ارزیابی عملکرد مدیریت با استفاده از شاخص ارزش افزوده نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

 ارزش افزوده نقدی جزو معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می‌باشد که بازده واقعی شرکت را اندازه‌گیری می‌نماید و اساس آن این است که یک شرکت بایستی هزینه‌های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس با معیار ارزش افزوده نقدی و بررسی برتری ارزش افزوده نقدی نسبت به معیارهای سود عملیاتی، جریانهای نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه‌گذاری به منظور استفاده سهامداران، مدیران و به طور کلی برای استفاده‌کنندگان درون و برون سازمانی جهت ارتقای سودمندی تصمیم‌گیری اقتصادی است. بدین منظور فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار گرفت: فرضیه اول: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی می‌باشد. فرضیه دوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به جریان‌های نقدی حاصل از عملیات می‌باشد. فرضیه سوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به بازده سرمایه‌گذاری می‌باشد. در این راستا پس از محاسبه متغیرهای مورد نیاز، در مرحله اول با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، نرمال بودن متغیرهای وابسته پژوهش یعنی بازده سالانه سهام مورد بررسی قرار گرفت و سپس به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. به منظور سنجش و ارزیابی فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS رگرسیون ساده خطی، نگاره تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA، آزمون فیشر، T استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماره Z محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله از روش‌های آماری انجام شده، هیچ یک از فرضیات گفته شده مورد تایید قرار نگرفت و نتیجه حاصله بیانگر این بود که معیار ارزش افزوده نقدی در پیوند با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی جریان‌های نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها