موانع اجرایی توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران ازدیدگاه مدیران موسسات حسابرسی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف اصلی تحقیق، موانع توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران از دیدگاه مدیران موسسات حسابرسی است که می‌توان بدین صورت آن را مطرح نمود که عوامل عدم توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران کدامند و کدام یک مهم ترین مانع در توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران می‌باشد. مهم ترین هدف تحقیق، شناسایی موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی توسط موسسات حسابرسی در ایران در چارچوب فرضیات پژوهش و ارایه پیشنهادات و شناسائی زمینه های لازم جهت اجرای حسابرسی عملیاتی بر اساس یافته های پژوهش می باشد که در آن از نظرات و تجربیات مدیران حسابرسی استفاده می شود. با تکیه بر مباحث نظری و مطالعه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع، زوایای نظری کار مورد بررسی قرار گرفت و موانع اجرایی توسعه حسابرسی عملیاتی مشخص گردید که به سه بخش موانع اقتصادی، فنی و اجتماعی فرهنگی تقسیم بندی شد و بر همین اساس فرضیاتی مطرح گردید که رابطه این سه متغیر را با توسعه حسابرسی عملیاتی برقرار می‌کرد. دوره زمانی انجام پژوهش سال 1388 می باشد. به منظور بررسی فرضیه ها، جامعه آماری متشکل از 100 نفر از مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. پس از انجام پیمایش و توصیف آماری ویژگیهای مورد بحث، نتایج دادهها مورد آزمون قرار گرفتند. هر سه فرضیه این تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و فنی به ترتیب از جمله موانع اجرایی مهم توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران است.

کلیدواژه‌ها


 

امیر دلیر بناب، یعقوب، (1385)،"بررسی میزان تأثیر حسابرسی عملیاتی در انجام به موقع طرح های عمرانی (آب منطقه ای آذربایجان شرقی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

بنی فاطمی، سید محمدرضا، (1383)، از مجموعه مقالات آشنایی با برخی از مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی مجله حسابرسی، شماره 23، 71 – 70.

حساس یگانه، یحیی، (1382)، " چالش های حسابرسی عملیاتی "، نشریه حسابدار، شماره 161.

سرایی، حسن، (1382)، مقدمه‌ای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران، سمت .

رایدر، هری، (1380)، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی، ترجمه محمد مهیمنی و محمد عبداله پور، سازمان حسابرسی، کمیته حسابرسی عملیاتی، نشریه 149.

رحیمی کیا، امین، (1384)، "پاسخگویی ودولت پاسخگو" ماهنامه تدبیر، شماره 160.

رضا پور، محمود، (1384)، " بررسی موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی در بانک مسکن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران.

شاه محمدی، مقصود، (1377)، "موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتریحیی حساس یگانه، دانشگاه علامه طباطبایی.

صلاحی نژاد مریم، بهمن، (1387)، " نقش حسابرسی عملیاتی در مدیریت راهبردی"، ماهنامه حسابدار، شماره 203.

فرزانه، حیدر، (1386)، "بررسی موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی در دستگاه های اجرایی از دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان محاسبات کشور"، فصلنامه حسابرسی،  زمستان، شماره 24.

کمیته حسابرسی عملیاتی، (1380)، " آشنایی با حسابرسی عملیاتی"، مجله حسابرس شماره 10، 97 .

محمدی، معبود، (1387)، " برخی چالش های حسابرسی عملیاتی در بخش دولتی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دیوان محاسبات کشور.

موتمنی، اعظم، (1388)، " موانع عدم اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران از نظر آموزشی و حرفه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

ناصرزاده، نیما، (1384)، " بررسی موانع و مشکلات اجرایی حسابرسی عملیاتی "، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

نخبه فلاح، افشین، بهمن، (1384)، "حسابرسی عملکرد و عملیاتی " ماهنامه تدبیر، 165.

نخبه فلاح، افشین، (1384)، " بررسی موانع و نارسایی های اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های تابعه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

 

Aetharid.J.Jac,(1986),"Operational Auditing and Organization Performance Achieve form Many Practical Managers and Interior Auditing; Perception ", PhD Thesis. Arkansas University.

American Institute of Certified Public,(1982), " Accountants operational Audit Engagements to   Operational Auditing", New York.

Brazel, Joseph F., Keith L. Jones, Douglas F. Prawitt ,(2010)," Improving Fraud Detection: Do Auditors React to Abnormal Inconsistencies between Financial and Non-financialMeasures? ", North Carolina State University - Department of Accounting,George Mason University,Brigham Young University,January 11.

Brown , Stephen J., William N. Goetzmann, Bing Liang &Christopher Schwarz , (2009)," Trust and Delegation", NYU Stern School of Business,Yale School of Management - International Center for Finance; National Bureau of Economic Research (NBER),University of Massachusetts at Amherst - Department of Finance & Operations Management; China Academy of Financial Research (CAFR),University of California at Irvine,November 11.

Cadmus, Bradford,(1964), "operational Auditing Hand book Altamonte springs", Florida – The Institute of Internal Auditors, Inc, 210.

Gendron,Y., Davidj.Cooper and Barbara Towniey, (2007)," the Construction of Auditing Expertise in Measuring Government Performance  Accounting ", Organization and Society, Volume 32.

Gerhardos D.B & Johanse Anglebrt, (1991), " Study to be Useful Operational Auditing Doctrine in the Computerize Information Management Evaluation ", PhD Thesis, University of South Africa.

Gnemeh,Ali, (1986), "Auditing of the West Advanced (Civilized) Countries Bode in State Auditing ", PhD Thesis, University Start kelaid England.

Lawrence B.Sawyer, (1973),  "Just What is Management Auditing?" , The Institute of Internal Auditors.

Loi,Teck Hui and Quek kia Fat, (2007), " Strategic Organizational Conditions for Risks Reduction and Earnings Management: A Combined Strategy and Auditing Paradigm", Accounting Forum, volume 31,P179-201.

Mori Dian,Suzan,(1994), " Traditional Changes in the Program and Operational Auditing in Executive Control Schedule in the Contract Services ", PhD Thesis, University of South California.

Nikkhah Azad,Ali,(1994)," Operational Auditing in US Colleges and Universities", Managerial Auditing Journal.

Sakai Marcia Y. and Chih-Hsien, (2009), "Auditing Program Evaluation Audits: Executive Training Exercise for Assessing Management Thinking, Planning, and Actions", Journal of Business Research, Volume 62,July, 680 – 689.

Schneider, Aron, (1973), "What Operational Auditing Is and Isn't ", the Internal Auditor.