دوره‌های آتی شرکت، رابطه مستقیم و مثبتی با سود هموار شده شرکت دارد. همچنین هموارسازی سود، محتوای اطلاعاتی سود در رابطه با گردش وجوه نقد آتی و توانایی سود در پیش‌بینی اقلام تعهدی آتی را افزایش می‌دهد، که این مسائل هنگام تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان بایستی مورد نظر قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


 
حائری، فریدالدین، (1377)، " بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود و ثروت سهامداران "، رساله دکترا، دانشگاه آزاد تهران.

قائمی، محمد حسین، قیطاسوند، محمود، و محمود توجکی، (1382)، " تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران "،  بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، سال دهم، شماره 131.

ملانظری، مهناز و ساناز کریمی زند، (1386)، " بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بوس اوراق بهادار تهران "، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 47، سال 14.

مهرانی، کاوه و زهره عارف ‌منش، (1387)، " بررسی هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 51.

 

Ahmed ,A., (2004) , "Does the Market Reaction to Equity Issues Depend on Earnings Quality?", Financial Management Association (FMA) Doctoral Student Seminar , New Orleans ,Louisiana.

Chen,L, and Day,Z,R, (2008), Priestleyz, "Dividend Smoothing and Predictability" , Available at: www.ssrn.com.

Das, Somnath, Keejae Hong, Kyonghaee Kim, (2009) " Cash Flow Volatility, Income Smoothing and CEO Cash Compensation. Online ", Available at: www.ssrn.com.

Hendrickson, Eldon, S, and Michel, F,Van Breda, (1992), "Income Concepts for Financial Reporting", Accounting Theory. Richard D, Irwin. Inc.

Hepwotth, S.R,(1953), " Smoothing Periodic Income ", Accounting Review, January.

Kirschenheiter, M.,and N, Melumad ,(2002)," Earnings Quality and Smoothing " , Journal of Accounting Research , 40(3) , 761-796.

Markarian , Garen , and B. Gill-d- Alboronz , (2008) , " Income Smoothing and Idiosycratic Volatility ",  Available at: www.ssrn.com.

Stolowy Herve, and Gaetan Breton ,(2000)," A Framework for the Classification of Accounts manipulations ".

Sanker, M, and K. R, Sabramanyam, (2001), " Reporting Discretion and Private Information Communication through Earning " , Journal of Accounting Research 39(2), 370-379.

Tucker, W. Jennifer, and Paul A. Zarowin , (2006) , " Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? " , The Accounting Review 81, (1).