رابطه رفتار سیاسی مدیران ارشد مالی و شاخص های عملکردهای مالی شرکت ها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

رفتار سیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که به عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند، ولی در امر توزیع مزایا و کاستی ها درون سازمان اعمال نفوذ می نمایند. به عبارت دیگر رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای اکتساب، توسعه، استفاده از قدرت و سایر منابع برای حصول اولویت های یک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان (یا عدم توافق) در مورد گزینه ها وجود داشته باشد، صورت می‌پذیرد. در این راستا، پ‍ژوهش حاضر به بررسی رابطه درجه رفتار سیاسی مدیران ارشد مالی شرکت های تحت بورس اوراق بهادار می پردازد. از میان 450 شرکت فعال در بورس 190 مورد آن فاقد مفروضات تحقیق بوده که از میان 260 شرکت منتخب (جامعه تحقیق)، تعداد 70 شرکت به روش تصادفی ساده بدون جایگزینی، به عنوان نمونه تعیین شد. فرضیه های پژوهش به روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح خطای 05/0، تنها بین درجه سیاسی بودن و متغیرهای بازده فروش و نسبت عایدی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد و بین درجه سیاسی بودن مدیران ارشد مالی و متغیرهای نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری نقدی هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشد. در این تحقیق همچنین تأثیر پذیری متغیرهای وابسته (شاخص¬های عملکرد مالی) از متغیر مستقل (درجه سیاسی بودن مدیران مالی) به روش رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا نتایج حاکی از عدم هرگونه تأثیر پذیری متغیرهای وابسته از متغیر مستقل بود و تنها درجه سیاسی بودن بر بازده فروش موثر است.

کلیدواژه‌ها


 

آذر، عادل و منصور مومنی، (1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران.

برزیده، نیما، (1383)، " رابطه بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکت های صنعتی وسایل حمل و نقل پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی.

حقیقی، محمدعلی، اعظم رحیمی نیک، بهاءالدین برهانی، و جواد ممی زاده،. و مینا علیپور، (1386)، " مدیریت رفتار سازمانی "، انتشارات ترمه، تهران.

خاکی، غلامرضا، (1387)، " روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی "، انتشارات بازتاب، تهران.

رضائیان، علی، (1383)،"  مدیریت رفتار سیاسی در سازمان "، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.

دلاور،  علی، (1380)، " روش های تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی "، انتشارات پیام نور، تهران.

غفاری، نرگس، (1384)، "بررسی اثرات و رابطه تعادلی بلند مدت نرخ ارز و تورم بر شاخص‏‎‎‏های مالی و صنعت در بازار بورس اوراق بهادار تهران(1386-1382)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا‏‎ء‎‏،دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی.

نصراصفهانی،علی، (1381)،"رویکرد دررفتار سازمانی روانشناسی مدیریت"، چاپ سوم،نشر دانشگاهی اصفهان،اصفهان.

‏واشقانی، امیر، (1378)،" ارتباط عوامل موثر بر رفتارهای سیاسی با توانمدسازی کارکنان وزارت کشور بر اساس نظر رابینز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

هومن، حیدر علی، (1374)، "  استنباط آماری در ﭘﮋوهش رفتاری "، نشر پارسا، تهران.

هومن، حیدر علی، (1376)، " شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های ﭘﮋوهش) "، نشر پارسا، تهران.

یاوری، علی، (1386)، " ارزیابی مقایسه عملکرد بانک های تجاری دولتی ایران با شاخص های مالی ارشد و سودآوری و شاخص کارائی (مدل اندرسون پیترسون) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

Alasadi, Rami  and Ahmed Abdelrahim,(2008)," Analysis of Small Business Performance in Syria',Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues ", Volume 1,Issue1, 50 – 62.

Blickle, Gerhard, Kramer, Jochen, Zettler, Ingo, Tassilo, Momm, James K. Summers, Munyon, Timothy P., Gerald R. Ferris,(2009), " Job Demands as a Moderator of the Political Skill-job Performance Relationship", Career Development International, Volume,14,Issue,4, 333 – 350.

Blickle, Gerhard, Wendel, Stephanie and Gerald R. Ferris,(2010), " Political Skill as Moderator of Personality – Job Performance Relationships in Socioanalytic Theory: Test of the Getting ahead Motive in Automobile Sales ", Journal of Vocational Behavior,Volume 76, Issue 2,  326-335.

Ernest, P.& Whinney,R., (2004), Proposal For Monitoring The Performance of Electric OF Utilities By Word Bank Technical, Paper.NO,85. 4.

James,G., (2003), " The Foundation of Economic Value Added ", Journal Wiley Pub,No.123.41.

Vecchio, R.P.,& Appelbaum,S.H.,(2001), "Managing Organizational  Behavior: a Canadian Perspective, Harcourt Brace &Company". Canada, 21.