بررسی رابطه ی بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار و عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1387 پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی و ارائه مدل می باشد. شاخص عملکرد زیست محیطی در این پژوهش دارا بودن گواهینامه ISO14000 و شاخص های عملکرد مالی شامل شاخص توبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع داراییها می باشند. نتیجه پژوهش بیانگر این است که شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی داری با شاخص عملکرد مالی ندارند. اما اندازه شرکت، نسبت هزینه تبلیعات به کل فروش، نسبت فروش صادراتی به کل فروش، نسبت اهرم مالی و نسبت فروش به کل داراییها با عملکرد مالی رابطه معنی دار دارند. همچنین نوع صنعت بر ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی اثرگذار است

کلیدواژه‌ها