تاثیر بیش اعتمادی مدیران برساختار سرمایه

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران،

2 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

چکیده

 
بیش اعتمادی بعنوان یک مفهوم بین رشته ای،  با درجه بندی و احتمال قضاوت در روانشناسی همراه است. مدیران بیش اعتماد را می توان بعنوان مدیران خلاف قاعده تعریف کرد، در مفهوم مالی بیش اعتمادی بعنوان یک برآورد و یا تفسیر از میزان دانش و یا اطلاعات خصوصی تعریف شده است. در این مقاله به بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ارزش دفتری و ارزش بازار ساختار سرمایه پرداخته شده است. در این راستا از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش  انتخاب هدفمند  62 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره وروش گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که میزان بیش اعتمادی مدیران  تاثیری بر ارزش دفتری  ساختار سرمایه ندارد، این در حالی است که در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی بر روی ارزش بازار ساختار سرمایه مشاهده شد.
 
Overconfidence as an interdisciplinary concept has a ranking and probability judgment in psychology. We can describe managers with overconfidence as abnormal managers. In financial concepts overconfidence has been defined as estimation or interpretation of the amount of knowledge or private information. In this research is tried to study about the effect of managers overconfidence on book value and market value of capital structure. To do so, 62 companies from among those enlisted in tehran stock exchange were selected as our sample by using a systematic omission method. To test hypotheses we have used a multiple variable regression method. Results of this research showed that the amount of managers overconfidence does not affect book value of capital structure. meanwhile, there has been an effect of overconfidence on market value of capital structure observed. 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


تاثیر بیش اعتمادی مدیران برساختار سرمایه

 

 

مهدی علی نژاد ساروکلائی

تاریخ دریافت: 23/04/1395        تاریخ پذیرش: 25/06/1395

 

[1]

مریم صبحی[2]

 

 

چکیده

بیش اعتمادی بعنوان یک مفهوم بین رشته ای،  با درجه بندی و احتمال قضاوت در روانشناسی همراه است. مدیران بیش اعتماد را می توان بعنوان مدیران خلاف قاعده تعریف کرد، در مفهوم مالی بیش اعتمادی بعنوان یک برآورد و یا تفسیر از میزان دانش و یا اطلاعات خصوصی تعریف شده است. در این مقاله به بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ارزش دفتری و ارزش بازار ساختار سرمایه پرداخته شده است. در این راستا از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش  انتخاب هدفمند  62 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره وروش گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که میزان بیش اعتمادی مدیران  تاثیری بر ارزش دفتری  ساختار سرمایه ندارد، این در حالی است که در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی بر روی ارزش بازار ساختار سرمایه مشاهده شد.

 

واژه‌های کلیدی: بیش اعتمادی مدیران، ارزش دفتری ساختار سرمایه، ارزش بازار ساختار سرمایه.

 

 

 

1- مقدمه

بیش اعتمادی (خوش بینی) مدیران ناشی از ارزیابی بیش از حد بازده آتی شرکت از پروژهای سرمایه گذاری می باشد. (هیتون[i] 2002؛  مالامیندر و تیت[ii](2005).در پژوهش های گذشته در این حوزه  اثرات بیش اعتمادی در سرمایه گذاری، تامین مالی و سیاست  تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است(مالامیندر و همکاران 2008و2011؛ کوردیرو[iii]2009؛ دشماخ و همکاران2010؛ هیرشیلفر و همکاران 2012). بیش اعتمادی در شرایط خاص می تواند منافعی هم برای شرکت داشته باشد(گرویس، هیتون و اودن 2011؛ کمپل و همکاران 2011). در مبانی نظری، مدیران بیش اعتماد بعنوان مدیرانی که بطور منظم بازده های آتی از پروژه های شرکت و یا احتمالات اثرات مطلوب جریانات نقدی شرکت خود را بیش از حد و از طرف دیگر احتمال و اثر رویداد های منفی موثر بر جریانات نقدی شرکت خود را کمتر از حد واقع برآورد می کند، شناخته می شود( هیتون 2002، مالامیندر و تیت 2005). هیتون (2002) نشان داد که مدیران بیش اعتماد، پروژه هایی با ارزش خالص فعلی منفی را به طور عمد بعنوان سرمایه گذاری هایی با ارزش خالص مثبت در نظر می گیرند. کوردیرو (2009؛ دشماخ و همکاران[iv]2010) نشان دادند که مدیران بیش اعتماد تمایل به پرداخت سود کمتری نسبت به سایر مدیران دارند. همچنین مالامیندر و همکاران (2011) بررسی نموده اند که بیش اعتمادی مدیران منجر به تحریف در سیاست های مالی شرکت می شود. پژوهش های اخیر در حسابداری به بررسی کاربرد بیش اعتمادی مدیران بر پیش بینی سود، گزارش اشتباه یا تقلب پرداخته است(هیلاری و هسو[v]2011؛ هریبار و یانگ [vi]2011؛ لایبی و رنکمپ[vii] 2012). یکی از پژوهش هایی که در این زمینه توسط شرند و زخمن[viii] (2011) انجام شده که به رابطه ی مثبت بین بیش اعتمادی مدیریت و احتمال تقلب در صورت های مالی پی برده اند و همچنین نشان دادند که نظارت درون سازمانی و برون سازمانی از طریق مکانیزم حاکمیت شرکتی قادر به کاهش این اثر نیست. به گونه ای متفاوت بسیاری از مطالعات روان شناختی بحث نموده اند که مردم عادی تمایل به بیش اعتمادی دارند(وینستن[ix]1980؛ ایلیک[x]1985). و این فرضیه عمدتا برای مدیران نیز صدق می کند. کو پر[xi] در سال 1988 بررسی هایی در مورد برخی مدیران آمریکا انجام داد و به این نتیجه رسید که مدیران عمدتا به احتمال موفقیت سایر شرکت ها را تنها 59% ، اما برای شرکت تحت مالکیت خود بیش از 81% تصور می کنند، که این بیانگر بیش اعتمادی مدیران می باشد.

به عنوان مثال لندیر و همکاران[xii] در سال 2009 در بررسی که مدیران فرانسوی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که 56% از آنها به حیات و تداوم فعالیت خود، خوش بین می باشند و تنها 6% آن ها نظر منفی نسبت به آینده ی خود داشته اند. مروو وهمکاران[xiii] در سال 1981 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در صنعت انرژی آمریکا مورد بررسی قرار داده اند، آن ها به این نتیجه رسیدند که مدیران  در مورد بهای سرمایه گذاری بیش از اندازه خوش بین هستند، بنابراین، آن ها گاهی اوقات بها را کمتر از ارزش  نشان می دهند اما بهای واقعی بیش از دو برابر می باشد. محتوای اصلی تئوری ساختار سرمایه به تشریح وجود ساختار سرمایه بهینه می پردازد. اولین مطالعاتی که در این زمینه توسط مودیگلانی و میلر در سال 1958 انجام شد، یک دیدگاه تازه ای را برای شناسایی عوامل ساختار سرمایه ایجاد نمود. این پژوهش ها عمدتا بر هزینه های  نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی و نظایر آن ها تمرکز نمود. تئوری فوق صراحتا فرض می کند مدیران و سرمایه گذاران، تصمیم گیرندگان منطقی هستند که بدنبال حداکثر سازی مطلوبیت خود می باشند. میرز [xiv](1997) در پژوهشی، تاثیر عواملی را که متعاقب بدهی ایجا می شود، بر استراتژی سرمایه گذاری بهینه سهامداران و مدیران تحلیل نمود. وی چنین بیان کرد که هر چه بدهی بیشتر شود، انگیزه های ائتلاف سهامدار – مدیر در کنترل شرکت، برای سرمایه گذاری در فرصت هایی با خالص ارزش فعلی مثبت کاهش می یابد، زیرا مزایای چنین سرمایه گذاری هایی (حداقل تا حدی ) به جای سهامداران بر اعتبار دهندگان منتقل می شود. در نتیجه، شرکت هایی که اهرم بالایی دارند – در مقایسه با شرکت هایی که اهرم پایین تری دارند– فرصت های رشد کمتری خواهند داشت. وی در تئوری " سرمایه گذاری کمتر از اندازه " بر تاثیرات نقدینگی تمرکز می کند. شرکت هایی که تعهدات بدهی بیشتری دارند، بدون توجه به ماهیت فرصت های رشد خود، سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند. اهرم حاوی هشداری از اطلاعات مدیران درباره فرصت های سرمایه گذاری است. تئوری های ساختار سرمایه بیان می کنند که مدیران شرکت هایی با فرصت رشد مناسب باید اهرم کمتری انتخاب نمایند، زیرا اگر آن ها میزان بدهی خارجی خود را افزایش دهند، قادر نخواهند بود از مزایای فرصت های سرمایه گذاریشان استفاده کنند و در نتیجه ارتباط منفی میان رشد آتی و اهرم ایجاد می شود. زیرا مدیران شرکت های با فرصت رشد  بالا، اهرم پایین را انتخاب خواهند کرد. چنین نتایجی می تواند در رگرسیون هایی که فرصت رشد را کنترل می کنند، وجود داشته باشد.

بر اساس مطالب فوق این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا بیش اعتمادی مدیران تاثیری بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

 

2- پیشینه پژوهش

در پژوهش انجام شده توسط بالوچندران و همکاران[xv] (2013) که به بررسی تاثیر  بیش اعتمادی بر سیاست  تقسیم سود پرداخته اند، به این نتایج دست یافته اند که بین  بیش اعتمادی مدیران و تصمیم گیری برای  تقسیم سود رابطه ی مستقیم وجود دارد و همچنین سطح تقسیم سود و سرعت تعدیلات سطوح سود هدف زمانی که مدیران از بیش اعتمادی فزونی برخورد باشند، افزایش می یابد. هرچند این اثر می تواند به میزان بیش اعتمادی مدیران وابسته باشد.

برگ و همکاران[xvi](2013) در پژوهش خود در مورد بیش اعتمادی و رفتار حسابداری که با توجه به  تغییرمدیران، صورت گرفته به این نتیجه دست یافته اند که مدیران  بیش اعتماد، کمتر با حسابداری وان بزرگ مواجه هستند. این نتیجه از فرضیه ای است  که در آن مدیران بیش اعتماد بطور منظم ارزش شرکت خود را کمتر از  ارزش  واقعی نشان می  داده اند.

احمد و دالمن[xvii](2012) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که، مدیران بیش اعتماد بازده سرمایه گذاری خود را بیش از واقع نشان می دهند، این دلالت بر این دارد که مدیران زیان را با تاخیر شناسایی و بطور معمول از حسابداری  محافظه کارانه ی کمتری استفاده می نمایند. گذشته از این نظارت برون سازمانی کمک می کند اثرات آنرا کاهش دهد.  با استفاده اندازه گیری در دو حالت محافظه کارانه و غیر محافظه کارانه به این نتیجه رسیده اند که شواهد قوی بر ارتباط منفی بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در حسابداری وجود دارد که نظارت برون سازمانی اثرات آن را کاهش نمی دهد.

در پژوهش انجام شده توسط هری بار و همکاران[xviii] (2012) انجام گرفته به این نتیجه رسیده اند که یک رابطه مثبت بین حق‌الزحمه حسابرسی و بیش اعتمادی مدیر عامل وجود دارد و  همچنین یک ارتباط منفی معنی‌دار بین بیش اعتمادی مدیر عامل و رتبه‌بندی اعتباری وجود دارد به اینگونه که بیش اعتمادی مدیر عامل به هزینه‌های نمایندگی بالاتر از بدهی و ریسک اعتباری بالا مربوط است.

شوارد و زخمن[xix] (2011)  در پژوهش خود با عنوان بیش اعتمادی اجرایی در دامنه ی شیب لغزنده ی گزارشگری نادرست مالی به این نتیجه رسیده اند که مدیران بیش اعتمادی که  احتمالا سود خود را بیش از واقع نشان داده اند در مسیر  رشد  تحریف عمدی قرار می گیرند.

بن دیوید و همکاران[xx] در سال 2007 در پژوهش خود در ارتباط با تاثیر سیاست های شرکت ها با بیش اعتمادی مدیران به این نتیجه دست یافته اند که شرکت هایی که دارای مدیران بیش اعتمادی هستند از نرخ تخفیفات پایین تر نسبت به ارزش جریانات نقدی، و سرمایه گذاری بیشتر، استفاده بیشتر از بدهی، و احتمال کمتر پرداخت سود نقدی، و احتمال بیشتر  بازخرید سهام  استفاده می کنند.

ملکیان و همکاران (1392) در پژوهش خود به بررسی رابطه ی بین اعتماد بیش از حد مدیران و محافظه کاری به این نتیجه رسیده اند که بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری رابطه ی معنا داری وجود دارد.

کاظمی نوری(1391) در پایان نامه ی خود به این نتیجه دست یافت زمانی که شرکت با محدودیت در تامین مالی خارجی رو به رو است، موضوع حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی داخلی مطرح می گردد و کارایی تصمیمات سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می کند. حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی علاوه بر شرایط بازار و ویژگی های شرکت، تحت تاثیر خصوصیات فردی مدیران مانند اعتماد به نفس بیش از اندازه نیز قرار دارد. مدیران دارای این ویژگی، به دلیل خوش بینی بیش از حد، اقدام به سرمایه گذاری در طرح‌هایی می‌نمایند که در واقعیت فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران می‌باشد.

 

3- روش پژوهش

این پژوهش، از لحاظ شیوه ی اجرا توصیفی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری مبتنی بر اطلاعات واقعی است. از بعد هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مباحث نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع آوری شده است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش به صورت میدانی ، عموما با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین 3 و پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.

 

4- فرضیه

4-1- بیش اعتمادی مدیران بر  ارزش دفتری ساختار سرمایه شرکت تاثیر دارد.

4-2- بیش اعتمادی مدیران بر ازش بازار ساختار سرمایه شرکت تاثیر دارد.

 

5- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که قبل از فروردین 1385 در بورس پذیرفته شده باشند و تا پایان سال 1390 نماد  آنها متوقف نشده باشند. روش نمونه گیری بر اساس روش انتخاب هدفمند بوده که در نهایت با اعمال شرایط زیر تعداد 62 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند:

1)   برای مقایسه پذیری بیشتر، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد.

2)    در طی دوره مورد بررسی توقف فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.

3)   اطلاعات مورد نیاز شرکت ها، در طی دوره مورد بررسی موجود باشد.

4)   جزء بانکها، بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.

 

6- مدل های پژوهش

در این پژوهش دو معیار جهت اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران استفاده شده است که با توجه به مبانی نظری به شرح زیر است:

دالمن و همکاران (2012)، در پژوهش خود نشان دادند که سرمایه گذاری بیش از حد در مخارج سرمایه گذاری می تواند نشانه ای از بیش اعتمادی مدیران باشد. به همین دلیل در راستای پژوهش آن ها، در این پژوهش از مخارج سرمایه گذاری میانه گرفته و مقادیر بزرگتر از میانه را که بیانگر بیش اعتمادی است عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را که بیانگر عدم بیش اعتمادی است، در نظر گرفته شده است. پس از تشخیص بیش اعتمادی یا عدم بیش اعتمادی مدیران، در مدل 1 و 2 قرار گرفته شده است.

طبق نظرجینگ و همکاران[xxi] (2010)،  بیش اعتمادی مدیران با توجه به یک مدل رگرسیون چند متغیره شماره1 تعیین شده است، به این صورت که جهت محاسبه بیش اعتمادی، رگرسیون برازش شده و مقدار خطای رگرسیون محاسبه می شود. در صورتیکه مقدار خطا مثبت باشد، یک، که به معنای بیش اعتمادی و در غیر اینصورت صفر می باشد که به معنای عدم بیش اعتمادی مدیران تلقی می شود.

 

(1)

 

 

فرمول 1 :

Newinvt: مخارج سرمایه ای + تفاضل تحصیل و فروش اموال، ماشین الات و تجهیزات – استهلااک انباشته.

:GROW رشد درامد فروش شرکت را که از تفاضل درآمد فروش سال جاری نسبت به سال قبل است نشان می دهد.

 LEV: ا هرم شرکت، که از تقسیم کل بدهی ها در اول دوره ی مالی به مجموع دارایی ها در اول دوره مالی بدست می آید.

CASH: لگاریتم طبیعی مجموع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و وجوه نقد  می باشد.

Age : سال ورود شرکت ها به بورس اوراق بهادار را نشان می دهد.

Size : اندازه ی شرکت که از لگاریتم طبیعی دارایی ها محاسبه می شود.

Return:طبق رابطه 2،با توجه به نوسانات ارزش بازار، سود تقسیم شده و گواهی حق تقدم منتشر شده و افزایش سرمایه محاسبه شده است:

 

                   (2)      
رابطه 2 :

Dt= سود نقدی هر سهم در پایان سال t

Pt=ارزش سهام در پایان سال t

Pt-1= ارزش سهام در پایان سال t-1

α=درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و اورده نفدی

β=افزایش سرمایه از محل اندوخته ها و سود انباشته

C=مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سهامداران

Sqnewinvn: میزان سرمایه گذاری جدید سال قبل می باشد.

Industry وyear: بعنوان متغیرهای ساختگی نشان دهنده ی صنعت و سال است.

برای انجام این پژوهش از دو متغیر وابسته که ارزش دفتری و ارزش بازار  ساختار سرمایه می باشد استفاده شده است. نسبت ارزش دفتری از نسبت ارزش بازار  متفاوت است . ارزش بازار  با حرکت به جلو در زمان حال تعیین می شود. در حالی که ارزش دفتری  از حسابداری که در حال حاضر اتفاق افتاده تعیین می شود.(فرانک و گیول[xxii] 2003؛ فاما فرنچ[xxiii]2002؛  هواکیامن[xxiv] 2006؛  ولچ[xxv] 2004).

 

ارزش دفتری ساختار سرمایه (BLEV)

از این ارزش بعنوان یک متغیر وابسته و تجربی استفاده شده و بیان کننده اهرم ارزش دفتری شرکت در زمان حال می باشد و بصورت رابطه 3 محاسبه می شود:

 

(3)

ارزش دفتری ساختار سرمایه

=

ارزش دفتری جمع  بدهی ها

ارزش دفتری جمع دارایی ها

 

 

ارزش بازار ساختار سرمایه (MLEV)

 برای محاسبه ی ارزش بازار ساختارسرمایه برای شرکت در سال مورد نظر به صورت رابطه 4 عمل می شود: 

 

(4)

ارزش بازار ساختار سرمایه

=

ارزش دفتری مجموعجمع  بدهی ها

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام+ ارزش دفتری بدهی ها     

 

 

پیرو پژوهش انجام شده توسط پارک و کیم (2009)، مدل پژوهش حاضر به شرح مدل 5 می باشد:

(5)

 

 

فلاننری و رانگان[xxvi] (2006)کراج[xxvii](2007) و شاین[xxviii] (2008) فرض کرده اندکه سرعت تعدیل ارزش دفتری و ارزش بازار ساختار سرمایه را می تواند بوسیله  اندازه گیری کرد. سرعت تعدیلات اهرم  بین  صفر و یک می باشد. وقتی  نزدیک یک باشد  تعدیلات مکرری در اهرم هدف در بلند مدت اتفاق می افتد. و اگر  صفر و یا نزدیک به صفر باشد تعدیلات اندکی نیاز می شود(پارک و کیم 2009[xxix]).

 

7- متغیر های کنترلی

7-1- نسبت  ارزش بازار به ارزش دفتری (MB)

از این نسبت به عنوان یک متغیر برای نشان دادن رشد فرصت های سرمایه گذاری استفاده شده است. براساس تئوری معاوضه این نسبت ارتباط منفی با اهرم ندارد. لانگ و مالیتز[xxx] (1985) نشان دادند که  شرکت هایی که فرصت رشد داشته اند اهرم آن ها کوچکتر از میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بوده است.  شرکت هایی با رشد کمتر در دارایی های ثابت بسیاری از بدهی های شرکت و توانایی بالقوه ی سهامداران را برای برآورد سرمایه گذاری ناکافی و نظارت بر تصمیمات سرمایه گذاری را پوشش می دهد. جنسن و مکلینگ[xxxi] (1976)  نشان دادند که شرکت ها با اهرم بالا مشکل جایگزینی دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ناکافی را تجربه می کنند. بنابراین شرکت هایی که رشد می کنند و یا  فرصت های سرمایه گذاری دارند، باید اهرم را را افزایش دهند. این نسبت به صورت رابطه 6  محاسبه میشود:

 

(6)

نسبت  ارزش بازار به ارزش دفتری

=

ارزش دفتری کل بدهی ها + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری مجموع دارایی ها

 

7-2-اندازه شرکت(SIZE)

بر اساس تئوری معاوضه اندازه شرکت تاثیر مستقیمی بر ساختار سرمایه شرکت دارد ( فرانک و همکاران[xxxii]2003). اندازه شرکت بر روی اهرم ها در هنگام مواجه شدن با خطر غفلت و بهای ورشکستگی تاثیر دارد. لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها بعنوان معادلی برای اندازه گیری اندازه ی شرکت در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد.

 

7-3- ارزش دارایی های مشهود(TNG)

دارایی های ثابت مشهود  وثیقه ای برای گرفتن وام می باشد و انتظار می رود که بدهی ها را پوشش دهد، از آنجایی که می توان آن ها را بعنوان وثیقه متعهد شد، دارایی های ثابت مشهود نسبت به دارایی های نامشهود از عدم تقارن اطلاعاتی کمتر و ارزش بیشتری در نظر گرفت (پارک و کیم 2009).[xxxiii]

دارایی ثابت مشهود برای شرکت را میتوان به صورت رابطه 7 محاسبه کرد:

 

(7)

ارزش دارایی های مشهود

=

دارایی های ثابت مشهود+موجودی کالا 

مجموع دارایی ها

 

7-4- سود دهی شرکت ((PRF

براساس تئوری معاوضه، شرکت هایی که توان سود آوری بالایی دارند  بهای ورشکستگی آن ها بسیار کم و اثر سپر مالیاتی بالایی دارند و بنابراین از میزان بدهی بیشتری استفاده می کنند. هر چه سطح تئوری پیش بینی شرکت های سود آور بیشتر باشد اهرم آن ها کمتر  خواهد بود. میزوماجلوف (1984) بررسی کرده اند  و به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که سود دهی بالایی دارند دارای اهرم پایینی هستند و احتمال می رود که تامین مالی می تواند از منابع داخلی و نه منابع خارجی استفاده شود. سود دهی شرکت به صورت رابطه 8 محاسبه میشود:

 

(8)

سود دهی

=

سود قبل از بهره و  مالیات

مجموع دارایی ها

 

8- تحلیل فرضیه های پژوهش

بر اساس برآورد مدل 1، ضریب وقفه متغیر وابسته 27/0 بوده و در سطح 5 درصد معنی‌دار است. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل، ارزش بازار به ارزش دفتری و اندازه شرکت در سطح 1درصد معنی‌دار بوده و به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر ارزش دفتری ساختار سرمایه دارند. همچنین متغیرهای ارزش دارایی های مشهود و بیش اعتمادی دارای تاثیر مثبت بر ارزش دفتری ساختار سرمایه دارند ولی معنی‌دار نیستند. از طرف دیگر سود آوری در سطح 10درصد معنی‌دار بوده و تاثیر مثبت بر ارزش دفتری ساختار سرمایه دارد. با توجه به نتایج جدول فوق می توان نتیجه گیری نمود زمانی که از خطای رگرسیون مطرح شده توسط جینگ و همکاران[xxxiv] (2010) جهت محاسبه بیش اعتمادی استفاده می شود، در سطح خطای 5% تاثیر معناداری بر ارزش دفتری ساختار سرمایه ندارد.

در رابطه 9  متغیر مستقل بیش اعتمادی از روی مدل رگرسیونی محاسبه شده است.

 

(9)

 

مطابق جدول 1، آماره­ی آزمون سارگاندارای توزیع  است، آزمون صفرمبنی برهمبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد می­کند. درنتیجه، اعتبار نتایج جهت تفسیر تأیید می­شوند. به عبارت دیگر، نتایج آماره آزمون سارگان دلالت بر عدم رد فرضیه صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده دارد. بنابراین مدل نیازی به متغیرهای ابزاری دیگر ندارد. به طوری که بین متغیرهای ابزاری تعریف شده و اثرات ثابت یا انفرادی شرکت‌ها هیچ­گونه همبستگی وجود ندارد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه خود همبستگی جملات اختلال از آماره آزمون آرلانو و باند استفاده شده است. ملاحظه می­شود که فرضیه صفر مبنی بر نبود خود همبستگی در جملات اخلال تفاضل­گیری شده، رد نشده و بنابراین روش آرلانو و باند روشی مناسب برای برآورد پارامترهای مدل و حذف اثرات ثابت است. به بیان دیگر با یک مرتبه تفاضل­گیری از جملات اخلال، همبستگی سریالی بین اجزای جملات اختلال رفع شده و جملات اختلال تفاضل­گیری شده دارای خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نیستند. براساس نتایج آزمون والد، که از توزیع  برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن و بی­معنی بودن تمام ضرایب در سطح معنی­داری 1 درصد رد می­شود. در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تایید می­شود.

 

 

جدول1-  نتایج حاصل از برآورد فرضیه ی اول

سطح احتمال

آماره­ی z

ضرایب

متغیرهای توضیحی

03/0

**07/2

27/0

ارزش دفتری ساختار سرمایه (1-)

01/0

**45/2

637/0

نسبت  ارزش بازار به ارزش دفتری (1-)

000/0

*22/4

16/0

اندازه ی شرکت (1-)

33/0

98/0

09/0

ارزش دارایی های مشهود (1-)

06/0

***82/1

3/0

سود دهی (1-)

6/0

52/0

02/0

بیش اعتمادی مدیران (1-)

000/0

58/3-

66/1-

عرض از مبدا

آماره­های آزمون مدل

000/0

21/4-

آزمون خودهمبستگی مرتبه اول  AR(1)

16/0

40/1-

آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم  AR(2)

0000/0

93/83

آزمون والد (Wald test statistic)

11/0

24/17

آزمون سارگان  (Sargan test statistic)

*، ** و *** به ترتیب معنی‌داری در سطح 1%، 5% و 10% می‌باشد.

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول2- نتایج حاصل از برآورد فرضیه اول

سطح احتمال

آماره­ی z

ضرایب

متغیرهای توضیحی

01/0

*48/2

29/0

ارزش دفتری ساختار سرمایه(1-)

03/0

**07/2-

56/0-

نسبت  ارزش بازار به ارزش دفتری(1-)

000/0

*72/4

17/0

اندازه ی شرکت(1-)

59/0

53/0

05/0

ارزش دارایی های مشهود(1-)

05/0

**93/1

31/0

سود دهی(1-)

46/0

73/0

03/0

بیش اعتمادی مدیران(1-)

000/0

*97/3-

83/1-

عرض از مبدا

آماره­های آزمون مدل

000/0

6/4-

آزمون خودهمبستگی مرتبه اول  AR(1)

39/0

86/0-

آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم  AR(2)

0000/0

05/79

آزمون والد  (Wald test statistic)

15/0

89/16

آزمون سارگان  (Sargan test statistic)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

*، ** و *** به ترتیب معنی‌داری در سطح 1%، 5% و 10% می‌باشد.

در رابطه 10  متغیر مستقل بیش اعتمادی را براساس مدل مخارج سرمایه گذاری تعیین شده است.

 

(10)

 

 

بر اساس برآورد مدل 1، ضریب وقفه متغیر وابسته 29/0 بوده و در سطح 1 درصد معنی‌دار است. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل، ارزش بازار به ارزش دفتری، سود دهی و اندازه ی شرکت به ترتیب در سطح 5 درصد و 1درصد معنی‌دار بوده و به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر ارزش دفتری دارند. همچنین متغیرهای ارزش دارایی های مشهود و بیش اعتمادی دارای تاثیر مثبت بر ارزش دفتری دارند ولی معنا ‌دار نیستند. با توجه به نتایج جدول فوق می توان نتیجه گیری نمود زمانی که از میانه مخارج سرمایه گذارری مطرح شده توسط دالمن و همکاران (2012) جهت محاسبه بیش اعتمادی استفاده می شود، در سطح خطای 5% تاثیر معناداری بر ارزش دفتری ساختار سرمایه ندارد.

مطابق جدول 2 آماره­ی آزمون سارگاندارای توزیع  است، آزمون صفرمبنی برهمبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد می­کند. درنتیجه، اعتبار نتایج جهت تفسیر تأیید می­شوند. به عبارت دیگر، نتایج آماره آزمون سارگان دلالت بر معنا دار بودن مدل دارد. بنابراین مدل نیازی به متغیرهای ابزاری دیگر ندارد. به طوری که بین متغیرهای ابزاری تعریف شده و اثرات ثابت یا انفرادی شرکت‌ها هیچ­گونه همبستگی وجود ندارد.در ادامه به منظور آزمون فرضیه خود همبستگی جملات اختلال از آماره آزمون آرلانو و باند استفاده شده است. ملاحظه می­شود که فرضیه صفر مبنی بر نبود خود همبستگی در جملات اخلال تفاضل­گیری شده، رد نشده و بنابراین روش آرلانو و باند روشی مناسب برای برآورد پارامترهای مدل و حذف اثرات ثابت است. به بیان دیگر با یک مرتبه تفاضل­گیری از جملات اخلال، همبستگی سریالی بین اجزای جملات اختلال رفع شده و جملات اختلال تفاضل­گیری شده دارای خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نیستند.

براساس نتایج آزمون والد، که از توزیع  برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن و بی­معنی بودن تمام ضرایب در سطح معنی­داری 1 درصد رد می­شود. در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تایید می­شود.

بر اساس برآورد مدل ، ضریب وقفه متغیر وابسته 006/0 بوده و در سطح 5 درصد معنی‌دار است. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل، ارزش بازار به ارزش دفتری، سود دهی و بیش اعتمادی به ترتیب در سطح 10درصد و 1درصد معنی‌دار بوده و به ترتیب تاثیر منفی، مثبت و منفی بر ارزش بازار دارند. همچنین متغیرهای ارزش دارایی های مشهود دارای تاثیر مثبت بر ارزش بازار دارند ولی معنی‌دار نیستند. متغیر اندازه شرکت با اینکه معنی‌دار نیست، ولی به دلیل دارا بودن آماره z بزرگتر از یک وجودش در مدل ضروری است. با توجه به نتایج جدول فوق می توان نتیجه گیری نمود زمانی که از خطای رگرسیون مطرح شده توسط جینگ و همکاران[xxxv] (2010) جهت محاسبه بیش اعتمادی استفاده می شود، در سطح خطای 5% معناداری تاثیر  بیش اعتمادی بر ارزش بازار ساختار سرمایه مشاهده شده است. مطابق جدول 3 آماره­ی آزمون سارگاندارای توزیع  است، آزمون صفرمبنی برهمبسته بودن پسماندها بامتغیرهای ابزاری را رد می­کند. درنتیجه، اعتبار نتایج جهت تفسیرتأیید می­شوند. به عبارت دیگر، نتایج آماره آزمون سارگان دلالت بر عدم رد فرضیه صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده دارد. بنابراین مدل نیازی به متغیرهای ابزاری دیگر ندارد. به طوری که بین متغیرهای ابزاری تعریف شده و اثرات ثابت یا انفرادی شرکت‌ها هیچ­گونه همبستگی وجود ندارد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه خود همبستگی جملات اختلال از آماره آزمون آرلانو و باند استفاده شده است. ملاحظه می­شود که فرضیه صفر مبنی بر نبود خود همبستگی در جملات اخلال تفاضل­گیری شده، رد نشده و بنابراین روش آرلانو و باند روشی مناسب برای برآورد پارامترهای مدل و حذف اثرات ثابت است. به بیان دیگر با یک مرتبه تفاضل­گیری از جملات اختلال، همبستگی سریالی بین اجزای جملات اختلال رفع شده و جملات اختلال تفاضل­گیری شده دارای خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نیستند براساس نتایج آزمون والد، که از توزیع  برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن و بی­معنی بودن تمام ضرایب در سطح معنی­داری 1 درصد رد می­شود. در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تایید می­شود.

 

جدول3-  نتایج حاصل از برآورد فرضیه ی  دوم

سطح احتمال

آماره­ی z

ضرایب

متغیرهای توضیحی

03/0

**14/2

006/0

ارزش بازار ساختار سرمایه(1-)

07/0

***83/1-

08/0-

نسبت  ارزش بازار به ارزش دفتری(1-)

18/0

33/1

67/0

اندازه ی شرکت(1-)

54/0

61/0

26/0

ارزش دارایی های مشهود(1-)

06/0

**85/1

98/0

سود دهی(1-)

007/0

*71/2-

38/0-

بیش اعتمادی مدیران(1-)

007/0

*72/2

48/18

عرض از مبدا

آماره­های آزمون مدل

14/0

46/1-

آزمون خودهمبستگی مرتبه اول  AR(1)

63/0

47/0-

آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم  AR(2)

0000/0

49/33

آزمون والد  (Wald test statistic)

16/0

75/16

آزمون سارگان  (Sargan test statistic)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

*، ** و *** به ترتیب معنی‌داری در سطح 1%، 5% و 10% می‌باشد.

 

در رابطه (11) متغیر مستقل بیش اعتمادی از روی مدل رگرسیونی محاسبه شده است.

 

(11)

 

در رابطه 12 متغیر مستقل بیش اعتمادی را براساس مخارج سرمایه گذاری تعیین شده است

 

 

(12)

 

بر اساس برآورد مدل ، ضریب وقفه متغیر وابسته 44/0- بوده و در سطح 5 درصد معنی‌دار است. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل، ارزش بازار به ارزش دفتری، اندازه ی شرکت، سود دهی و بیش اعتمادی به ترتیب در سطح 1درصد و 5 درصد معنی‌دار بوده و به ترتیب تاثیر مثبت، مثبت و منفی برارزش بازار دارند. همچنین متغیرارزش دارایی های مشهود دارای تاثیر مثبت بر ارزش بازار دارند و لی معنی‌دار نیست. متغیر ارزش دارایی های مشهودبا اینکه معنی‌دار نیست، ولی به دلیل دارا بودن آماره z بزرگتر از یک وجودش در مدل ضروری است. با توجه به نتایج جدول فوق می توان نتیجه گیری نمود زمانی که از میانه مخارج سرمایه گذارری مطرح شده توسط دالمن و همکاران (2012) جهت محاسبه بیش اعتمادی استفاده می شود، در سطح خطای 5% مشاهده شد که بیش اعتمادی تاثیر معناداری بر ارزش بازار ساختار سرمایه دارد.

مطابق جدول 4 آماره­ی آزمون سارگاندارای توزیع  است، آزمون صفرمبنی برهمبسته بودن پسماندها بامتغیرهای ابزاری را رد می­کند. درنتیجه، اعتبار نتایج جهت تفسیرتأیید می­شوند. به عبارت دیگر، نتایج آماره آزمون سارگان دلالت بر عدم رد فرضیه صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده دارد. بنابراین مدل نیازی به متغیرهای ابزاری دیگر ندارد. به طوری که بین متغیرهای ابزاری تعریف شده و اثرات ثابت یا انفرادی شرکت‌ها هیچ­گونه همبستگی وجود ندارد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه خود همبستگی جملات اختلال از آماره آزمون آرلانو و باند استفاده شده است. ملاحظه می­شود که فرضیه صفر مبنی بر نبود خود همبستگی در جملات اخلال تفاضل­گیری شده، رد نشده و بنابراین روش آرلانو و باند روشی مناسب برای برآورد پارامترهای مدل و حذف اثرات ثابت است. به بیان دیگر با یک مرتبه تفاضل­گیری از جملات اخلال، همبستگی سریالی بین اجزای جملات اختلال رفع شده و جملات اختلال تفاضل­گیری شده دارای خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نیستند. براساس نتایج آزمون والد، که از توزیع  برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن و بی­معنی بودن تمام ضرایب در سطح معنی­داری 1 درصد رد می­شود. در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تایید می­شود.

 

 

 

 

جدول4- نتایج حاصل از برآورد فرضیه دوم

سطح احتمال

آماره­ی z

ضرایب

متغیرهای توضیحی

000/0

*78/24

44/0-

ارزش بازار ساختار سرمایه(1-)

003/0

*92/2-

19/3-

نسبت  ارزش بازار به ارزش دفتری(1-)

000/0

*93/3

68/45

اندازه ی شرکت(1-)

000/0

75/3

41/11

ارزش دارایی های مشهود(1-)

01/0

*49/2-

89/12-

سود دهی(1-)

04/0

**00/2

75/2

بیش اعتمادی مدیران(1-)

000/0

*54/11-

63/562-

عرض از مبدا

آماره­های آزمون مدل

25/0

15/1-

آزمون خودهمبستگی مرتبه اول  AR(1)

47/0

72/0-

آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم  AR(2)

0000/0

67/699

آزمون والد  (Wald test statistic)

66/0

09/4

آزمون سارگان  (Sargan test statistic)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

*، ** و *** به ترتیب معنی‌داری در سطح 1%، 5% و 10% می‌باشد.

 

9- بحث و نتیجه‌گیری

نقش بیش اعتمادی بر ساختار سرمایه در پژوهش های پیشین  که در کشور کره انجام گرفته است، نشان دهنده ی این است که  بیش اعتمادی مدیران بر روی ارزش دفتری ساختار سرمایه تاثیر مثبت داشته ولی برروی ارزش بازار ساختار سرمایه تاثیری نداشته است (پارک و کیم2009).  و بر اساس پژوهش انجام شده در کشور ترکیه (توپراک2013) مبنی بر تاثیر بیش اعتمادی بر ساختار سرمایه شرکت ها حاکی از آن است که ارتباطی بین بیش اعتمادی مدیران با ساختار سرمایه وجود ندارد، این در حالی است که در این پژوهش رابطه ی تجربی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روی ارزش دفتری و ارزش بازار ساختار سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را از سال 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته، و با توجه به نتایج بدست آمده، بیش اعتمادی بر روی ارزش بازار ساختار سرمایه تاثیر معنا داری دارد در حالی که بروی ارزش دفتری ساختار سرمایه آن تاثیر مشاهده نشد، که نشان دهنده عدم پذیرش فرضیه اول و تایید فرضیه دوم پژوهش است. دلیل این موضوع نیز می تواند در این باشد که ارزش دفتری اقلام ترازنامه ناشی از رویدادها و حوادث گذشته هستند، به دلیل برآوردها و تخمین هایی که برای محاسبه ی این اقلام استفاده می شود چندان قابل اعتماد نمی باشند به این دلیل می توان عدم تایید فرضیه تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر  ارزش دفتری ساختار سرمایه شرکت در این پژوهش را به این قضیه مربوط دانست. بیشتر متغیر های کنترلی (ارزش بازار به ارزش دفتری، اندازه ی شرکت، سود دهی) بطور معناداری بر روی ارزش بازارساختار سرمایه تاثیر ی ندارند، همچنین سرعت تعدیلات ارزش دفتری ساختار سرمایه در این پژوهش برابر با (29/0-1) 71/0 می باشد در حالی که سرعت تعدیلات ارزش بازار ساختار سرمایه برابر با 56/0 می باشد.

 1- استادیار گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران،‌ نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات.          mehdi12may@yahoo.com

2- کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری،  واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.[i]. heaton

[ii]. Malamendier and Tate

[iii]. cordeiro

[iv]. Deshmuch et al

[v]. Hilary and Hsu

[vi]. Hribar and Yang

[vii]. Libby and Rennekamp

[viii]. Schrand and Zechman

[ix]. Weinsten

[x]. Alicke

[xi]. Cooper et al

[xii]. Landier et al

[xiii]. Merrow et al

[xiv]. Meyers

[xv]. Balachandran et al

[xvi]. Burg et al                                                                                                                                                                                                               

[xvii]. Ahmed and Dulleman

[xviii]. Hirbar et al

[xix]. Schrand and Zechman

[xx]. Ben-David et al

[xxi]. Jing et al

[xxii]. Frank and Goyal

[xxiii]. Fama and Fernch

[xxiv]. Hovakimian

[xxv]. Welch

[xxvi]. Flannery and  Rangan

[xxvii]. Korjan et al

[xxviii]. Shin

[xxix]. Park and Kim

[xxx]. Long and Maltiz

[xxxi]. Jensen and meckling

[xxxii]. Frank et al

[xxxiii]. Park and kim

[xxxiv]. Jing et al

[xxxv]. Jing et al

1)     کاظمی نوری، سپیده، مهدی عربصالحی و هادی امیری، (1391)"تاثیر هزینه های نمایندگی و ذخایر نقدی بر رابطه ی میان اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد و حساسیت سرمایه گذاری –جریان های نقدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی-دانشگاه پیام نور استان تهران.

2)     ملکیان، اسفندیار، یحیی کامیابی و سیده رقیه میرکاظمی، (1392)،"بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حدمدیران و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد.

3)     نوروش،ایرج و سیما یزدانی، (1389)،"بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مجله ی پژوهش های حسابداری، سال دوم، شماره دوم.

4)     حسین نور حسینی نیاکای، ،(1392)،"رابطه ی حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد.

5)     AnwerS.Ahmed, Duellman.S,(2012),"Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism" ,Working Paper Series.

6)     Alicke,Mark(1985)"Global Self –Evaluation as Determined by The Desirability and Controllability of Trait Adjectives", Journal of Personality and Social Psychology NO 49,1621-1630

7)     Burg,Valentin,Pierk,J,Scheinert.T,(2013),"Managerial Overconfidence and Accounting Behavior following CEO Turnover", Working Paper Series.

8)     Balachandaran,Balasingham,Basov,S,Theobald,M,(2013),"DividendManagerial Overconfidence" ,Working Paper Series.

9)     Ben-David,Izhak,Graham.J,Harvey,C,(2007),"Managerial Overconfidence and Corporate  Policies",NBER Working Paper NO.13711,JEL NO.G30,G31,G32,G,35

10)   Brettel,Malte, Kasch.M, Muller,A,(2008),"CFO Overconfidence , Optimism and Corporate Financing" ,Working Paper.

11)   Cooper,Arnold ,Woo,Carlyon,Dunkelberg,William,(1988),"Enterpreneurs ' Perceived Chances for Success",Jpurnal of Business Venturing NO 3,PP.97-108

12)   Cordeiro,Leonardo,(2009),"ManagerialOverconfidence and Dividend Policy" London Business School.

13)   Campbell,TColin,Gallameyer,M, Johnson.Sh et al al,(2011), "CEOOptimism and Forced Turnover", Journal of Financial Economics, NO. 101.

14)   Deshmukh,Sanajay,Goel,A,(2010),"CEO Overconfidence and Dividend Policy"Woeking paper ,DePaul University.

15)   Flannery,Mark,Rangan,Kasturi,(2006),"Partial Adjustment Toward Target Capital Structure", Journal of Financial Economics, NO. 79(3),PP. 531-577

16)   Flath,David, Knoeber,Charles,(1980),"Taxes, Failure Costs and Optimal Industry Capital Structures "Journal of Empirical Test, "Journal  of Finance NO 35,PP.315-342

17)   Frank,Murray,Goyal,Vidhan,(2003),"Testing The Pecking Order Theory of Capital Structure ," Journal of Financial Economics, NO. 67(2),PP.217-248

18)   Hribar,Paul,Kim,J,Wilson,R,Yang,H,(2012)," Counterparty Responses to Managerial Overconfidence",business.uiuc.edu.

19)   Heaton,J,(2002),"Managerial Optimism and Corporate Finance" Financial Management NO. 31, PP. 33-45.

20)   Hilary,Gilles,Hsu,C,(2011) "Endogenous Overconfidence in Managerial  Forecasts" Hournal of Acconting and Economics, NO. 51,PP. 300-313.

21)   Hiribar,Paul,Yang,H,(2013)," CEO Overconfidence and Management Forecasting "

22)   Working  Paper , University of Iowa.

23)   Jiang,wei,Liu,Z,Zhang,M,(2010),"AgancyCost,Top Executives Overconfidence, and Investment-Cash Flow Sensitivity-Evidence Listed Companies in China"Working Paper.

24)   Libby,Robert,Rennekamp,K,(2012),"Self-Serving Attribution Bias, Overconfidence, and The Issuance of Management Forecasts." Journal of Accounting Research, NO. 50,PP.197-231

25)   Malmendier,Urikel,Tate,G,(2005),"CEOOverconfidence and Corporate Investment",Journal of Finance, NO. 60.

26)   Malmendier,Ulrike,Tate,G,(2008),"Who makes  Acquisitions? CEO Overconfidence and the Market's Reaction" Journal of Financial Economics, NO. 89.

27)   Park,Cheonsik, Kim,H,(2009),"The Effect Of Managerial Overconfidence On Leverage".International Business & Economics RessearchJournal.Volume 8, NO.12.

28)   Skala,Dorota.(2007),"Overconfidence in Psychology and Finance an Interdisciplinary Literature Review, Bank in Kredyt Kwiecien"4, PP.33-50.

29)   Tomak,Serpil,(2013),"The Impact of Overconfidence on Capital Structure in Turkey"International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.3,NO.2.

30)  Weinsten,Neil,D,(1980),"Unrealistic Optimism about Future Life Events" Journal of Personality and Social Psychology , NO. 39

 

یادداشت‌ها