بررسی رابطه میان مدیریت جریان های نقدی و هزینه های بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

در این مطالعه رابطه میان ¬مدیریت ¬جریان¬های¬ نقدی و هزینه¬های بدهی ¬در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، از جریان نقدی غیر منتظره، به عنوان متغیر مستقل و از متغیرهای نرخ رشد فروش، درصد مالکیت دولت، اهرم مالی و اندازه شرکت، به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است، تا بتوان رابطه آن¬ها را با هزینه¬های بدهی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره زمانی نه ساله از سال 1378 تا 1386، مورد مطالعه قرار داد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه¬ای و میدانی است. برای آزمون فرضیه¬ها نیز از روش رگرسیون چند متغیره و روش گام به گام استفاده شد. نتایج به¬دست¬ آمده، بیانگر¬ آن ¬است که متغیرهای¬¬ اهرم مالی، اندازه شرکت و جریان¬های ¬نقدی غیرمنتظره با هزینه¬های بدهی،¬ دارای رابطه معناداری می¬باشند و متغیرهای رشد فروش و درصد مالکیت دولت، نیز هیچ ¬گونه رابطه معناداری با هزینه¬های بدهی ندارند. در این تحقیق، جریان¬های نقدی غیرمنتظره¬ به عنوان شاخص مدیریت جریان¬¬های¬ نقدی است، که با هزینه¬های بدهی شرکت رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها