اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سر دبیر فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

2 عضو هیات علمی -

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تغییرات عمده قیمت سهام، اثر عامل بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و تکانه را بر تغییرات عمده قیمت سهام مورد بررسی قرار داده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و برای داده‌های پانل صورت گرفت. در کل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق، بیانگر رابطه‌ی معنادار بین متغیرهای مورد بررسی و تغییرات عمده قیمت سهام است. در میان عوامل مورد بررسی، عامل نقدشوندگی مهم‌ترین متغیر برای توضیح احتمال کاهش قیمت سهام، بیش از %5-، %10-، %20- و %30- و عامل بازار اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بیش از %10+، %20+ و %30+ است.
 

کلیدواژه‌ها


تغییرات عمده قیمت سهام، بازده بازار، نقدشوندگی، تکانه.

 

فهرست منابع

1)    ابراهیمی، محمد، علی سعیدی، (1389) ، "تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی‌های شرکت بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 62، صص 1-16.

2)    ایزدی نیا، ناصر، نسرین علینقیان، (1390) ، "شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به کارگیری مدل لاجیت"، پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، صص 21- 38.

3)    باقر زاده، سعید، (1384) ، "عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، شماره 19، صص 25-64.

4)    پورحیدری، امید، مهدی شهبازی، (1387) ، "بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 24، صص 35-51.

5)    خانی، عبدالله، آسو ابراهیم‌زاده، (1390)، "آزمون مدل شرطی چند عاملی CAPM در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 16، صص 31-55.

6)    رحمانی، علی، الناز تجویدی، (1384) ، "رابطه تجربی متغیرهای حسابداری و بازار با بازده سهام"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 10 و 11، صص 227 -246.

7)    سیرانی، محمد، رضوان حجازی، ملیحه کشاورز، (1390) ، "مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل موثر بر بازده‌های مقطعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، صص 113-124.

8)    صادقی شریف، جلال، عبدالرضا تالانه، حسین عسکری راد، (1392) ، "اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12، صص 59-88.

9)    ظریف فرد، احمد، محمدحسین قائمی، (1382) ، "آزمون تجربی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2، صص 41-53.

10)   قالیباف اصل، حسن، نسیم معصوم زاده، (1389) ، "پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، سال دوم، شماره 5، صص 53-71.

11)   قالیباف اصل، حسن، مهدی کریمی، (1391) ، "بررسی قیمت‌گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال پنجم، شماره 17، صص 85-105.

12)   قائمی، محمدحسین، سعید طوسی، (1384، 1385) ، "بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پیام مدیریت، شماره 17 و 18، صص 159-175.

13)   کیمیاگری، علی‌محمد، غلامرضا اسلامی بیدگلی، مهدی اسکندری، (1386) ، "بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ"، تحقیقات مالی، دوره 9، شماره 23، صص 61-82.

14)   گجراتی، دامودار، (1390)، "مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم)"، حمید ابریشمی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، (1995).

15)   مجتهد زاده، ویدا، مریم طارمی، (1384، 1385) ، "آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش‌بینی بازده سهام"، پیام مدیریت، شماره 17 و 18، صص 109-132.

16)   مهرانی، ساسان، امیر رساییان، (1388) ، "بررسی رابطه‌ی بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه‌ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول، صص 217-230.

17)   هاشمی، عباس، سعید صمدی، طاده سارکیسیان، (1391) ، "بررسی ارتباط متقابل عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال پنجم، شماره 17، صص 43-62.

18)   یحیی زاده فر، محمود، جواد خرمدین، (1387) ، "نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، صص 101-118.

19)   یحیی زاده فر، محمود، شهاب‌الدین شمس، جعفر لاریمی، (1389) ، "بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 29، صص 111-128.

20)   Amihud, Y., and H. Mendelson., (1986)," Asset Pricing and the Bid-Ask Spread". Journal of Financial Economics. Vol.17, PP. 223-249.

21)   Amini, S., B. Gebka., R. Hudson, and K. Keasey., (2012)," A Review of the International lLiterature on the Short term Predictability of Stock Prices Conditional on Large Prior Price Changes: Microstructure, Behavioral and Risk Related Explanations". International Review of Financial Analysis. Vol.26, PP. 1-17.

22)   Avramov, D., & T. Chorida., (2006)," Asset Pricing Model and Financials Market Anomalies. Reviews of  Financial Studies. Vol.19, PP. 1001-1040.

23)   Benz, R.W., (1981)," The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks". Journal of Financial Economics. Vol.9, PP. 3-18.

24)   Brennan, M., T. Chordia, & A. Subrahmanyam., (1998)," Alternative Factor Specifications, Security Characteristics, and the Cross-Section of Expected Stock Returns". Journal of Financial Economics. Vol.49, PP. 345-373.

25)   Cakici, N., and S. Tan., (2012)." Size, Value, and Momentum in Emerging Market Stock Returns". Emerging Markets Review. Vol.16, PP. 46-65.

26)   Chan, K., & N. Chen., (1991)," Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms". Journal of Finance, 46, PP. 1467-1484.

27)   Chan, L., N. Jegadeesh, and J. Lakonishok., (1996)," Momentum Strategies". Journal of Finance. Vol.51, PP. 1681-1713.

28)   Chang, Y., R. Faff, and C. Hwang., (2010)." Liquidity and Stock Return in Japan: New Evidence". Pacific-Basin Finance Journal. Vol.18, PP. 90-115.

29)   Chowdhury, S., & R. Sharmin., (2013)," Relevant Factors to Explain Cross-Section of Expected Returns of the Firms Listed in the Dhaka Stock Exchange". International Business Research,6, PP. 165-173.

30)   Datar, V., N. Naik, & R. Radcliffe., (1998)," Liquidity and Asset Returns: An Alternative Test". Journal of Financial Markets. Vol.1, PP. 203-220.

31)   Fama, E., & K. French., (1993)," Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds". The Journal of Finance. Vol.48, PP. 3-56.

32)   Foroghi, D., & B. KHorsandifar., (2011)," The Effect of Size, Book to Market Value Ratio and Momentum on Stock Return of Listed Companies in Tehran Stock Exchange". Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol.3, PP. 148-156.

33)   Hamelink, F., (2003)," Systematic Patterns Before and After Large Price Changes: Evidence from High Frequency Data from the Paris Bourse". Journal of Forecasting. Vol.22, PP. 1-17.

34)   Heerden, J., (2012)," The Effect of Liquidity on Stock Returns on the JSE". university of Stellenbosch,(M.Sc.Thesis). Online<http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/71836/reisinger_effect_2012.pdf?sequence=2>2013/11/15

35)   Jegadeesh, N., & S. Titman., (1993)," Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency". Journal of Finance. Vol.48, PP. 65-91.

36)   Lewellen, J., (2002)," Momentum and Autocorrelation in Stock Returns". The Review of Financial Studies. Vol.15, PP. 533-563.

37)   Lischewski, J., & S. Voronkova., (2010)," Size, Value and liquidity. Do They Really Matter on an Emerging Stock Market?". Emerging Markets Review. Vol.13, PP. 8-25.

38)   Liu, W., (2006)," A Liquidity-Augmented Capital Asset Pricing Model". Journal of Financial Economics. Vol.82, PP. 631-671.

39)   Liu, W., (2009)," Liquidity and Asset Pricing: Evidence from Daily Data Over 1926 to 2005". Online<Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1345953> 2013/11/15.

40)   O’brein, M., T. Brailsford, and C. Gaunt., (2010)," Interaction of Size, Book-to-Market and Momentum Effects In Australia. Accounting & Finance. Vol. 50, PP. 197-219.

41)   Rouwenhorst, K., (1999)," Local Return Factors and Turnover in Emerging Stock Markets". Journal of Finance. Vol.54, PP. 1439-1464.

42)   Rosenberg, B., K. Reid, and Lanstein., (1985)," Persuasive Evidence of Market Inefficiency". Journal of Portfolio Management. Vol.11, PP. 9-16.

43)   Shieh, S., C. Lin, & P. Ho., (2012)," Large Changes in Stock Prices: Market, Liquidity, amd Momentum Effect". The Quarterly Review of Economics and Finance. Vol.52, PP. 183-197.

44)   Vo, X., & J. Batten., (2011)," An Empirical Investigation of Liquidity and Stock Returns Relationship in Vietnam Stock Markets during Financial Crisis". Online<Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1774934>2013/11/15.

45)   Zaremba, A., & P. Konieczka., (2013)," Momentum, Value, Size and Liquidity Factors in the Polish Market". Online<Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2349875> 2014/01/08.