الگوی رویکرد حسابداران و حسابرسان به استانداردهای حسابداری و تأثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

رویکرد عمیق حسابدار و حسابرس، به شیوه تفکر و استدلال­آوری آنان در سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف­پذیری در هنگام روبه­روشدن با مسائل حسابداری اشاره دارد. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و گردآوری دیدگاه­های 73 نفر از حسابرسان و 96 نفر از حسابداران، آمار توصیفی، آزمون t تک نمونه­ای و دو­نمونه­ای و رویکرد رگرسیونی، استفاده شد و نسبت به  قیاس آنان با یکدیگر و تاثیر رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان نسبت به استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی پرداخته شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که حسابداران از رویکرد عمیق قابل توجهی بهره­مند نیستند و حسابرسان دارای رویکرد عمیق می­باشند، بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان، تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه و رویکرد حسابرسان، نسبت به حسابداران، عمیق­تر است. همچنین، رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می­شود.
 
An accountant’s or an auditor’s deep approach refers to their way of thinking or reasoning in three dimensions of comprehensiveness, contemplation, and flexibility when encountering accounting issues. Using a questionnaire and collecting the views of 73 accountants and 96 auditors, descriptive statistics, single-sample, two-sample t test and the regression approach, this study attempted to investigate and evaluate accountants and auditors’ deep approach towards accounting standards and compare them together and impact of auditors and accountants’ deep view towards accounting standards on the quality of financial reporting. The results showed that there is a significant difference between accountant and auditors’ attitude depth, and auditors’ view and approach is deeper than accountants. Also accountants and auditors’ deep approach will enhance the quality of accounting information.

کلیدواژه‌ها


 

الگوی رویکرد حسابداران و حسابرسان به استانداردهای حسابداری

و تأثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری

 

قاسم بولو[1]

 

تاریخ دریافت: 22/10/1395      تاریخ پذیرش: 24/12/1395

یحیی حساس یگانه[2]

فریدون رهنمای رودپشتی[3]

شهرام چهارمحالی[4]

 

 

چکیده

رویکرد عمیق حسابدار و حسابرس، به شیوه تفکر و استدلال­آوری آنان در سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف­پذیری در هنگام روبه­روشدن با مسائل حسابداری اشاره دارد. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و گردآوری دیدگاه­های 73 نفر از حسابرسان و 96 نفر از حسابداران، آمار توصیفی، آزمون t تک نمونه­ای و دو­نمونه­ای و رویکرد رگرسیونی، استفاده شد و نسبت به  قیاس آنان با یکدیگر و تاثیر رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان نسبت به استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی پرداخته شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که حسابداران از رویکرد عمیق قابل توجهی بهره­مند نیستند و حسابرسان دارای رویکرد عمیق می­باشند، بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان، تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه و رویکرد حسابرسان، نسبت به حسابداران، عمیق­تر است. همچنین، رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می­شود.

 

واژه‌های کلیدی: رویکرد عمیق حسابداران، رویکرد عمیق حسابرسان، کیفیت اطلاعات حسابداری.

 

 

1- مقدمه

اطلاعات حسابداری از مهم ترین منابع اطلاعاتی است که به عنوان محصول اصلی سیستم حسابداری، نقش اساسی در تصمیم گیری های گروه های مختلف بازار سرمایه ایفا می کند. این اطلاعات طی یک فرایند محاسباتی و براساس اصول و استانداردهای مراجع ذی صلاح اندازه گیری و ارائه می شوند و اگر از شفافیت لازم برخوردار نباشد، احتمال تصمیم گیری های نادرست بوسیله گیرنده اطلاعات افزایش می یابد. برابر بند 6 استاندارد شماره یک حسابداری ایران، ترجمه استاندارد بین المللی شماره یک، هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیم های اقتصادی مفید واقع می شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1395، 5). وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. طبیعی است که اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد، توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد. باتوجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده است، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبه رو می باشند، این کشورها، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی خود می باشند (گودرزی و بابازاده، 1394). این در حالی است که از زمانیکه برای اولین بار، اصول و استانداردهای حسابداری تعریف و بر سر آن ها توافق شد سال های بسیاری می گذرد و در طی این سال ها با وقوع برخی رویدادها، چهره برخی از مفاهیم و استانداردهای حسابداری تغییر کرده به نحوی که برخی مفاهیم پررنگ تر و برخی مفاهیم به حاشیه رانده شده است (همتی و نادری، 1391). در این راستا یکی از راهکارهای مهم، نگرش و رویکرد عمیق تر حسابداران و حسابرسان به استانداردهای حسابداری و آثار احتمالی آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. باتوجه به توضیحات ارائه شده درباره ابعاد گوناگون نگاه توسط حسابداران و حسابرسان، انتظار بر این است که افزایش رویکرد عمیق(اصول گرا) حسابداران و حسابرسان، افزایش کیفیت حسابداری را  بهبود می بخشد که ترجیح رویکرد مبتنی بر اصول می­تواند نمادی برای آن باشد. افراد با مطالعات متعددی تاکنون تلاش کرده­اند تا با رویکردهایی متفاوت، ضمن ارائه تعاریفی از کیفیت اطلاعاتی حسابداری و گزارشگری مالی، عوامل موثر بر آن را شناسایی نمایند. این تلاش­ها بیشتر بر پایه ابعاد کمی و با رویکرد مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی و گزارش­های مربوطه شکل گرفته­اند و کمتر تلاش شده است که ویژگی­های شخصی ، فکری و نوع رویکرد افراد موثر بر کیفیت تدوین اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که بنابر ادبیات موجود، ویژگی­های فردی و شخصیتی افراد سهم قابل توجهی در کیفیت اطلاعات تهیه شده خواهد داشت (حساس یگانه و همکاران، 1394) و به این ترتیب، بخش قابل توجهی از عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری ناشناخته باقی مانده­اند. بنابراین، در پژوهش حاضر، تلاش می­شود با برآوردی مدلی، نقش رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان در کیفیت اطلاعات حسابداری مورد شناسایی قرار گیرد تا بتوان بخش قابل توجهی از تغییرات کیفیت اطلاعات حسابداری که در مطالعات پیشین توضیح داده نشده­اند را ، تبیین نمود. نتایج حاصله می­توانند کمک چشمگیری را به مدیران شرکت­ها در راستای افزایش کیفیت اطلاعاتی حسابداری، مدیران موسسات حسابرسی در راستای افزایش کیفیت حسابرسی و همچنین سرمایه­گذاران به منظور ارزیابی کیفیت اطلاعات شرکت­ها (در صورت کسب اطلاعات مفید در این ارزیابی) نماید. با عنایت به مطالعات اکتشافی و پیشینه موضوع و با توجه به مطلب مطرح شده، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی علمی و درخور به این پرسش است که آیا با تخمین الگویی می­توان تاثیر رویکرد حسابداران و حسابرسان بر کیفیت گزارش اطلاعات حسابداری تبیین نمود؟

 

2- چارچوب نظری

2-1- گزارشگری مالی

 گزارشگری مالی محصول‌ نهایی فرآیند حسابداری مالی‌، ارائه اطلاعات مالی به‌ استفاده کنندگان‌ مختلف‌، اعم از استفاده‌کنندگان داخلی و استفاده‌کنندگان خارج از واحد تجاری‌، در قالب گزارش های حسابداری است. آن گروه‌ از گزارش های‌ حسابداری‌ که‌ با هدف‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شوند، در حیطه‌ عمل‌ گزارشگری‌ مالی‌ قرار می‌گیرند. صورت های‌ مالی‌، بخش‌ اصلی‌ فرآیند گزارشگری‌ مالی‌ را تشکیل‌ می‌دهند. درحال‌ حاضر، یک‌ مجموعه‌ کامل‌ صورت های‌ مالی‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زیان‌، صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد ویادداشت های‌ توضیحی می‌باشد. دیگر موارد تشکیل‌دهنده‌ گزارشگری‌ مالی،‌ مواردی‌ از قبیل‌ گزارش‌ مدیران‌ درباره‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ و گزارش‌ تحلیلی‌ مدیران‌ می‌باشد که‌ همراه‌ با گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ (و حسب‌ مورد گزارش‌ بازرس‌ قانونی‌) و صورت­های‌ مالی، مجموعه‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ گزارش‌ مالی‌ سالانه‌ را تشکیل‌ می‌دهند. سایر گزارش های‌ مالی‌ که‌ به‌طور موردی‌ و با اهداف‌ خاص‌ تهیه‌ می‌شوند، دربرگیرنده‌ مواردی‌ از قبیل‌ گزارش های مالی تهیه‌ شده‌ به‌منظور دریافت‌ تسهیلات‌ مالی‌ از بانک ها، گزارش‌ توجیهی‌ هیئت‌ مدیره‌ جهت‌ افزایش‌ سرمایه‌ در مورد شرکت های‌ سهامی،‌ و اظهارنامه‌ مالیاتی‌ می‌باشند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1395، 9).

 

2-2- هدف‌ صورت های‌ مالی‌واستفاده کنندگان صورت های مالی

هدف‌ صورت های‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌وانعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورت های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌، مفید واقع‌ گردد. صورتهای‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آن ها را در قبال‌ منابعی‌ که‌ دراختیارشان‌ قرار گرفته‌، منعکس‌ می‌کنند(رحمانی، 1381).

به طور کلی استفاده­کنندگان از صورت های مالی به دو بخش استفاده کنندگان برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم می گردد. استفاده کنندگان برون سازمانی صورت های مالی شامل مجمع صاحبان سهام شرکت، سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی به­عنوان حسابرس مستقل، بانک ها و موسسات اعتباری و استفاده کنندگان درون سازمانی شامل هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت، مدیران مالی اجرایی و حسابرسی داخلی می باشد که هر بخش با توجه به موارد موردنظر بهره برداری لازم را از صورت های مالی شرکت معمول می نماید. در برخی شرکت های تجاری و تولیدی مدیران بخش های عملیاتی نیز از جمله استفاده­کنندگان اصلی صورت های مالی در درون سازمان ها می باشند (صادقی راد، 1394).

لازم به ذکر است که مدیریت‌ واحد تجاری‌، مسئول‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورت­های‌ مالی‌ می‌باشد. مدیریت‌ به‌ شکل‌ و محتوای‌ صورت­های‌ مالی‌ علاقه‌مند است‌، از این رو اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت­های‌ مالی‌ منتشره،‌ بایستی‌ با اطلاعات‌ مورد استفاده‌ مدیریت‌ جهت‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌، در تضاد نباشد. به بیان دیگر اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت های‌ مالی‌، برای‌ استفاده‌کنندگان‌ در راستای‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری،‌ مفید واقع‌ شود و خصوصیات کیفی ‌ مد نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی را دارا باشد که خصوصیات کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌، "مربوط‌ بودن" و "قابل‌ اتکابودن" می باشند‌. خصوصیات‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌ نیز، "قابل‌ مقایسه‌بودن" و "قابل‌ فهم‌بودن" است‌.. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1395، 11).

 

2-3- مدل های اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی

به بیان مدرس و حصارزاده (1387)، کیفیت گزارشگری، توان صورت های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص، پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران تعریف شده است.اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی، مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است. این توان در نهایت، تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت هایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تأمین کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه گذاری، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن ها در پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می گردد. به علاوه جریانات نقدی عنصر کلیدی در مورد بودجه­بندی سرمایه ای است. به این منظور از مطالعات فرانسیس[i] و همکاران (2005)، بارث[ii] و همکاران (2008)، لو[iii] و همکاران (2010)، چن[iv] و همکاران (2011)، لوبو[v] و همکاران (2012) و گارسیا ترول[vi] و همکاران (2013) استفاده شده است:

 معیار نخست: نخستین معیار مورد استفاده، همان معیار ارائه شده توسط دیچاو و دیچو[vii] (2002) می باشد:

  که در آن:

WCA= اقلام تعهدی سرمایه در گردش که عبارتست از تغییر در دارایی های جاری، منهای تغییر در وجه نقد، منهای تغییر در بدهی های جاری، به علاوه تغییر در بدهی بانکی کوتاه مدت

CFO= جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، مستخرج از صورت جریان وجه نقد.

AvgAssets= میانگین دارایی های شرکت در هرسال. حاصلضرب قدرمطلق مقدار باقیمانده مدل فوق در منفی یک، معیاری برای کیفیت اقلام تعهدی است.

 

معیار دوم: دومین معیار مورد استفاده، برگرفته از مقاله فرانسیس و همکاران (2005) است که مدل ارائه شده توسط دیچاو و دیچو (2002) را با توجه به مدل مک نیکولز[viii]  (2002)، تعدیل نموده است. در این مدل، تغییر در درآمد فروش و حساب اموال، ماشین آلات و تجهیزات نیز، به مدل اضافه شده اند.

 که در آن:

REV∆= تغییر در درآمد فروش.

PPE= اموال، ماشین آلات و تجهیزات. حاصلضرب قدرمطلق مقدار باقی­مانده مدل فوق در منفی یک، معیاری برای کیفیت اقلام تعهدی است.

 

معیار سوم: سومین معیار بر گرفته از کار پژوهشی بال و شیواکومار[ix]  (2006) است که سه متغیر به مدل دیچاو و دیچو (2002) افزوده اند.

 که در آن:

D= متغیری مصنوعی است که اگر تغییر در جریان نقد عملیاتی منفی باشد، مساوی یک است و در غیر اینصورت صفر خواهد بود. حاصلضرب قدرمطلق مقدار باقیمانده مدل فوق در منفی یک، معیاری برای کیفیت اقلام تعهدی است.

 

مدل مبتنی بر کل اقلام تعهدی

علاوه بر این، از مدل کاسزینک  (1999) که مبتنی بر مدل جونز  (1991) است که به شرح رابطه 1 می باشد (گماریز و بالستا[x]، 2014):

(1)

 TAi,t = β0 + β1 ∆Salesi,t + β2 PPEi,t + β3 ∆CFOi,t  + ԑi,t

 

که در آن: =TA  مجموع اقلام تعهدی که برابر است با تفاضل سود عملیاتی و جریان نقد عملیاتی؛= ∆Sales  تغییر در درآمد فروش؛= PPE   اموال، ماشین آلات و تجهیزات؛ و= ∆CFO   تغییر در جریان نقد عملیاتی. تمامی این متغیرها بر میانگین کل دارایی ها تقسیم می شوند. متغیر دوم نیز برابر قدر مطلق مقدار باقیمانده ضربدر منفی یک است و بنابراین، مقدار بالاتر، نشانگر کیفیت گزارشگری بیشتر است.

 

مدل مبتنی بر حساب های دریافتنی

برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از مدل محاسبه مدیریت سود مک­نیکولز و استوبن (2008) نیز استفاده می شود که شرح رابطه است:

(2)

 ∆ARi,t = β0 + β1 ∆Salesi,t + ԑi,t

 

که در آن: = ∆AR  تغییر سالانه در حساب های دریافتنی شرکت؛ و =∆Sales  تغییر سالانه در درآمد فروش. تمامی این متغیرها بر میانگین کل دارایی ها تقسیم می شوند. باقیمانده و یا به عبارتی پسماند این معادله، نشانگر تغییر در حساب های دریافتنی است که توسط تغییر در فروش، قابل توضیح نمی باشد. بنابراین، متغیر نخست، قدر مطلق این مقدار ضربدر منفی یک، می باشد. به این ترتیب، هرچه مقدار بالاتر باشد، کیفیت گزارشگری مالی بیشتر است.

 

2-4-استاندارد حسابداری مبتنی بر اصول و قواعد

نلسون[xi] (2003) و شیپر[xii] (2003) معتقدند که استاندارهای حسابداری باید بیشتر مبتنی بر اصول باشند. نلسون (2003) استفاده از قواعد را در تدوین استانداردهای حسابداری رد نمی کند و معتقد است استانداردهای حسابداری می تواند تا حدی مبتنی بر قواعد باشند زیرا قواعد می تواند دقت برقراری ارتباط بین استانداردگذاران و نیازهای مربوطه را افزایش دهد و سبب کاهش و حتی از بین رفتن رویه های گزارشگری غیرمنصفانه شود، هر چند که استفاده از قواعد می تواند پیچیدگی های مفرط در گزارشگری مالی را به همراه داشته باشد.

 با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد علت استفاده از قواعد، فقدان اصول یا استفاده از اصول نامناسب است. فقدان اصول مناسب، منجر به تدوین استانداردهای مبتنی بر روش های اختیاری می شود، که این امر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد. هر چند که تدوین استانداردهای مبتنی بر اصول مناسب نمی تواند منجر به تدوین استانداردهایی شود که فاقد هر گونه روش های اختیاری است. برخی معتقدند علت رسوایی های تجاری اخیر، تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا براساس قواعد است. استانداردهای مبتنی بر قواعد نسبت به استانداردهای مبتنی بر اصول، طولانی تر و پیچیده تر هستند (چهارمحالی و ناظمی، 1388).

 

 

2-5- رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان

رویکرد عمیق متشکل از چهار جزء (بعد): "درک کلی"، "وسعت نظر"، "بصیرت" و "بینش" است:

(1) درک کلی بر درک کلان به­جای اجزای جداگانه دلالت دارد. از آنجا که فیلسوف به درک زندگی انسان در مفهوم کلی علاقه­مند است. مفاهیم کلی را از قبیل «محتوا»، «ذهن»، «فرم»، «هویت»، «فرآیند» و... که مفاهیم جامعی هستند و موجب درک کلی می­شوند به­کار می­گیرد. این مفاهیم در دامنه کلی تجربه انسان کاربرد دارند. او همچنین سعی می­­کند تا روابط بین جنبه­های ظاهراً متفاوت دنیا را کشف کند و از طریق این روابط، دنیا را به صورتی معنادار، درک کند. بنابراین، باید در زمینه علمی خود به دنبال مفاهیم کلی باشیم. این جزء ما را هدایت می­کند تا مفاهیمی چون «شواهد»، «مراقبت حرفه­ای»، «استقلال»، «افشای مناسب» و... را درنظر بگیریم. بررسی مفاهیم مذکور دارای کاربرد گسترده­ای است و به توسعه یک بنیاد جامع و منسجم علمی بر اساس تعبیری از حسابداری و حسابرسی، به­عنوان یک رشته مفید اجتماعی، منتهی می­شود.

(2) وسعت نظر به­عنوان یک جزء رویکرد عمیق، نیاز به تعمیق لازم برای درک اهمیت واقعی و کامل مسائل دارد. بدین ترتیب، فیلسوف هر موضوع و یا پدیده­ای را نه از منظر یک ادعاکننده خاص، بلکه در دورنمای وسیعی در نظر می­گیرد. به­طوری­که می­تواند قضاوت­های مستدلی در مورد آن انجام دهد، اگر بخواهیم وسعت نظر را برای توسعه فلسفه حسابرسی به­کار ببریم، باید درخواست­ها و موضوعات خاص را کنار گذاشته و فراتر از مسائل شخصی و حقوق مسلم فردی به­موضوع بنگریم. باید هر موضوع، در پرتو اهمیت و پیامد آن در نظر گرفته شود نه از منظر چند دیدگاه محدود. اگر نتایج با اثرات مهم­تر و فراگیر تضاد داشته باشد، ارزش ناچیزی خواهد داشت.

(3) بصیرت جزء سوم روش عمیق و اصولی است و بر عمق پژوهش مورد نظر تأکید دارد. پژوهش در جهت کسب بصیرت عمیق، راه دیگری برای بیان این امر است که فیلسوف در جستجوی افشای فرضیه­های بدیهی است؛ فرضیه­هایی که زیربنای دیدگاه ما از زندگی و جهان هستند. «فرضیات بدیهی»[xiii] نه تنها بنیانی هستند که ما از طریق آن­ها استدلال می­کنیم، بلکه مانند بسیاری از مبانی دیگر، از نظر دور بوده و اهمیت آن­ها شناخته شده نیست. زمانی که فرضیات بدیهی، ماهیت آن­ها، نقاط ضعف و مفاهیم مربوطه شکافته نشده و مورد بررسی قرار نگیرند، هیچ موضوع خاصی پیشرفت و توسعه واقعی نخواهد داشت.

(4) بینش: در فلسفه­های خاص و کاربردی و به­­ویژه فلسفه­های مربوط به فعالیت­های کنونی و آینده و نه مربوط به تاریخ تفکر، برای بررسی مشکلات مربوط به موضوع داشتن بینش، یک ویژگی ضروری محسوب می­شود. این ویژگی به­طور یکسان در اختیار همگان نیست. افرادی که واقعاً فارغ از الزامات و مشکلات روزمره هستند و زندگی خود را وقف پژوهش و توسعه زمینه علمی خود ساخته­اند، به احتمال زیاد قادرند حتی جلوتر از زمان خود نتایج راه­حل­های مسائل معین را پیش­بینی و بیان کنند (حساس­یگانه، 1393). بنابراین، رویکرد عمیق حسابدار و حسابرس، به شیوه تفکر و استدلال­آوری آنان در سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف­پذیری در هنگام روبه­روشدن با مسائل حسابداری اشاره دارد و باتوجه به توضیحات ارائه شده، به­نظر منطقی می­رسد که تقویت چهار منظر مطرح­شده درباره رویکرد عمیق، به­علت افزایش بینش و رویکرد حرفه­ای و عمیق نگاه حسابداران و حسابرسان، کیفیت فعالیت­ها و اقدامات آنان را به­همراه داشته باشد.

 

2-6- یافته­هاینظریپژوهش

کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه محققان دارای تعاریف متعددی است و نوع تعریف، به دیدگاه فرد بستگی دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. در واقع کیفیت اطلاعات حسابداری را می توان به صورت توانایی صورت های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص،  پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران تعریف نمود (مدرس و حصارزاده، 1387).

لینزمیر[xiv] و همکاران (1998) عنوان می کنند که یک استاندارد حسابداری دارای کیفیت بالا، اطلاعات حسابداری را از طریق تقویت توانایی استفاده کنندگان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعتباری، بهبود می بخشد. به عقیده تورنتون[xv] (2002)، کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی، محصول مشترک حداقل چهار عامل اصلی است: خلاقیت و رویکرد های مدیریت، کیفیت حسابرسی، تجربه کمیته حسابرسی، و استانداردهای حسابداری دارای کیفیت بالا. وجود ضعف در هر یک از این چهار حلقه، می تواند کل زنجیره را مخدوش سازد. محققان بسیاری (برای مثال؛ بارث و همکاران، 2008)، دقت اطلاعات مالی را به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار داده اند که بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری (تحت شرایط انعطاف پذیری و اختیار عمل در انتخاب از میان رویه ها و برآوردهای حسابداری) در پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار آینده می باشد. بنابراین، بالا بودن دقت و توان پیش بینی کنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت بالای گزارشگری مالی می باشد (مهدوی و جمالیان پور، 1389). در جدول 1 خلاصه تحقیقات صورت گرفته آورده شده است.

جدول 1- پیشینه پژوهش

نویسندگان

سال

موضوع

نتایج

سانیالو[xvi] و همکاران

2017

تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و درآمدهای حاصل از بانکداری"

نتایج نشان داد IFRS نه تنها قابلیت تصمیم گیری سهامداران خرد را افزایش داده، اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نیز به طرز چشمگیری بالا می برد.

آکجو[xvii] و همکاران

2017

" حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی"

با استفاده از داده های 40 شرکت بورسی طی سال های 2006 تا 2015 در نیجریه نشان دادند حاکمیت شرکتی به بهبود کیفیت گزارشگری مالی در نیجریه کمک می کند.

الساقی[xviii] و همکاران

2016

"بررسی درک حسابرسان بر کیفیت گزارشگری مالی در بانک های لیبی"

نتایج نشان داد حسابرسان درک خوبی از گزارش­های سالانه در بخش بانکی دارند که این ویژگی­های کیفی بالا برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی قابل فهم­تر و مورد اعتمادتر هستند.

احمد[xix] و همکاران

2013

"بررسی پذیرش IFRS  و کیفیت گزارشگری مالی"

نتایج آنان نشان داد که مربوط بودن سود و حقوق مالکانه قبل و بعد از پذیرش  IFRS  معنادار نیست و کاهش در مربوط بودن حقوق مالکانه و افزایش در مربوط بودن سود به دنبال پذیرش  IFRS به چشم می خورد. آن ها همچنین دریافتند که منشا قانونی، سبک پذیرش، سطح اختلافات بین استانداردهای ملی و بین المللی و مدل های مورد استفاده در سنجش مربوط بودن و اقلام تعهدی اختیاری عواملی هستند که منجر به تعدیل این رابطه می شوند.

پورزمانی و روحانی

1395

"رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو"

نتایج نشان می­دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت­های شارپ، ترینر، پتانسیل مطلوب، جنسن و سه عامله فاما و فرنچ با نسبت بازده واقعی همبستگی معنی­داری وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که بیشترین میزان همبستگی با بازدهی واقعی مربوط به نسبت ترینر بوده و کم­ترین ضریب همبستگی متعلق به مدل سه عاملی فاما و فرنچ می­باشد.

بذرافشان و همکاران

1394

"فراتحلیل (متاآنالیز) استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی"

آنان در راستای شناسایی عامل این عدم تجانس، با تقسیم بندی تحقیقات بر مبنای معیارهای متفاوت کیفیت گزارشگری مالی و محاسبه آماره کای دو درون گروهی دریافتند که این معیارهای متفاوت بکار رفته در تحقیقات یکی از عوامل تناقض در نتایج تحقیقات بوده اند و رابطه معناداری بین استقلال کمیته حسابرسی با مدیریت سود و امتیاز کیفیت وجود ندارد درحالیکه در مقابل، رابطه معناداری بین استقلال کمیته با کیفیت اقلام تعهدی، بازده غیر عادی و تجدید ارائه و تقلب وجود دارد.

وکیلی فرد و همکاران

1393

"روند تغییرات استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری"

نتایج نشان می­دهد که تغییرات استانداردها با افزایش کیفیت سود همراه بوده است اما تاثیر مثبت آن بر سایر شاخص­های کیفیت اطلاعات (قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش­بینی سود، پراکندگی پیش­بینی سود و پایداری سود) تایید نگردید.

مهرانی و همکاران

1393

"بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی"

یافته های پژوهش آنان حاکی از وجود رابطه معنی دار میان راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی است. به اینصورت که باافزایش میزان متغیرهای راهبری شرکتی شاخص های کیفیت سود بهبود یافته و کیفیت گزارشگری مالی هم افزایش می یابد.

نیکومرام و همکاران

1393

"تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت"

فرضیات نشان می دهد که اطلاعات حسابداری مدیریت، تمامی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت را دارد. از بین این ویژگی ها، از نقطه نظر پاسخ دهندگان و بر اساس نسبت مشاهدات، ویژگی مربوط بودن نسبت به سایر ویژگی های کیفی نسبت مشاهدات بالاتری (دامنه گسترده تر) دارد و بترتیب، صحیح بودن، کامل بودن و به موقع بودن ویژگی هایی هستند که بر اساس دامنه گستردگی آن ها در اطلاعات حسابداری مدیریت وجود دارد. اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت در تمام ابعاد موثر است و این موضوع نشان دهنده اهمیت اخلاق حرفه ای در واحدهای مالی و حسابداری در کنار سایر فاکتورهای موثر می باشد. در بین ابعاد اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابداران مدیریت بیشترین، سپس عینیت و بی طرفی حسابداران مدیریت تاثیر بسزایی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت دارند.

حمدی و همکاران

(1392)

مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و عوامل تاثیرگذار بر آن"

نتایج تحقیق بیانگر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای مدل­های بازده و قیمت است. البته شاخص­های سود و زیانی نسبت به شاخص ترازنامه­ای برای سرمایه­گذاران دارای ارزش مربوط­تری هستند. همچنین سودده یا زیان­ده بودن و اندازه شرکت بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری اثرگذار است.

خواجوی و همکاران

1392

"بررسی مالکیت خانوادگی، ترکیب هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"

نتایج آنان بیانگر این است که رابطه معناداری بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی وجود ندارد و مالکیت خانوادگی نیز تأثیر معناداری بر رابطه بین این دو متغیر ندارد. از بین متغیرهای کنترلی نیز اندازه هیأت مدیره، یکسان نبودن رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، نسبت بدهی، نوع حسابرس و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارند و تنها نسبت بازده دارایی ها و اندازه شرکت دارای رابطه معناداری با کیفیت گزارشگری مالی هستند.

حساس یگانه و همکاران

1392

"بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی"

یافته های حاصل از پژوهش آنان حاکی از آن است که فلسفه اخلاق فردی حسابرسان بر رفتارهای غیر حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی تاثیرگذار است، بطوری که بین آرمانگرایی و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار و بین نسبی گرایی و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

اعتمادی و دیانتی

1388

"تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش مالی"

نتایج نشان داده است دیدگاه اخلاقی مدیران مالی و آرمانگرایی بر کیفیت گزارش های مالی موثر است به طوری که 18درصد تغییرات این متغیر را تبیین می نماید.

 

3- روش پژوهش  

باتوجه به مبانی نظری و استدلال­های مطرح شده، در مطالعه حاضر این پرسش­ها مطرح می­شوند که (1) حسابداران و حسابرسان در مورد مسائل پیش­روی خود، چه رویکردی دارند؟ (2) آیا بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان به کیفیت اطلاعات حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد؟ (3) آیا نوع رویکرد حسابداران رابطه معناداری با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد؟ و (4) آیا نوع رویکرد حسابرسان رابطه معناداری با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد؟

در راستای بررسی پرسش اول  مبنی بر این­که آیا حسابداران و حسابرسان رویکرد عمیق دارند یا خیر، از دو رویکرد استفاده می شود. در روش نخست، از درصد پاسخ­های شمارگان 5، 6 و 7 استفاده و اگر بالای 50 درصد باشد، پاسخ پرسش مورد نظر، "آری" خواهد بود. در روش دوم، مقادیر میانگین داده­های گردآوری­شده مورد بررسی قرار می­گیرند و اگر مقدار میانگین بالاتر از 4 باشد، یعنی میانگین امتیازات تعلق گرفته به آن پرسش بیش از حدوسط بوده و لذا پاسخ پرسش مورد نظر، "آری" خواهد بود.

در راستای بررسی پرسش دوم، مبنی بر این­که آیا بین میزان عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر، از آزمون t دونمونه­ای استفاده می شود. در این آزمون به تفاوت میانگین دو سطح از یک متغیر در مورد متغیر کمی دیگر پرداخته می­شود. در این آزمون ابتدا باید تصمیم گرفت که آیا واریانس دو نمونه از جنبه متغیر درنظر گرفته‌شده مساوی است یا خیر. با انجام این آزمون، نرم‌افزار ابتدا نتایج آزمون برابری واریانس‌ها[xx]را به نمایش می‌گذارد. در خروجی آزمون لوین، اگر سطح معناداری کم‌تر از میزان خطا باشد، عدم تساوی واریانس‌ها نتیجه گرفته می­شود و در خروجی بعدی که مرتبط با آزمون اصلی یعنی میانگین دو جامعه است، به سطح معناداری موجود در سطر دوم جدول خروجی توجه می­شود و در غیر این‌صورت، سطح معناداری در ردیف اول جدول، مبنا قرار می­گیرد. در این جدول چنانچه سطح معناداری موجود در خروجی نرم‌افزار کم‌تر از مقدار خطا باشد، چنین استنباط می‌شود که میانگین دو جامعه مورد نظر از جنبه متغیر بررسی‌شده، متفاوت است. اگر تفاوت میانگین‌ها استنباط شود، برای دریافتن این موضوع که میانگین کدام جامعه بالاتر است، بایستی به علامت مقادیر تفاوت میانگین‌ها توجه گردد.

در راستای بررسی پرسش­های سوم و چهارم، مبنی بر این­که آیا عمق رویکرد حسابداران رابطه معناداری با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد و آیا عمق رویکرد حسابرسان رابطه معناداری با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد یا خیر از رگرسیون خطی استفاده خواهد شد که متغیر مستقل آن، عمق رویکرد و متغیر وابسته آن، کیفیت اطلاعات حسابداری با توجه به گرایش به رویکرد مبتنی بر اصول خواهد بود. توضیحات گسترده راجع به رویکرد رگرسیونی در ادامه ارائه می­گردد. الگو یا مدل مذکور به شرح مدل 3 خواهد بود:

(3)

Accounting Information Qualityi = β0 + β1 Pattern Approachi + εi

که در آن:

متغیر وابسته

Accounting Information Qualityi = کیفیت اطلاعات حسابداری (گرایش به سمت رویکرد مبتنی بر اصول) بر اساس پرسش­نامه شخص i که از داده­های متوازن شده مأخوذه از پرسش­نامه محاسبه می­گردد.

 

متغیر مستقل

i Pattern Approach = رویکرد بر اساس پرسش­نامه شخص i که از داده­های مأخوذه از پرسش­نامه محاسبه می­گردد.

در مدل فوق، مقدار ضریب تعیین (R2) می­تواند نشان دهد که چند درصد از تغییرات کیفیت اطلاعات حسابداری را رویکرد عمیق توضیح می­دهد.

برای بررسی معنادار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. برای تصمیم­گیری درمورد پذیرش یا رد فرضیه صفر،آماره F به­دست آمده با F جدول که با درجات آزادی صورت و مخرج K-1 و N-K در سطح  خطای ( ) 5% محاسبه شده، مقایسه می­شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد ( ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر ( ) رد می­شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% کل مدل معنادار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض  پذیرفته شده و معنی­داری مدل در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار نمی­گیرد.

برای بررسی معنادار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. t برای تصمیم­گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به­دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده، مقایسه می­شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد ( )، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر( ) رد می­شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% ضریب مورد نظر ( ) معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.

 

3-1- روش شناسی پژوهش

 این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی؛ از لحاظ نحوه استنباط، تحقیق توصیفی؛ از لحاظ استدلال، استدلال استقرایی؛ و همچنین از نوع تئوری­های اثباتی می­باشد. علاوه براین، به­علت این­که از طریق پرسشنامه به داده­های مورد نظر دست یافته شده ، تحقیق حاضر در گروه تحقیقات پیمایشی است، در این تحقیق سعی شده به این پرسش­ها پاسخ داده شود که (1) حسابداران و حسابرسان در مورد مسائل پیش­روی خود، چه رویکردی دارند؟ (2) آیا بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان به کیفیت اطلاعات حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد؟ (3) آیا نوع رویکرد حسابداران رابطه معناداری با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد؟ و (4) آیا نوع رویکرد حسابرسان رابطه معناداری با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد؟

 

4- یافته­های تحقیق

4-1- آمار توصیفی

نرم­افزارهای مورد استفاده در مطالعه حاضر SPSS 21 و Eviews 9 می­باشد. جامعه آماری نهایی این پژوهش به­منظور تکمیل پرسشنامه­ها طی تابستان و پاییز سال 1395 شامل حسابداران رسمی در سطح مدیر حسابرسی شرکت­های بورسی و مدیران مالی و حسابداران ارشد شرکت­های بورسی می­باشد که تعداد 73 پرسشنامه توسط حسابرسان و 96 پرسشنامه توسط حسابداران تکمیل شده و مبنای تجزیه و تحلیل­ها قرار گرفتند. لازم به ذکر است که باتوجه به وسعت جامعه آماری،از فرمول کوکران تحت شرایط جامعه نامعلوم برای انتخاب تعدا نمونه استفاده گردید. در این راستا، با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، به تعداد نمونه منتخب با استفاده از فرمول کوکران (384 نفر) پرسشنامه توزیع گردید و پس از پیگیری­های متعدد نهایتا این تعداد پرسشنامه دارای شرایط لازم و کافی برای تجزیه و تحلیل بوده­اند. در این قسمت، میانگین، میانه (معیارهای مرکزی)، انحراف معیار، بیشینه و کمینه (معیارهای پراکندگی) متغیرهای مورد نظر (مشخصات توصیفی میانگین پاسخ­های داده شده به پرسش­ها)، محاسبه و در جدول 2 آورده شده است.

 

 

 

 

جدول 2- شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

سرفصل­ها

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

رویکرد عمیق حسابداران

027/3

016/3

000/5

183/2

323/0

رویکرد عمیق حسابرسان

781/3

783/3

766/4

8/2

364/0

کیفیت اطلاعات حسابداری – محتوایی – حسابداران

962/5

333/7

75/8

25/1

704/2

کیفیت اطلاعات حسابداری – محتوایی – حسابرسان

195/8

416/8

75/8

583/4

809/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

همان­طورکه در جدول 2 ارائه شده، مقدار میانگین پاسخ­های داده شده توسط حسابداران در منظر رویکرد عمیق، 027/3 است. با توجه به دامنه پرسشنامه که از یک تا پنج بوده است، این مقدار نشان می­دهد که رویکرد عمیق در حسابداران به­صورت بسیار عمده وجود ندارد و وضعیت متعادل بین رویکرد عمیق و غیرعمیق در این گروه، مصداق دارد. مقدار میانه پاسخ­های داده شده توسط حسابداران در منظر رویکرد عمیق نیز 016/3 است که این معیار نیز نشان­دهنده عدم وجود تمایل قابل توجه در رویکرد حسابداران به هر یک از دو سوی عمیق و غیرعمیق می­باشد.

بیشترین مقدار متغیر رویکرد عمیق حسابداران نیز عدد پنج است و کمترین آن برابر 183/2 می­باشد. دیگر معیار ارائه شده در جدول 2، انحراف معیار است که برابر است با 323/0 و به این ترتیب، پراکندگی حول محور در پاسخ­های مربوطه، برابر 323/0 می­باشد. مشخصات سایر متغیرهای اصلی تحت بررسی نیز در جدول 2 مشهود است.

در مورد مشخصات پاسخ­دهندگان نیز لازم به ذکر است که اکثر پاسخ­دهندگان دارای مدرک کارشناسی، فارغ­التحصیل رشته حسابداری، مرد و دارای کمتر از پنج سال تجربه بوده­اند. نمودار دایره­ای مشخصات پاسخ­دهندگان در نمودارهای 1، 2، 3 و4 آمده است.

 

 

 

 

منبع: یافته های پژوهشگر

 

4 -2- آمار استنباطی

در بخش آمار استنباطی، از آزمون t تک­نمونه­ای، شمارش درصد پاسخ­های موافق، میانگین مقادیر، آزمون t دونمونه­ای و رگرسیون خطی استفاده می­گردد.

 

4-2-1- پایایی نتایج

در پژوهش حاضر، از آلفای کرونباخ برای آزمون ثبات نتایج اندازه­گیری استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش­ها، عقاید و... به­کار می­رود. در واقع می­خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ­گویان از پرسش ها، یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس­هاست. نتایج این آزمون در جدول 3 ارائه شده است.

 

جدول 3- پایایی نتایج با استفاده از آلفای کرونباخ

پرسش ها

تعداد پرسشهای

آلفای کرونباخ

رویکرد عمیق حسابداران

60

85/0

رویکرد عمیق حسابرسان

60

649/0

کیفیت اطلاعات حسابداری – محتوایی - حسابداران

15

984/0

کیفیت اطلاعات حسابداری – محتوایی - حسابرسان

15

863/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به این­که مقادیر آلفای کرونباخ، بالاتر از 55/0 است (همگی بیش از 6/0 هستند)، پرسشنامه­ها پایا می­باشد. البته لازم به ذکر است که پرسش­های راجع به کیفیت اطلاعات حسابداری، از تکنیک پرسش های وارون بهره گرفته­اند و لذا مسئله پایایی در پرسشنامه مذکور، به آن طریق برطرف گردیده است و فقط در راستای کسب اطمینان بیشتر، پس از همسو سازی پاسخ­های دریافتی، آزمون آلفای کرونباخ برای آنها اجراء گردید. در ادامه به بررسی نتایج تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

4-2-2- آزمون پرسش اول

در راستای دستیابی به پاسخی برای پرسش اول، از سه رویکرد استفاده می­شود. در رویکرد نخست، از درصد پاسخ­های شمارگان 5، 6 و 7 استفاده می­شود و اگر بالای 50 درصد باشد، پاسخ پرسش مورد نظر، "آری" خواهد بود. نتیجه این آزمون در جدول 4 ارائه گردیده است.

 

جدول 4- آزمون پرسش اول – درصد پاسخ­های موافق

پرسش

درصد پاسخ­های موافق

رویکرد عمیق حسابداران

135/42 درصد

رویکرد عمیق حسابرسان

9/60 درصد

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج جدول 4، درصد پاسخ­های موافق برای رویکرد عمیق حسابداران کمتر از 50 درصد است و لذا بر اساس این جدول، حسابداران دارای رویکرد عمیق نیستند و در مقابل، درصد پاسخ­های موافق برای رویکرد عمیق حسابرسان بیشتر از 50 درصد است و بنابراین، حسابرسان دارای رویکرد عمیق می­باشند.

در رویکرد دوم، مقادیر میانگین داده­های گردآوری­شده مورد بررسی قرار می­گیرند و اگر مقدار میانگین بالاتر از 4 باشد، یعنی میانگین امتیازات تعلق گرفته به آن پرسش بیش از حدوسط بوده و لذا پاسخ پرسش مورد نظر، "آری" خواهد بود. نتیجه این آزمون در جدول 5 ارائه شده است.

 

جدول 5- آزمون پرسش اول – میانگین امتیازات

پرسش

میانگین امتیازات

رویکرد عمیق حسابداران

027/3

رویکرد عمیق حسابرسان

781/3

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج جدول 5، برای هر دو رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان بیشتر از حد وسط (عدد 3) است و گرچه فاصله رویکرد حسابداران از عدد سه کمتر است، اما نمی­توان با اطمینان از عمیق نبودن رویکرد حسابداران سخن گفت. برای کسب اطمینان قطعی و نهایی، از رویکرد سوم بهره گرفته می­شود. در روش سوم، از آزمون t تک­نمونه­ای استفاده خواهد شد.

نتایج این آزمون در جدول 6 و 7 آمده است. باتوجه به نتایج جدول 6، سطح معناداری بیشتر از 05/0 است، لذا حسابداران دارای رویکرد عمیق نمی­باشند. از سویی دیگر، باتوجه به نتایج جدول7، آماره t مثبت و سطح معناداری کمتر از 05/0 است و مقادیر حد بالا بیشتر از مقادیر حد پایین است، لذا حسابرسان دارای رویکرد عمیق می­باشند.

 

جدول 6- آزمون پرسش اول – آزمون t تک نمونه­ای

فرضیه

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین تفاوت

فاصله اطمینان 95%

نتیجه فرضیه

حد پایین

حد بالا

رویکرد عمیق حسابداران

82/0

95

414/0

027/0

038/0-

092/0

عدم تأیید

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

جدول 7- آزمون پرسش اول – آزمون t تک نمونه­ای

فرضیه

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین تفاوت

فاصله اطمینان 95%

نتیجه فرضیه

حد پایین

حد بالا

رویکرد عمیق حسابرسان

327/18

72

000/0

781/0

696/0

866/0

تأیید

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به جمیع نتایج سه رویکرد مورد استفاده، این­طور استنتاج می­شود که حسابداران از رویکرد عمیق قابل توجهی بهره­مند نیستند و حسابرسان دارای رویکرد عمیق می­باشند.

 

4-2-3- آزمون پرسش دوم

در راستای آزمون پرسش دوم، از آزمون t دو نمونه­ای استفاده خواهد شد. نتایج این آزمون در جدول 8 آمده است. مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 197/0 است که این مقدار بزرگتر از 05/0 می­باشد. بنابراین، فرض همسانی واریانس­ها رد نمی­شود. پس مقدار آماره t تحت همسانی واریانس­ها مورد توجه است. مقدار آماره آزمون 214/14و سطح معناداری آن صفر است که در ناحیه رد فرض برابری میانگین­ها قرار می­گیرد. بنابراین، بین میانگین این دو گروه از شرکت­ها، تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگین­ها و این­که میانگین گروه حسابرسان بزرگتر از گروه حسابداران است، می­توان گفت که بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه حسابرسان، نسبت به حسابداران، عمیق­تر است.

 

جدول 8- آزمون t دونمونه­ای

آزمون t برابری میانگین

آزمون برابری واریانس

برابری یا نابرابری واریانس­ها

میانگین

گروه­ها

معناداری

آماره t

معناداری

آماره F

000/0

214/14

197/0

677/1

با فرض برابری واریانس­ها

781/3

حسابرسان

000/0

986/13

با فرض نابرابری واریانس­ها

027/3

حسابداران

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

4-2-4- آزمون پرسش سوم

در راستای آزمون پرسش سوم، از آزمون رگرسیونی استفاده خواهد شد. نتایج این آزمون در جداول 9 و 10 آمده است.

 

جدول 9- آزمون رگرسیون خطی

متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

مقدار ثابت

899/1

378/0

021/5

000/0

-

رویکرد عمیق حسابرسان

229/0

045/0

998/4

000/0

000/1

آماره F

985/24

ضریب تعیین

26/0

سطح معناداری آماره F

000/0

ضریب تعیین تعدیل شده

249/0

سطح معناداری آزمون وایت

518/0

مقدار دوربین- واتسون

095/2

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج جدول 9، از آنجا که آماره t متغیر رویکرد عمیق حسابرسان بزرگتر از 965/1+ بوده و سطح معناداری آن کوچکتر از 05/0 است، ارتباطی معنادار و مستقیم بین رویکرد عمیق حسابرسان و کیفیت اطلاعات حسابداری برقرار است. آماره دوربین- واتسون مدل نیز 095/2 است که بین 5/1 و 5/2 قرار دارد. ضمناً سطح معناداری آماره F نیز 000/0 است که پایین­تر از 05/0 بوده و نشان از معناداری مدل دارد. دیگر نکته قابل توجه در جدول 9، ضریب تعیین تعدیل­شده مدل است. مقدار ضریب تعیین تعدیل­شده مدل مورد استفاده حدود 25 درصد می­باشد که نشان می­دهد حدود 25 درصد از تغییرات متغیر وابسته بوسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است. لازم به ذکر است که سطح معناداری آزمون وایت بزرگتر از 05/0 است و لذا مشکل ناهمسانی واریانس در مدل وجود ندارد.

 

 

 

جدول 10- آزمون رگرسیون خطی

متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

مقدار ثابت

627/2

067/0

099/39

000/0

-

رویکرد عمیق حسابداران

066/0

01/0

505/6

000/0

000/1

آماره F

319/42

ضریب تعیین

312/0

سطح معناداری آماره F

000/0

ضریب تعیین تعدیل شده

305/0

سطح معناداری آزمون وایت

188/0

مقدار دوربین- واتسون

83/1

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج جدول 10 از آنجا که آماره t متغیر رویکرد عمیق حسابداران بزرگتر از 965/1+ بوده و سطح معناداری آن کوچکتر از 05/0 است، ارتباطی معنادار و مستقیم بین رویکرد عمیق حسابداران و کیفیت اطلاعات حسابداری برقرار است. آماره دوربین- واتسون مدل نیز 83/1 است که بین 5/1 و 5/2 قرار دارد. ضمناً سطح معناداری آماره F نیز 000/0 است که پایین­تر از 05/0 بوده و نشان از معناداری مدل دارد. دیگر نکته قابل توجه در جدول 10، ضریب تعیین تعدیل­شده مدل است. مقدار ضریب تعیین تعدیل­شده مدل مورد استفاده حدود 30 درصد می­باشد که نشان می­دهد حدود 30 درصد از تغییرات متغیر وابسته به­وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است. لازم به ذکر است که سطح معناداری آزمون وایت بزرگتر از 05/0 است و لذا مشکل ناهمسانی واریانس در مدل وجود ندارد. به این ترتیب، در هر دو گروه مورد بررسی، رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می­شود.

 

5- بحث و نتیجه گیری

در راستای آزمون پرسش اول تحقیق مبنی بر این­که "حسابداران و حسابرسان در مورد مسائل پیش­روی خود، چه رویکردی دارند؟"، از سه رویکرد شمارش درصد پاسخ­های موافق، مقادیر میانگین داده­های گردآوری­شده و آزمون t تک نمونه­ای استفاده شد. نتایج بررسی­ها به­طور خلاصه نشان داد که حسابداران از رویکرد عمیق قابل توجهی بهره­مند نیستند و حسابرسان دارای رویکرد عمیق می­باشند.

در راستای آزمون پرسش دوم تحقیق مبنی بر این­که "آیا بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان به کیفیت اطلاعات حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد؟"، از آزمون t دونمونه­ای استفاده شد. نتایج بررسی­ها به­طور خلاصه نشان داد که بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان، تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه و رویکرد حسابرسان، نسبت به حسابداران، عمیق­تر است.

در راستای آزمون پرسش های سوم و چهارم تحقیق مبنی بر این­که "آیا نوع رویکرد حسابداران رابطه معناداری با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد؟" و "آیا نوع رویکرد حسابرسان رابطه معناداری با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد؟"، از رگرسیون خطی تک­متغیره استفاده شد. نتایج بررسی­ها به­طور خلاصه نشان داد که رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می­شود.

جمیع نتایج به­دست آمده از آزمون فرضیه­ها، به­طور خلاصه حاکی از این بود که (1) حسابداران از رویکرد عمیق قابل توجهی بهره­مند نیستند و حسابرسان دارای رویکرد عمیق می­باشند؛ (2) بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان، تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه و رویکرد حسابرسان، نسبت به حسابداران، عمیق­تر است؛ و (3) رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می­شود. در رابطه با نتایج به­دست آمده لازم به توضیح است که دو گروه حسابداران و حسابرسان مستقل، در فرآیند تهیه، گزارش و رسیدگی به اطلاعات حسابداری، نقش اساسی دارند. به این ترتیب، دیدگاه هریک از این دو گروه، می­تواند تفاوت­های مهم با یکدیگر داشته باشد. یکی از اهداف مطالعه حاضر، بررسی و ارزیابی رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان نسبت به استانداردهای حسابداری و قیاس میزان عمق نگرش آنان به مسائل و استانداردها بوده است. نتایج بررسی­ها نشان داد که حسابداران از رویکرد عمیق قابل توجهی بهره­مند نیستند و حسابرسان دارای رویکرد عمیق می­باشند. در عین حال، بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان، تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه و رویکرد حسابرسان، نسبت به حسابداران، عمیق­تر است. در مورد علل تفاوت این نگاه می­توان به این نکته اشاره کرد که از نظر تئوری، حسابداری و حسابرسی دو عمل کاملاً متمایز می­باشند، ولی در عمل اغلب اتفاق می­افتد که حسابداران متخصص، عمل حسابرسی را عهده­دار شده و بعضی عملیاتی انجام می­دهند که صرفاً جبه حسابداری دارد. موضوع حسابداری، تهیه و تنظیم سند حسابداری، ثبت در دفاتر و بالاخره تهیه صورت­های مالی است، در حالی­که موضوع حسابرسی، کنترل و اظهارنظر نسبت به حساب­هایی است که قبلاً تنظیم شده است. حسابدار، معاملات و فعالیت­های مالی را به­طور روزانه در دفاتر ثبت می­کند، در صورتی­که حسابرس به­طور مقطعی و یا در آخر سال مالی، رسیدگی می­نماید. حسابرس نسبت به حساب­ها و صورت­های مالی که رسیدگی کرده، گزارش تهیه می­نماید ولی حسابدار معمولاً گزارشی ضمیمه حساب­هایی که تهیه نموده است، نمی­کند. حسابدار نسبت به صحت پیکرهای حساب و تطبیق آن­ها با واقعیت، تردیدی به خود راه نمی دهد، مگر آنکه ظاهر حساب­ها مشکوک و یا اشتباه باشد (مثلاً جمع دو طرف تراز دفتر کل با هم برابر نباشد) ولی حسابرس ارقام و عملیات حسابداری را دقیقاً کنترل کرده و تا آنجا که لازم بداند، آن­ها را با اسناد و مدارک موجود، تطبیق   می­دهد. لازم به ذکر است که تا کنون مطالعه مشابهی در این حوزه صورت نگرفته است و امکان مقایسه نتایج وجود ندارد.

از سویی دیگر، گفتنی است کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه محققان دارای تعاریف متعددی است و نوع تعریف، به دیدگاه فرد بستگی دارد. یک استاندارد حسابداری دارای کیفیت بالا، اطلاعات حسابداری را از طریق تقویت توانایی استفاده­کنندگان در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری و اعتباری، بهبود می­بخشد. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده­های گردآوری شده از حسابداران رسمی در سطح مدیر حسابرسی شرکت­های بورسی و مدیران مالی و حسابداران ارشد شرکت­های بورسی، به بررسی رابطه نوع رویکرد حسابداران و حسابرسان با کیفیت اطلاعات حسابداری پرداخته شود. نتایج بررسی­ها به­طور خلاصه نشان داد که رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می­شود. در این رابطه لازم به توضیح است که  رویکرد عمیق می­تواند چارچوب و روشی را برای تفکر ارائه کند و از این جهت، نگاه عمیق قادر است توانایی­های تفکر را گسترش دهد و بین فکر و عمل وحدت و یگانگی به­وجود آورد. در رویکرد عمیق و اصولی، به مطالعه جنبه خاصی از واقعیت قناعت نمی­شود و همیشه به منظورنمودن همه چیز به صورت یک کل، توجه می­شود. عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان، منجر به گزینش رویه­های حسابداری و حسابرسی متفاوت و در نتیجه، تفاوت در نتایج فعالیت­های آنان که گزارش­های مالی و گزارش­های حسابرسی و تبع آن­ها کیفیت اطلاعات مالی است، می­گردد. به این ترتیب، توجه به وجود و میزان رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان، می­تواند کیفیت اطلاعات مالی شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد.1- دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، (نویسنده اصلی)    ghblue20@yahoo.com  

2- استاد گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

[3]-  استاد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

[4]-  دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات)[i]. Francis

[ii]. Barth

[iii]. Lu

[iv]. Chen

[v]. Lobo

[vi]. García-Teruel

[vii]. Dechow and Dichev

[viii]. McNichols

[ix]. Ball and Shivakumar

[x]. Gomariz and Ballesta

[xi]. Nelson

[xii]. Schipper

[xiii]. Postulates

[xiv]. Linsmeier

[xv]. Thornton

[xvi]. Sanyaolu

[xvii]. Akeju

[xviii]. Alsagli

[xix]. Ahmed

[xx]. Levin

1)     اعتمادی، حسین و زهرا دیانتی دیلمه، (1388)، "تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها"، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 4(1و2)، صص 11-22.

2)     بذرافشان، آمنه، رضوان حجازی، علی رحمانی و سوسن باستانی، (1394)، "فراتحلیل (متا آنالیز) استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 8(25)، صص 101-117.

3)     پورزمانی، زهرا و اکرم روحانی، (1395)، "رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(29)، صص 149-163.

4)     چهارمحالی، علی اکبر و فرزاد ناظمی، (1388)، "استانداردهای حسابداری مبتنی بر قواعد و استفاده نامناسب از اصول حسابداری"، مجله حسابداری مدیریت، 2(3)، صص 57-64.

5)     حساس یگانه، یحیی، (1393)، "فلسفه حسابرسی"، انتشارات علمی و فرهنگی، صص 380.

6)     حساس یگانه، یحیی، رویا رمضانعلی، قدرت الله طالب نیا و صابر جلیلی، (1392)، "بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی"، حسابداری مدیریت، 6(16)، صص 26-15.

7)     حساس یگانه، یحیی، سیده ماهرخ شاکری، و مهران فضل­اله پور، (1394)، "بررسی احساسات برخاسته از دستکاری سود: شواهد تجربی از حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مقاله ارائه شده در سیزدهمین همایش سراسری حسابداری ایران، دانشگاه تهران.

8)     حمدی، کریم، علی فعال قیومی، محسن برزوزاده زواره و نسترن تقی خانی، (1392)، "مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و عوامل تأثیرگذار بر آن. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 5(19)، صص 173-193.

9)     خواجوی، شکراله، مصطفی  اعتمادی جوریابی، محمد منفرد مهارلویی و شعله منصوری، (1392)، "مالکیت خانوادگی، ترکیب هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5(19)، صص 110-136.

10)  رحمانی، علی، (1381)، "ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی"، ماهنامه حسابرس، 4(17)، صص 1-6.

11)  رحمانی، علی، بهاره عامری و فاطمه کرمی، (1393)، "سودمندی صورت­های مالی تلفیقی از دیدگاه محتوای اطلاعاتی"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 6(24)، صص 53-70.

12)  صادقی­راد، حمید، (1394)، "تاثیر کیفیت ارائه صورت­های مالی بر بهبود تصمیمات سازمانی"، مرکز آموزش و تحقیقات راه­آهن، صص 273، 1-6.

13)  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، (1395)، "استانداردهای حسابداری ایران"، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

14)  گودرزی، احمد و هانی بابازاده شیروان، (1394)، "بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی­ها با کارآیی سرمایه­گذاری"، حسابداری مدیریت، 8(27)، صص 105-117.

15)  مدرس، احمد و رضا حصارزاده، (1387)، "کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1 (2)، صص 85-116.

16)  مهدوی، غلامحسین و  مظفر جمالیان پور، (1389)، "بررسی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 2 (4)، صص 89-108.

17)  مهرانی، کاوه، سلمان  بیک بشرویه زهره و شهیدی، (1393)، "بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی"، پژوهش حسابداری، صص 12، 1-19.

18)  نیکومرام، هاشم، فریدون رهنمای رودپشتی، عباس طلوعی اشلقی و یوسف تقی پوریان، (1393)، "ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه­ای حسابداران مدیریت بر ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی- فازی)"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7(20)، صص 49-66.

19)  همتی، حسن و علی نادری، (1391)، "روند تغییرات در رویکرد استانداردگذاری حسابداری و ضرورتهای آن (با تأکید بر ساختار تئوریک استانداردها)"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 1(1)، صص 81-64.

20)   Ahmed, K., Chalmersb, K. and Khlif, H, (2013), “A Meta-Analysis of IFRS Adoption Effects”, The International Journal of Accounting, 48(2), PP. 173-217.

21)   Akeju, J, B,. & Babatunde, A, A, (2017), “Corporate Governance and Financial Reporting Quality in Nigeria”, International Journal of Information Research and Review, 4(2), PP. 3749-3753.

22)   Alsagli, R, A,. & Mizdrakovic, V, (2016), “The Auditors Perception on the Quality of Financial Reporting in Libyan Banks”, International Journal of Applied Research, 2(5), PP. 331-334.

23)   Ball, R. and Shivakumar, L, (2006), “The Role of Accruals in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition”, Journal of Accounting Research, No. 44, Vol. 2, PP. 207-242.

24)   Barth, M., Wayne, L. and Lang, M, (2008), “International Accounting Standards and Accounting Quality”, Journal of Accounting Research, 46 (3), PP. 467-498.

25)   Chen, F., Hope, O., Li, Q. and Wang, X, (2011), “Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets”, The Accounting Review, No. 86, PP. 1255–1288.

26)   Dechow, P. and Dichev, I, (2002), ”The Quality of Accruals and Earnings, The Role of Accruals in Estimation Errors”, The Accounting Review, No. 77, PP. 35-59.

27)   Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.M. and Schipper, K, (2005), “The Market Pricing of Accruals Quality”, Journal of Accounting and Economics, No. 39, PP. 295–327.

28)   García-Teruel, P.J., Martínez-Solano, P. and Sánchez-Ballesta, J.P, (2013), “The Role of Accruals Quality in the Access to Bank Debt”, Journal of Banking & Finance, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.10.003.

29)   Gomariz, M.F. C. and Ballesta, J.P.S, (2014), “Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency”, Journal of Banking and Finance, Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.013.

30)   Linsmeier, T, J.,  James R. Boatsman, Robert H. Herz, Ross G. Jennings, Gregory J. Jonas, Mark H. Lang, Kathy R. Petroni, D. Shores, James M. Wahlen, (1998), “Criteria for Assessing the Quality of an Accounting Standard”, Accounting Horizons, 12(2), PP. 161-162.

31)   Lobo, G.J., Song, M. and Stanford, M, (2012), “Accruals Quality and Analysis Coverage”, Journal of Banking and Finance, No. 36, PP. 497-508.

32)   Lu, C.W, Chen, T.K. and Liao, H.H, (2010), “Information Uncertainty, Information Asymmetry and Corporate Bond Yield Spreads”, Journal of Banking and Finance, No. 34, PP. 2265-2279.

33)   McNichols, M. and Stubben, S, (2002), “Does Earnings Management Affect Firms”, Investment Decisions? The Accounting Review, No. 86, PP. 1571–1603.

34)   Nelson, M. W, (2003), “Behavioral Evidence on the Effects of Principles-Based and Rules- Based Standards”, Accounting Horizons, 17(1), PP. 91-104.

35)   Sanyaolu, O, A,. Iyoha, F, O,. & Ojeka, S, (2017), “International Financial Reporting Standards Adoption and Earnings of Quoted Banks in Nigeria”, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), PP. 279-284.

36)   Schipper, K, (2003), “Principles Based Accounting Standards.Accounting Horizons”, 17(1).

37)   Thornton, D. B, (2002), “Financial Reporting Quality: Implications of Accounting Research”, Submit to the senate standing committee on banking, trade and commerce.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

یادداشت‌ها