تاثیر نرخ رشد دارایی های ثابت بر بازده سهام

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن اطلاعاتی در رابطه با تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر عملکرد مالی شرکت ها که از طریق نرخ بازده سهام در مقاطع زمانی کوتاه مدت (سالیانه) و بلندمدت (میانگین دوره پنج ساله) اندازه گیری می شود، صورت گرفته است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت از نظر میزان تاثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و بستانکاران شرکت و همچنین تاثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که نتایج تحقیقات صورت گرفته در این خصوص، وجود رابطه منفی بین افزایش در نرخ رشد دارایی های ثابت و بازده سهام را تایید نموده است. در این تحقیق رابطه بین نرخ رشد در دارایی های ثابت و بازده سهام در دوره زمانی 1383 تا 1387 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.. نتایج تحقیق نشان می دهدکه رابطه منفی معناداری بین افزایش در نرخ رشد دارایی های ثابت با بازده سهام کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 

انور خطیبی، سعید، (1385)، " بررسی ارتباط معیارهای مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با بازده سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.

بابائیان، علی، (1379)، " ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده ترازنامه و تغییرات بازده سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بهشتی.

خرمدین، جواد، (1386)، " نقش ریسک عدم نقدشوندگی، اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار بر مازده بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و دارایی دانشگاه مازندران.

سلیمی، محمد جواد، ثقفی، علی، (1384)، " متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام "، مجله علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز.

شیرزاد، جلال، (1381)، " بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

عباسی، سعید، (1384)، " بررسی رابطه نسبت های نقدینگی و ارزشیابی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

ملکی اسکویی، ملک تاج، (1385)، " تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت p/e در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.

مهرانی، ساسان، (1381)، " بررسی رابطه نسبت های سود آوری و بازده سهام در یورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد.

وفاپور، سعید، (1382)، "بررسی رابطه بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

طوسی، سعید، (1385)، " بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پیام مدیریت، شماره 18- صص 159-175.   

 

Berk, J., R. Green, and V. Naik, (1999), " Optimal Investment, Growth Options, and Security Returns ", Journal of Finance 54, 1153-1608.

Broussard, J. P., D. Michayluk, and W. Neely, (2005), " The Role of Growth In Long-Term Investment Returns ", Journal of Applied Business Research 21, 93-104.

Chen, S., T. Yao, T. Yu, and Je. Zhang, (2008), "Asset Growth and Stock Returns: Evidence the Pacific-Basin Stock Markets ", Working paper University of Rhode Island.

Cochrane, J., (1991), " Production-Based Asset Pricing and The Link Between Stock Returns and Economic Fluctuations ", Journal of Finance 46, 209-237.

Cochrane, J., (1996), " A Cross-Sectional Test of An Investment-Based Asset  Pricing Model, Journal of Political Economy 104, 572-621.

Cooper, M., H. Gulen, and M. Schill, (2008), " Asset Growth and The Cross-Section of Stock Returns ", Journal of Finance 68, 1609-1651.

DeBondt, W., and R. Thaler, (1985), " Does The Market Overreact? ", Journal of Finance 40, 793-805.

Fama, E., and J. MacBeth, (1973), " Risk,Return, and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of Political Economy 81, 607-636.

Fama, E., and K. French, (1992), " The Cross-Section of  Expected Stock Returns ", Journal of Finance 47, 427-465.

Jegadeesh, N., and S. Titman, (1993), " Returns To Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market  Efficiency ", Journal of Finance 48, 65-91.

Kalf, Lieo and Famm, (2002), " Neural Network Forecast  of  Cana dian Stock Returns ", International Journal of Forecasting, No.19, 453-465.

Lewellen, Jonathan, (2008), Economic Forecasts and Policy. Second Edition,

Amsterdam: North - Holland Publishing Company.

Michael J. Cooper, January, (2009), " The Asset Growth Effect in Stock Returns", University of Utah and Goldman Sachs.

Olsen, Dennis and Mossman Charles, (2009), " Predicting Return with Financial Ratios ", AtLewellen Gmit. edu.

Pontiff, J., (2006), " Costly Arbitrage andThe Myth of  Idiosyncratic Risk ", Journal of Accounting and Economics 42, 35-52.

Zhang, F., (2006), " Accruals, Investment, and The Accrual Anomaly ", Accounting Review 82, 1333-1363.