بررسی رابطه تغییرات در ارزش دفتری و سود هرسهم با تغییرات قیمت سهام (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

این تحقیق با استفاده از داده¬های صورت های مالی میان¬دوره¬ای شش ماهه حسابرسی شده، ضمن بررسی رابطه ارزش دفتری و سود هر سهم بر قیمت سهام، به بررسی رابطه بین تغییرات در ارزش دفتری و سود هر سهم با تغییرات در قیمت سهام می¬پردازد. بنابراین هدف این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای مذکور با قیمت سهام است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬ها نشان می¬دهد که ارزش دفتری و سود هر سهم ارتباط معنی¬داری با قیمت سهام دارند و همبستگی سود بیش از ارزش دفتری است. همچنین این تحقیق شواهدی را فراهم می کند که تغییرات در ارزش دفتری هر سهم و تغییرات در سود هر سهم با تغییرات در قیمت سهام رابطه معنی¬داری دارند و همبستگی تغییرات در ارزش دفتری هر سهم بیش از تغییرات در سود هر سهم است.

کلیدواژه‌ها


 

پورحیدری، امید، غلامرضا سلیمانی امیری و محسن صفاجو (1384)، "بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، 19-3.

ثقفی، علی، عبدالرضا تالانه، (1385)، " نقش سود، ارزش دفتری، و اختیار واگذاری در ارزشیابی حق مالکانه در شرکت های تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 1383-1370 "، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، 34-3.

خواجوی، شکراله و حمید الهیاری ابهری، (1385)، "بررسی محتوای اطلاعاتی، سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت­های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، شماره 22، 20-3.

سعیدی، علی و احسان قادری، (1386)، "بررسی مربوط بودن سود حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه­گذاری در مدل های ارزشیابی مبتنی بر قیمت"، بررسی های حسابداری ­و حسابرسی، شماره 50، 64-47.

شباهنگ، رضا، (1384)، " تئوری حسابداری"، جلد اول، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، (1385)، استانداردهای­ حسابداری (چاپ هشتم)، تهران، انتشارات­ سازمان حسابرسی.

 

Anandrajan, Asokan., Iftekhar, H., Ihsan, I. and McCarthy, C., (2006), " The Role of Earnings and Book Values in Pricing Stocks: Evidence Turkey ", Advances in International Accounting, Vol. 19, 59.

Barth, Mary.;Beaver, W. and Landsman,W., (1998), " Relative Valuation Roles of  Equity Book Value and Net Income as a Function of Financial Health ", Journal of Accounting and Economics, 1-34.

Berger P., Ofek E. and Swary I., (1996), " Investor valuation of Abandonment Option ", Journal of Financial Economics, Vol. 42, 257-258.

Burgstahler D. and Dichev I., (1997), " Earnings, Adaption and Equity Value ", The Accounting Review, Vol. 72, 187-215.

Chen, P., Zhang, G., (2007), " How Do Accounting Variables Explain Stock Price Movements? Theory and Evidence ", Journal of Accounting and Economics, 1-27.

Collins D.W, Maydew E.L. and Weiss I.S., (1997), " Changes in the Value-Relevance of Earnings and Book Value Over the Past Forty Years ", Journal of Accounting and Economics,Vol. 24, 39-67.

El Shamy, A. M. and Metwally, A. Keyed, (2005), " The Value Relevance Of Earnings and Book Values in Equity Valuation: An Enternational Prespective- The Case of kuwait ", IJCM, Vol. 14, No. 1, 68-79.

Mohd Halim Kadri, Rozainun Abdul Aziz, Muhd Kamil Ibrahim, (2009), "Value Relevance of Book Value and Earnings: Evidence Two Different Financial Reporting Regimes ", Journal of  Financial Reporting and Accounting, Vol. 7 Iss: 1, 1 – 16.

Ou, A. Jane and James. F. Sepe, (2002), " Analysts Earnings Forecasts and the Roles of Earnings and Book Value in Equity Valuation ", Journal of Business Finance & Accounting, 29(3) & (4), April/May, 287-316.

Scott Pirie, Malcolm Smith, (2008), " Stock Prices and Accounting Information: Evidence Malaysia ", Asian Review of Accounting, Vol. 16 Iss: 2, 109 – 133.