بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف نهایی تمام شرکت¬های تجاری از انجام فعالیت، کسب سود است. سود در حوزه مالی از اهمیت و جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. به همین جهت، شناسایی و همچنین نوع و شدت عواملی که بر سود تأثیر¬گذارند، از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری می¬پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال¬های 1383 تا 1387 است. برای آزمون فرضیه ها از روش¬های مختلف آماری به خصوص رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه در گردش خالص، دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات و سود خالص می¬باشد. این در حالی است که بین سرمایه در گردش ناخالص و هیچ یک از اجزای مختلف سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 

اوکانر، ملوین، چستین، لانی و ریچارد فلاهرتی، (1384)، « حسابداری میانه 1»، ایرج نوروش و غلامرضا کرمی، انتشارات کتاب نو، 1992.

رهنمای رود پشتی، فریدون و علی کیائی، (1387)، « بررسی و تبیین استراتژی­های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »، مجله دانش و پژوهش حسابداری، سال چهارم، شماره 13، 70-6.

ستایش، محمد­حسین. کاظم­نژاد، مصطفی. و مهدی ذوالفقاری، (1388)، « بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »، مطالعات حسابداری، شماره 23.

ستایش، محمد­حسین، (1382)، « مقایسه قدرت پیش­بینی سود خالص و سود عملیاتی »، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره دوم، پیاپی 38، 114.

شباهنگ، رضا، (1373)، « مدیریت سرمایه در گردش و بودجه نقدی (در چارچوب بودجه جامع) »، مجله حسابدار، سال نهم، شماره 11 و 122، ­ 92-80.

فدائی­نژاد، محمد اسماعیل و سحر عنایتی، (1383)، « بررسی و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.

میرالماسی، سید قاسم، (1374)، « مفهوم تصنعی سرمایه در گردش »، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسی­های حسابداری، سال سوم، شماره 10و11. 107-92.

هندریکسن، الدون­ اس. و مایکل ­اف. ون بردا، (1388)، « تئوری حسابداری »، علی پارسائیان، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات ترمه، 1992.

 

Baltagi, Badi H.,(2005), " Econometric Analysis of Panel Data", 3rd edition. Great Britain. John Wiley & Sons Ltd. 

Deloof, M.,(2003), "Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?", Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 30, No. 3&4, 573-587.

Hendriksen, E. and V. Berda,(1992‌), "Accounting Theory", 5th ed. New Yourk: Irwiin.

Juan García-Teruel, P. and Martínez-Solano, P.,(2007), "Effects of working capital management on SME profitability",International Journal of Managerial Finance, Vol. 3, No. 2, 164-177.

Lazaridis, I. and Tryfonidis, D.,(2006), "Relationship Between Working Capital Management And Profitability OE Listed Companies In The Athens Stock Exchange", Journal of  Financial Management and Analysis, Vol. 19, No. 1, 26-35.

Narware, P. C.,(2004), "Working Capital and Profitability- An Empirical Analysis", The Management Accountant, Vol, 39 (6), 120-127.

Raheman, A. and Mohamed, N.,(2007), "Working Capital Management And Profitability – Case Of Pakistani Firms", International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 1, 279-300.

Ramachandran, A. and Janakiraman, M.,(2009), "The Relationship between Working Capital Management Efficiency and ebit", Managing Global Transitions, Vol. 7, No. 1, 61-74.

Şamiloğlu, F. and Demirgũneş, K.,(2008), "The Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence Turkey", The Iinternational  Journal of Applied Economics and Finance, Vol. 2, No. 1, 44-50.

Vishnani, S. and Kr. Shah, b.,(2007), "Impact of Working Capital Management Policies on Corporate Performance—An Empirical Study", Global Business Review, Vol. 8, No. 2, 267–281.