بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت ها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت¬های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد

کلیدواژه‌ها


 

اسدی، غلامحسین؛ شاپور محمدی، اسماعیل خرم، (1390)، " رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت"، فصلنامه دانش حسابداری، شماره 4،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، 29-39.

باقرزاده، سعید، (1382)، " تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، سال پنجم، شماره 16، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

پور حیدری، امید، (1374)، " بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دانشگاه تهران.

دلاور، علی، (1374)، " مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی "، چاپ دوم، نشر رشد.

سینایی، حسنعلی، (1386)، " بررسی تا ثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 14، شماره 48، 84.

 

Chen, J, (2004), " Determinants of Capital Structure of Chinese Listed Companies ", Journal of Business Research, 57, 1341– 1351.

Chen, J & Roger, S, (2005), " The Determinants of Capital Structure:  Evidence Chinese Listed Companies ", Economic Change and Restructuring, 11- 35.

Frank, M. Z & Goyal. V. K, (2003), " Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure ", Journal of Financial Economics, 67 (2), 217–248.

Huang, G & Song. F. M, (2006), " The Determinants of Capital Structure:  Evidence China ", China Economic Review, 17, 14- 36.

Nikolas, E. (2007), ‘‘How firm characteristics affect capital structure: an empirical study’’, The Journal of Financial Research, Vol. 33 No. 5, pp. 321-331.