رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

دراین تحقیق به بررسی رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی پرداخته شد. داده‌های جمع آوری شده از صورت‌های مالی 105 شرکت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1389- 1393، با استفاده از رگرسون تک متغیره و چند متغیره انجام شد. نتایج پژوهش نشانداد،قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی ارتباط مثبت و معناداری بین سود، جریانات نقدی عملیاتی، جریانات نقدیآزاد و اقلام تعهدی با بازده وجود دارد. اما بعد از تجدید ارائه متغیرهای سود، اقلام تعهدی و جریانات نقدی عملیاتیتأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها نداشته‌اند و بین جریانات نقدی عملیاتی و بازده رابطه منفی و معناداری بوجود آمد و در نهایت متغیرهای جریانات نقدی آزاد و سود بعد از تجدید ارائه به ترتیب تأثیر منفی و مثبت بر بازده شرکت‌ها داشتند که این مقدار معنادار نبود. نتایج کلی حاکی از آن است که قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی ارتباط قوی و پایداری بین سود و اجزای آن وجود دارد اما پس از آن شاهد ضعیف شدن این ارتباط و در نتیجه کاهش قدرت توضیح کنندگی اطلاعات هستیم. در خصوص جریانات نقدی و اجزای آن همین عملکرد را شاهد بودیم با این تفاوت که تغییرات نسبت به سود و اجزای آن کمتر می‌باشد
In this study, the relationship of Returns with Earning and cash flows before and after Restatement of financial statements has been examined. In this regard, stock Returns index as dependent variable and dividend index, Earning, operational cash flows, free cash flows and accruals as independent variables have been used. The required data were collected from financial statements of 105 companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). It was found that the relationship between Returns and Earning is strong and solid before Restatement; however, we may find it weakened and subsequently reduced information explanatory power. The same performance was observed for cash flows; the only difference is that their changes are less than Earning. Therefore, it can be concluded that though cash flows variable has an inverse relationship with stock Returns after Restatement of financial statements, the Earning is replaced by it.

کلیدواژه‌ها


رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید

 ارائه صورت‌های مالی

 

 

حمیدرضا ناظمی

تاریخ دریافت: 12/10/1397            تاریخ پذیرش: 13/12/1397

[1]

محمدرضا عبدلی[2]

 

 

چکیده

دراین تحقیق به بررسی رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی پرداخته شد. داده‌های جمع آوری شده از صورت‌های مالی 105 شرکت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1389- 1393، با استفاده از رگرسون تک متغیره و چند متغیره انجام شد. نتایج پژوهش نشانداد،قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی ارتباط مثبت و معناداری بین سود، جریانات نقدی عملیاتی، جریانات نقدیآزاد و اقلام تعهدی با بازده وجود دارد. اما بعد از تجدید ارائه متغیرهای سود، اقلام تعهدی و جریانات نقدی عملیاتیتأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها نداشته‌اند و بین جریانات نقدی عملیاتی و بازده رابطه منفی و معناداری بوجود آمد و در نهایت متغیرهای جریانات نقدی آزاد و سود بعد از تجدید ارائه به ترتیب تأثیر منفی و مثبت بر بازده شرکت‌ها داشتند که این مقدار معنادار نبود. نتایج کلی حاکی از آن است که قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی ارتباط قوی و پایداری بین سود و اجزای آن وجود دارد اما پس از آن شاهد ضعیف شدن این ارتباط و در نتیجه کاهش قدرت توضیح کنندگی اطلاعات هستیم. در خصوص جریانات نقدی و اجزای آن همین عملکرد را شاهد بودیم با این تفاوت که تغییرات نسبت به سود و اجزای آن کمتر می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی:تجدید ارائه صورت‌های مالی، بازده، سود، جریانات نقدی.

1- مقدمه

تصمیم‌گیری صحیح در بازار سرمایه نیازمند اطلاعاتی قابل اتکا، مربوط و به موقع است که بتوان با کمک آن منابع موجود و در دسترس را به گونه‌ای مطلوب تخصیص داد (استانداردهای حسابداری،1387). نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه بازدهی بدست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می‌باشد. در واقع بازده در فرایند سرمایه گذاری به عنوان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود (دستگیر و همکاران،1394،22). همچنین محصول نهایی حسابداری و گزارشگری مالی، صورت‌های مالی اساسی است. سود و جریانات نقدی دو دسته از اطلاعاتی هستند که همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است (رهنمای رودپشتی و ولی پور،1392،56). سود به عنوان عاملی عینی در شرایط متفاوت تحت تأثیر تخصیص‌های انجام شده توسط مدیران شرکت تغییر می‌کند؛ ازاین رو نمی‌توان به عنوان یک معیار کامل برای پیش بینی بحران مالی تلقی شود. یکی از معیارهای عینی که می‌توان آن را به عنوان نتیجه نهایی عملیات شرکت تلقی کرد جریان وجه نقد می‌باشد که می‌تواند جایگزین مناسبی برای نسبت‌های مالی دیگر باشد (اعتمادی، زندی دره غریب،1393،65).صورت جریان وجوه نقد به دلیل پرهیز از جهت گیری‌های ذاتی و عمومی موجود در اقلام تراز نامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازه گیری می‌شوند، نسبت به سایر صورت‌های مالی ارجحیت دارد (طالب نیا و همکاران،1394،89). این اطلاعات اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی بر فرد تصمیمگیرنده در پی خواهد داشت (نیکبخت و رفیعی،1391، 169). باتغییراتمستمرومداومیکهدرشرایطاقتصادیواجتماعیصورتمی‌گیرد،تغییردراصولوروش‌هایحسابداری،بهعلتپیچیدگیوحجمبالایمعاملاتتجاریبروزاشتباهدرگزارشگریمالی،ودرنتیجه تعدیلات سنواتی وتجدیدارائهصورت‌هایمالیمنتشرشدهاجتنابناپذیربهنظرمی‌رسد. چالشیکهقابلیتمقایسهویکنواختیصورت‌هایمالیراخدشهدارمی‌سازد،تجدیدارائهصورت‌هایمالیناشیازتغییراتحسابداریواصلاحاشتباهاتگذشتهاست (ساعی وهمکاران،1392،68).با توجه به گسترش استفاده از سیستم‌های اطلاعات حسابداری و افزایش تعداد حسابداران متخصص و محدود شدن روش‌های حسابداری با افزایش تعداد استانداردهای حسابداری و قوانین مربوطه، انتظار می‌رفت که انجام تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی کاهش یابد، اما متاسفانه باافزایششمارتجدیدارائه‌هادرسال‌هایاخیر،نگرانیدرموردکیفیتگزارشگریمالیمیانگروه‌هایذینفعافزایشیافتهاست (آلمر و همکاران[i]،2008، 62). وجود این تعدیلات، علاوه بر آثار تغییر رویه، در بیشتر موارد نشان دهنده وجود تحریف بااهمیت یا اساسی در صورت‌های مالی دوره (ها) ی گذشته است که در رعایت استانداردهای حسابداری، اصلاح مربوطه به‌دلیل با اهمیت بودن، در سود و زیان دوره گزارش منظور نمی‌شود. اینبدان معنا است که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، دچار تصمیم‌گیری نادرست بر اساس اطلاعات نادرست شده‌اند که گمراه کننده است. بنابراین، در صورت افزایش یا ثابت ماندن تعداد این قبیل شرکت‌ها، به ویژه با توجه به اهمیت رقم تعدیلات سنواتی نسبت به سود خالص دوره و سود و زیان انباشته ابتدای دوره، این تصور می‌تواند به ذهن متبادر شود که اشتباه حسابداری و اصلاح آن در دوره‌های آتی منافعی را برای مدیریت شرکت‌ها به همراه دارد و اطلاعات حسابداری، علاوه بر اینکه عاری از اشتباه نیست، از تمایلات جانبدارانه نیز عاری نمی‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبیین ماهیت تجدید ارائه صورت‌های مالی در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبیین این مسئله کهسرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان چه واکنشی نسبت به رسالت صورت‌های مالی در قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالیبر اهداف پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اتکا، کیفیت اطلاعاتی و رعایت حقوق ذینفعان دارند، انجام شده است. ما در این تحقیق به بررسی رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی می‌پردازیم.

 

2-  مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

تعریف ارائه مجدد صورت‌های مالیبه عنوان اصلاحات صورت گرفته در صورت‌های مالی مطرح می‌شود که معمولاً ناشی از عدم پیروی از اصول پذیرفته شده حسابداری هستند (موسوی و همکاران، 1394،98). در واقعموضوعی که منجر به کاهش قدرت اتکای صورت‌های مالی و به تبع کاهش اعتبار صورت‌های مالی یعنی تجدید ارائه صورت‌های مالی می‌باشد. تغییر ارقام دوره‌های قبل در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقــد، تعدیلات سنواتی است. تعدیلات سنواتی تعدیلات با اهمیتی است که به سنوات قبل مربوط می‌شود و از موارد زیر ناشی می‌شود: الف) تغییر در رویه‌های حسابداری، ب) اصلاح اشتباهات. اثر این تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود یا زیان انباشته ابتدای دوره در صورت‌های مالی منعکس گردد. اقلام مقایسه‌ای صورت‌های مالی نیز باید ارائه مجدد شود، مگر این‌که این امر عملی نباشد، که در این شرایط موضوع باید در یادداشت‌های توضیحی افشا گردد (استانداردهای حسابرسی،1386).این عامل یک مسئله مهم برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود. تجدید ارائه،مبین این موضوع است صورت‌های مالی منتشر شده دوره یا دوره‌های قبل که توسط مدیریت مورد تأیید استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتکا است.و این اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی،اعتماد،صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می‌دهد(ویلسون[ii]،2008،521).از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت‌های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می‌گردد (شوق و تائو[iii]، 2007،3)؛ و این به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته وکیفیت پایین آن‌هامی‌باشد.بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان‌های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن‌ها تغییر می‌یابد (ژیا[iv]،2006،10).

با این حال طی سال‌های اخیر این روند در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رواج زیادی داشته است. نتایج تحقیق نیکبخت و رفیعی (1391، 181) نشانداد که بیش از 70 درصد شرکت‌ها درایران از سال 83 تا 89 صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه کرده‌اند. کالنو همکاران[v] (2002، 1) معتقد است دلایل واکنش منفی بازار به ارائه مجدد صورت‌های مالی عبارت است از:

1)      تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل می‌کند.

2)      نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالاً نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.

3)      علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به کار گرفتن روش‌هاپذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.

 

هریبار و جنکینز[vi] (2004،22) بیان می‌کند که شرکت‌های تجدید ارائه کننده صورت‌های مالی به دلیل مسائل مربوط به شناسایی درآمد، بهای تمام شده، هزینه‌های عملیاتی، دارایی‌ها و موجودی‌ها، اقدام به تجدید ارائه صورت‌های مالی خود می‌کنند. تأکید چارچوب‌های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریان‌های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان‌های نقدی جاری استفاده می‌شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می‌دهد. بر اساس آنچه که چارچوب‌های نظری بر آن تاکید دارند نمی‌توان تنها از جریان‌های نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود.به عقیده ویلسون[vii](2008) محتوای اطلاعاتی سود پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی، کاهش نسبی می‌یابد و استفاده کنندگان از صورت‌های مالی اطمینان خود را نسبت به اطلاعات مالی شرکت پس از تجدید ارائه به طور متوسط برای یک سال از دست می‌دهند. از دیدگاه سرمایه گذاران سود با کیفیت پایین ناخوشایند است زیرا بیانگر تخصیص غیر بهینه منابع است. سود با کیفیت بالا از توسعه بازار سرمایه، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و سایر کشورها حمایت می‌کند. زمانی که عموم مردم به فرایند گزارشگری مالی و اطلاعات منتشر شده اطمینان نداشته باشند، از سرمایه گذاری منصرف شده و این امر به نوبه خود از گسترش بازار سرمایه جلوگیری می‌کند. اینکه افزایش سود ناشی از بهبود واقعی در سودآوری شرکت است یا ناشی از بکارگیری متهورانه رویه‌های حسابداری توسط مدیران به منظور دستکاری سود باشد؛ متفاوت خواهد بود. در این شرایط تعدیل سود خالص برای انعکاس کیفیت سود ممکن است با اهمیت باشد. کراوت و شولین[viii] (2009) معتقدند؛ تجدید ارائه صحت باور حتمی سرمایه گذاران درباره اطلاعات را کاهش می‌دهد، زیرا این ریسک وجود دارد که باورهای قبلی مبتنی بر اطلاعات مالی باشد که معتبر نیست وسرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری‌های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.حیدرپور و ازوجی (1389) در تحقیق خود با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه سود هرسهم به این نتیجه رسیدن که از بین متغیرهای مستقل اندازه شرکت، رشد فروش، اهرم مالی، بازده دارایی‌ها، محافظه کاری، کیفیت سود، تغییر حسابرس ونسبت جریانات نقدی به سود فقط متغیر کیفیت سود رابطه عامل مؤثر بر تجدید ارائه سود هرسهم می‌باشد.

 کردستانی و ازاد و کاظمی (1389) در تحقیق خود به این موضوع پرداخته‌اند که تعدیلات سنواتی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران ناشی از تغییر روش‌های حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری با اهمیت دوره‌های قبل است که به صورت ارائه مجدد ارقام در سال‌های بعد گزارش می‌شود. یافته‌های انها حاکی از آن است که رقم تعدیلات سنواتی بیش از سطح اهمیت تعیین شده در سطح صورت‌های مالی دوره مالی قبل است. آن‌ها در پایان عنوان نموده‌اند که وجود ارقام زیاد تجدید ارائه شده در سرفصل حساب‌ها و ان هم در هر سال موجب پائین آمدن قابلیت اتکای صورت‌های مالی سالیانه شده است.

 دستگیر و شریفی مبارکه (1390) یافته‌های این تحقیق حاکی از نبود رابطه معنادار بین جریانات نقدی عملیاتی و بازده سهام در فرضیه اول است در فرضیه دوم وجود رابطه معنادار بین جریانات نقدی ازاد و بازده سهام به اثبات رسید که نتیجه این مدل با مبانی نظری جنسن در سال 1986 همخوانی دارد. در فرضیه سوم از این مطالعه به این نتیجه رسیدند که جریانات نقدی ازاد نسبت به جریانات نقدی عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری در تشریح بازده سهام می‌باشد.

 نیکبخت و رفیعی (1391) از طریق مصاحبه با 50 نفر از خبرگان عوامل مؤثر بر تجدید ارائه شناسایی و سپس از طریق رگرسیون لجستیک الگوی خود را اجرا نمودند در این مطالعه داده‌های مربوط به 202 شرکت بورسی طی سالهای 1384-1388 مورد بررسی قرار گرفتند یافته‌ها نشان دادند که: سودآوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورت‌های مالی مؤثر است.

خواجوی و قدیریان ارانی (1393) در مقاله ای تحت عنوان بررسی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه کننده صورت‌های مالی که یافته‌هایپژوهش انهانشانمی‌دهداگرچهکیفیتسودگزارش شدهاولیهشرکت‌هایتجدیدارائه کننده به گونه ایمعنادارپایین ترازکیفیتسودشرکت‌هاییاستکهصورت‌هایمالیخودراتجدیدارائه نکرده‌اند؛امابینکیفیتسودتجدیدارائهشدهشرکت‌هایتجدیدارائه کنندهوکیفیتسودشرکت‌هایی کهصورت‌هایمالیخودراتجدیدارائهنکرده‌اند،تفاوتمعناداریوجودندارد. همچنیندرسطح شرکت‌هایتجدیدارائه کننده،کیفیتسودتجدیدارائهشدهبه طورمعناداریبالاترازکیفیتسودگزارش شدهاولیهاست.

موسوی و همکاران (1394) در مطالعات خود با موضوع حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی با استفاده از 40 شرکت در دو گروه از شرکت‌های تجدید ارائه شده و یک گروه کنترل شامل شرکت‌های فاقد تجدید ارائه پرداختند، نتایج این پژوهش بر اساس روش مطابقت جفتی بر مبنای اندازه و صنعت نشان داد که فقط بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سایر مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی با تجدید ارائه صورت‌های مالی ارتباطی وجود ندارد.

مشایخی و حسین پور (1395) در تحقیقی با عنوانبررسیرابطهبینمدیریتسودواقعیومدیریتسودتعهدیدرشرکت‌هایمشکوکبهتقلبپرداختند. نتایج آن‌ها نشاندادکهمدیریتسودواقعیبرمدیریتسودتعهدیدرشرکت‌هایبورسیمشکوکبهتقلب، تأثیرمنفیومعنیداریدارد از این روپژوهشگران،استانداردگذارانوحسابرسانبایستیبههردومدیریتسودتعهدیوواقعیدرشرکت‌هایمشکوکبهتقلبتوجهلازمداشتهباشند.

مجتهدزاده و همکاران (1395) در طی پژوهشی با عنوان تجدیدارائهصورت‌هایمالیورفتارپیش بینیسودمدیران به این نتیجه رسیدن که، سویهخوشبینانهمدیراندرپیشبینیسودهایآتیدردوره‌هایپسازتجدیدارائهنسبتبهدوره‌هایقبلازآن،تغییرمعنادارینداشتهندارد. به عقیده آن‌هاباردفرضیهپژوهشمبنیبروجودتفاوتمعناداردررفتارپیشبینیسودمدیرانشرکت‌هایتجدیدارائهکنندهنسبتبهشرکت‌هایگروهکنترل،چنیناستدلالمی‌شودکهعواملدیگریغیرازتجدیدارائهمی‌توانندموجبتغییردررفتارپیشبینیسودمدیراندرشرکت‌هایگروهآزمونباشند.

 هیرشلیفر و همکاران[ix](2009) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته‌های آن‌ها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن این که بین اندازه جریان‌های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.

میشائیل اترج و همکاران[x](2010)، به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که ارائه مجدد بدون کلاهبرداری دارند حجم ترازنامه کمتری نسیت به شرکت‌هایی که ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از تقلب و اشتباه دارند عرضه کردند.

عبداللهوهمکاران[xi](2010)درپژوهشیکهدرکشورمالزیانجامدادند،بهبررسیماهیت تجدیدارائهدرصورت‌هایمالیشرکت‌هایبورسکوالالامپورپرداخته‌اندوتأثیرمؤلفه‌های حاکمیتشرکتیرابرآن‌هاموردمطالعهقراردادند. آن‌هادریافتندکهبیشتریندلیلدستکاری ارقام،برایدستیابیبهسطحمعینیازسودبودهاستومیاناستقلالهیئتمدیره،مالکیت مدیریتودوگانگیوظیفةمدیرعاملباارائةمجددصورت‌هایمالی،رابطةمعناداریوجود ندارد.

فرانسیسوهمکاران[xii] (2012)بهبررسیعواملمؤثربرتجدیدارائةارقامصورت‌هایمالی شرکت‌هایامریکاییطیسالهای2003الی2008پرداختند. نتیجةپژوهشآن‌هانشاندهنده تأثیراندازةکارفرما،عملکردمالیوی،نوعصنعت،شاخص‌هایغیرمالیعملکردشرکت، دستمزدحسابرسومیزانآشناییحسابرسباصنعتموردفعالیتکارفرمابرمیزانتجدیدارائه ارقامصورت‌هایمالیبود.

رحیمیان و ناظمی (2015) نشاندادند که تجدید ارائه‌های ناشی از درخواست حسابرس سبب شده است کیفیت اقلام تعهدی در دوره‌های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش می‌یابد. نتایج همچنین آن‌ها ثابت کردند که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های دارای تجدید ارائه اجباری تأثیر گذار می‌باشد.براساس مطالب بیان شده در مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ضرورت بررسی روابط بین بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه بر هیچ کس پوشیده نیست. در ایران اغلب شرکت‌ها تعدیلات سنواتی و به تبع تجدید ارائه وجود دارد. این مهَم به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی مبنی برغیر قابل اتکابودن گزارشات با کیفیت باشد و در نهایت واکنش منفی بازار را در پی خواهد داشت به همین منظور این مقاله درصدد است رابطه بین رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی را بررسی نماید.

جاروسزک و همکاران [xiii](2016) در تحقیقی باعنوان ریسک تقلب شرکت و عملکرد بازار سهام به ایننتیجه رسیدند، شرکت‌هایی که سهام‌هایی با ریسک تقلب بالاتری دارند، در بازار سهام با بازده پایین تری مواجهه می‌شوند و در نهایت پس از یک دوره طولانی تمایل و عملکرد بازده‌ها غیر عادی می‌شود و این نشان می‌دهد که مدل بازده یک نا بهنجاری دارد.

 

3- فرضیه‌های پژوهش

ادبیات حسابداری در خصوص تجدید ارائه بیان می‌نمایدکه تجدید ارائه، اطلاعات منتشر شده دوره یا دوره‌های قبل توسط مدیریت که مورد تأیید استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتکا است. ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل اتکا تصور شدن صورت‌های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در بیرون از بورس از آثار نه چندان بلند مدت، زیان ناشی از تصمیم اشتباه استفادهکنندگان صورت‌های مالی و تضییع منافع عمومی بخشی از پیامدهای تجدید ارائهٔصورت‌های مالی ست. ازاین روبا توجه به مبانی مطرح شده و مشکلات پیش رو، فرضیه‌های تحقیق شامل هشت فرضیه به شرح زیر تدوین شده‌اند:

فرضیه 1:قبل ازتجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با سود رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه 2: قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با جریانات نقدی عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه 3: قبل ازتجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با جریانات نقدی آزاد و سود رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه 4: قبل ازتجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با اقلام تعهدی و جریانات نقدی رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه 5: بعد ازتجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با سود رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه 6: بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با جریانات نقدی عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه 7: بعد ازتجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با جریانات نقدی آزاد و سود رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه 8: بعد ازتجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با اقلام تعهدی و جریانات نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

 

4-  روش شناسی پژوهش

از آنجا که هدف اصلی این تحقیق: بررسی رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی بوده است. لذا روش تحقیق، بررسی وجود رابطه و همبستگی و رگرسیون بوده و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته)می‌باشد. همچنین این تحقیق از نظر تئوری در گروه تحقیقاتاثباتی، و از نظر دسته بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی – استقرایی است بدین معنی که مبانی نظری پیشینه پزوهش از راه کتابخانه، مقالات در استدلال قیاسی جمع آوری برای تأیید یا رد فرضیه‌ها از استدلال استقرایی و همچنین به منظور آنالیز داده‌ها از spss کمک گرفته شده است. همچنین جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389- 1393 می‌باشدکه، 1. سال مالی به پایان اسفند منتهی است، 2. در دوره مورد بررسی، تغییر سال مالی نداده‌اند، 3. تمامی اطلاعات مربوط به اجزای محاسبه متغیرهای معادلات در دسترس و افشا شده کرده‌اند و 4. شامل شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و بیمه‌ها و بانک‌ها نیستند. با توجه به محدودیت‌های اعمال شده، تعداد 105 شرکت انتخاب شدند که اطلاعات این شرکت‌ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای رهاورد نوین جمع آوری شده است.

 

5- مدل‌های اصلی پژوهش و متغیرهای آن

 هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا رابطه ای بین بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی وجود دارد. از این رودر این تحقیق به منظور بررسی متغیرهای تحقیق و پیروی از پژوهش شوق و تائو (2007) مدل‌های1 تا 8 تبیین شده‌اند:

 

Reti,t= α0 + α1 EPS (before Restatement)i,t + ε i,t                                                                                                                    (1)

Ret i,t = α 0 + α1CFPS (before Restatement)i,t + ε i,t                                                                                                              (2)

Ret i,t = α 0 + α1EPS (before Restatement)i,t + b2 FCFPS (before Restatement)i,t + ε i,t                                           (3)

Ret i,t = α 0 + α1ACPS (before Restatement)i,t + b2CFPS (before Restatement)i,t + ε i,t                                          (4)

Reti,t= α0 + α1 EPS (after Restatement)i,t + ε i,t                                                                                                                       (5)

Ret i,t = α 0 + α1CFPS (after Restatement)i,t + ε i,t                                                                                                                 (6)

Ret i,t = α 0 + α1EPS (after Restatement)i,t + b2 FCFPS (after Restatement)i,t + ε i,t                                                 (7)

Ret i,t = α 0 + α1ACPS (after Restatement)i,t + b2CFPS (after Restatement)i,t + ε i,t                                                (8)

 

 

5-1- متغیر وابسته

متغیر وابسته این تحقیق بازده سهام (Ret i,t) می‌باشد. مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات، نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازده شامل دو جز یعنی سود دریافتی و تغییرات قیمت می‌باشد.منظور از بازده کل مجموعه مزایای است که در طول سال به سهم تعلق می‌گیرد (ملأ حسینی و قربانژاد،1386).

 

5-2- متغیرهای مستقل

EPSit:سود هر سهم یکی از آماره‌های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد. سود هرسهم از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می‌شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است.

: CFPSitجریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریان‌های وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام‌ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. جریان‌های نقدی عملیاتیاز سود خالص به‌علاوه هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود شرکت t در سال i بدست می‌آید

ACPS it:اقلام تعهدی شاخص مهمی برای تشخیص کیفیت سود است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد. نقش اقلام تعهدی در تغییر یا اصلاح شناسایی جریان‌های نقد است. کیفیت اقلام تعهدی و سود با توجه به اندازه خطاهای برآورد آن‌ها کاهش می‌یابد. (حقیقت وهمایون،1383). اقلام تعهدی از تفاوت میان سود عملیاتی) سود حسابداری)و وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی است (مشایخی و همکاران،1389).

FCFPS i,t:جریان نقد آزاد برای شرکت معیاری است که سود اوری شرکت را پس از همه هزینه‌ها وسرمایه گذاری‌ها اندازه گیری می‌کند. معیار مزبور یکی از معیارهای متعدد است که برای مقایسه وتجزیه وتحلیل مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. دلیل افزایش جریانات نقدی آزاد، رشد درامدها و سود، بهبود کارایی، کاهش هزینه‌ها، فروش و خرید مجدد سهام ویا حذف بدهی‌ها می‌باشد این نکته حائز اهمیت است که جریان نقد آزاد منفی به تنهایی نشان دهنده وضعیت نامطلوب نیست.اگر جریان نقد آزاد منفی باشد، می‌تواند حاکی از سرمایه گذاری زیاد شرکت باشد به امری که در بسیاری از شرکت‌های نوپا طبیعی است. در صورتی که سرمایه گذاری‌های انجام شده بازده بالایی را درپی داشته باشد استراتژی مزبور پتانسیل کسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد(پاشایی فام و همکاران،1388). جریانات نقدی آزاد از تفاضل جریان نقد عملیاتی با مخارج سرمایه‌ای و سود سهام تقسیمی در شرکت i و در سال t محاسبه می‌شود.

 

6-  یافته‌های پژوهش

6-1- آمار توصیفی

 یکی از شاخصه‌های آمار، آمار توصیفی است. در آمار توصیفی، شاخص‌هایی نظیر؛ شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی ارائه می‌شود که این شاخص‌ها تحلیل حدود اطلاعات نهفته در داده‌ها را مختصر و محسوس کرده و کلیاتی درباره ویژگی‌های نمونه مورد بررسی ارائه می‌دهند. آماره‌های مختلف مربوط به متغیرهای تحقیق شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، دامنه و صدک بصورت خلاصه در جدول زیر نمایش داده می‌شود.

 

جدول2- بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از تجدید ارائه

آماره

بازده

جریانات نقدی عملیاتی

جریانات نقدی آزاد

اقلام تعهدی

سود هر سهم

میانگین

080493/0

0007/0

0012/0

0001/0

25/120244168

میانه

010669/0

0005/0

0002/0

0001/0

0023/588

انحراف معیار

3078550/0

00080/0

01662/0

00050/0

5/1232127785

چولگی

797/0

060/2

949/8

445/1-

247/10

خطای استاندارد چولگی

236/0

236/0

236/0

236/0

236/0

کشیدگی

511/0

070/5

457/90

691/4

105

خطای استاندارد کشیدگی

467/0

467/0

467/0

467/0

467/0

دامنه

4388/1

0

21/0

0

12625553565

 

صدک ها

صدک 25

123316/0-

0002/0

0002/0-

0

5440/279

صدک 50

010669/0

0005/0

0002/0

0001/0

0023/588

صدک 75

247462/0

0010/0

0005/0

0003/0

1392/940

منبع:یافته‌های پژوهشگر

جدول3- بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از تجدید ارائه

آماره

بازده

جریانات نقدی عملیاتی

جریانات نقدی آزاد

اقلام تعهدی

سود هر سهم

میانگین

080493/0

0008/0

0009/0-

0001/0

8163/682

میانه

010669/0

0005/0

0004/0

0

7898/470

انحراف معیار

3078550/0

00089/0

01697/0

00236/0

49668/668

چولگی

797/0

227/2

192/8-

897/7

448/1

خطای استاندارد چولگی

236/0

236/0

236/0

236/0

236/0

کشیدگی

511/0

060/5

907/77

061/75

595/1

خطای استاندارد کشیدگی

467/0

467/0

467/0

467/0

467/0

دامنه

4388/1

0

19/0

03/0

47/2784

 

صدک ها

صدک 25

123316/0-

0002/0

0001/0

0004/0-

0970/204

صدک 50

010669/0

0005/0

0004/0

0

7898/470

صدک 75

247462/0

0010/0

0007/0

0003/0

4369/891

منبع:یافته‌های پژوهشگر

 

بررسی توصیفی متغیر وابسته بازده شرکت‌ها نشان می‌دهد میانگین بازده شرکت‌ها برابر 08/0 و انحراف معیار آن برابر 31/0 می‌باشد همچنین میانگبن متغیرهای مستقل نشان می‌دهد متغیرهای تحقیق قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی به غیر از متغیر سود تفاوت قابل ملاحظه‌ای با هم ندارند بطوری که جریانات نقدی هر سهم قبل از تجدید ارائه 0007/0 و بعد از تجدید ارائه 0008/0 بدست آمده است. همچنین برای متغیرهای جریانات نقدی آزاد هر سهم و اقلام تعهدی نیز قبل از تجدید ارائه به ترتیب 0012/0 و 0001/0 و بعد از تجدید ارائه به ترتیب 0009/0- و 0001/0 بدست آمد. ولی در خصوص متغیر سود قبل از تجدید ارائه میانگین شرکت‌ها برابر 25/120244168 و بعد از تجدید ارائه 82/682 بود. بررسی توصیفی متغیرها نشان می‌دهد که بیشترین تغییرات در مورد متغیر سود بوده است این نشان می‌دهد که این متغیر، دچار تحولات بیشتری شده است. ضرایب چولگی متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای جریانات نقدی آزاد هر سهم بعد از تجدی ارائه و اقلام تعهدی قبل از تجدید ارائه دارای ضریب چولگی منفی یعنی نسبت به منحنی نرمال چوله به چپ می‌باشند و بقیه متغیرها از ضریب چولگی مثبت برخودردار بودند. به لحاظ انطباق و قرینگی (0.5) با منحنی نرمال، بازده سود (797/0) شرکت‌ها از انطباق بیشتری با منحنی نرمال برخوردار است و تفاوت چندانی با توزیع نرمال نداشت. همچنین نتایج ضریب کشیدگی متغیرها حاکی از آن است که تمامی متغیرها دارای ضریب کشیدگی مثبت بودند که نشان می‌دهد نسبت به منحنی نرمال بلندتر می‌باشند. بررسی صدک متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای بازده، سود، جریانات آزاد هر سهم قبل از تجدید ارائه و اقلام تعهدی بعد از تجدید ارائه شرکت‌ها دارای یک دامنه مثبت و منفی می‌باشند در حالیکه دیگر متغیر از دامنه مثبت برخوردار است. صدک 75 برای متغیر بازده سود 247/0 است و بیان می‌کند که 75% داده‌ها از این مقدار کمتر است. همینطور صدک 25 برای این متغیر بازده 123/0- است و بیان می‌کند که 25% داده‌ها از این مقدار بیشتر است. به عبارتی 50 در صد دادهای بازده سود شرکت‌ها در دامنه 123/0- تا 247/0 قرار دارد و برای سایر متغیرها نیز به همین ترتیب ارائه می‌گردد

 

6-2-آمار استنباطی

از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و سنجش عدم قطعیت در استنباط‌ها استفاده می‌شود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل برازش شده استفاده شده است.

 

جدول4- خلاصه مدل فرضیه‌ها

فرضیه

ضریب

 تعیین

ضرب تعیین تعدیل شده

ضریب همبستگی

خطای استاندارد

دوربین

 واتسن

1

061/0

052/0

246/0

3075524/0

911/1

2

071/0

062/0

266/0

3380913/0

960/1

3

059/0

041/0

243/0

3109173/0

875/1

4

074/0

056/0

272/0

3055160/0

877/1

5

010/0

0001/0

1/0

3087412/0

988/1

6

003/0

0001/0

058/0

3140971/0

948/1

7

013/0

006/0-

115/0

3087861/0

038/2

8

019/0

0001/0

136/0

3066648/0

996/1

منبع:یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

جدول5- تجزیه واریانس فرضیه‌ها

مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

1

640/0

1

640/0

765/6

011/0

2

946/0

1

946/0

279/8

005/0

3

621/0

2

310/0

210/3

044/0

4

781/0

2

390/0

183/4

018/0

5

101/0

1

101/0

061/1

305/0

6

035/0

1

035/0

359/0

551/0

7

131/0

2

065/0

687/0

505/0

8

179/0

2

090/0

952/0

389/0

منبع:یافته‌های پژوهشگر

 

جدول6- ضرایب فرضیه (متغیر وابسته: بازده سهام)

 

 

متغیر

ضریب B

ضریب Beta

آماره t

سطح معناداری

قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی

فرضیه اول

سود هر سهم

0001/0

0001/0

601/2

011/0

فرضیه دوم

جریانات نقدی عملیاتی

012/91

266/0

877/2

005/0

فرضیه سوم

جریانات نقدی آزاد

097/7-

026-

269-

788/0

سود هر سهم

0001/0

244/0

534/2

013/0

فرضیه چهارم

جریانات نقدی عملیاتی

538/87

453/40

164/2

033/0

اقلام تعهدی

993/166

256/0

554/2

012/0

منبع:یافته‌های پژوهشگر

 

جدول7- ضرایب فرضیه (متغیر وابسته: بازده سهام)

 

 

متغیر

ضریب B

ضریب Beta

آماره t

سطح معناداری

بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی

فرضیه پنجم

سود هر سهم

00005/0

100/0

030/1

305/0

فرضیه ششم

جریانات نقدی عملیاتی

022/0-

058/0-

599/0-

551/0

فرضیه هفتم

جریانات نقدی آزاد

534-

029-

298-

767/0

سود هر سهم

00005/0

108/0

094/1

277/0

فرضیه هشتم

جریانات نقدی عملیاتی

396/69

203

362/1

176

اقلام تعهدی

962/58

364/50

171/1

244

منبع:یافته‌های پژوهشگر

 

7- تجزیه وتحلیل فرضیه‌ها

نتایج فرضیه اول:به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بودن مدل از آماره F استفاده شده است که با توجه سطح معنی‌داری مقدارآماره F در سطح خطای 5 درصد معنادار می‌باشد (011/0=sig)، از این رو خطی بودن مدل رگرسیون مورد تائید می‌باشد.بررسی جدول ضرایب رگرسیونی نشان می‌دهد سطح معنی داری ضریب رگرسیونی سود قبل از تجدید ارائه صوت‌های مالی (0001/0) کوچک‌تر از 5 درصد (011/0 =sig) و معنادار است، از این رو فرض H0 رد و فرض H1 پذیرش می‌شود. همچنین نتایح ضریب استاندارد شده سود قبل از تجدید ارائه (246/0) نشان می‌دهد تأثیر مثبت و معناداری بر بازده شرکت‌ها دارد. یعنی اگر یک انحراف استاندارد سود افزایش یابد، بازده شرکت‌ها قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی به میزان 246/0 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.

نتایج فرضیه دوم:بررسی یافته‌های جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد، سطح معنی‌داری مقدارآماره F کمتر از 5 درصد و معنادار می‌باشد (005/0=sig)، از این رو فرض خطی بودن مدل رگرسیون فرضیه تحقیق تأیید می‌شود یعنی جریانات نقدی در تبیین بازده قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی از قدرت تببین بالایی برخوردار می‌باشد و می‌تواند میزان تغییرات و واریانس بازده را به خوبی توضیح دهد. به عبارتی، مدل رگرسیونی، مدل مناسبی می‌باشد. آزمون معنادار بودن ضرایب برای تعیین معناداری ضرایب، جهت اثر آن ضرایب بر متغیر وابسته را نیز تعیین می‌شود. همانطور که یافته‌های جدول ضرایب رگرسیونی نشان می‌دهد، ضریب رگرسیونی جریانات نقدی قبل از تجدید ارائه صوت‌های مالی (012/91) در سطح خطای 5 درصد (005/0 =sig) معنادار می‌باشد، از این رو فرض H0 رد و فرض H1 تأیید می‌شود. همچنین نتایح ضریب استاندارد شده جریانات نقدی قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی (266/0) نشان می‌دهد تأثیر مثبت و معناداری بر بازده شرکت‌ها دارد.

نتایج فرضیه سوم:در انجام آزمون تحلیل وارانس تجزیه واریانس مقدارآماره F در سطح خطای 5 درصد معنادار است (044/0=sig)، از این رو فرض خطی بودن مدل رگرسیون فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد،. یعنی متغیرهای جریانات نقدی آزاد هر سهم و سود قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی در تبیین بازده شرکت‌ها از قدرت تببین بالایی برخوردار می‌باشند و می‌توانند میزان تغییرات و واریانس بازده را توجیه دهند. به عبارتی، مدل رگرسیونی، کفایت لازم را دارد. سطح معنی داری ضریب رگرسیونی سود (0001/0) کوچک‌تر از 5 درصد (013/0 =sig) و معنادار است، از این رو فرض H0رد و فرض H1 پذیرش می‌شود. ولی ضریب جریانات نقدی آزاد هر سهم (097/7-) در سطح خطای 5 درصد معنی‌دار نیست. نتایح ضریب استاندارد شده متغیرهای مدل نشان می‌دهد متغیرهای سود و جریانات نقدی آزاد قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر مثبت و معناداری بر بازده شرکت‌ها دارند. اگر یک انحراف استاندارد سود شرکت‌ها افزایش یابد، بازده شرکت‌ها قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی به همان میزان انحراف استاندارد افزایش می‌یابد ولی متغیر جریانات نقدی آزاد هر سهم تأثیر منفی بر بازده شرکت‌ها دارد اما این مقدار معنادار نیست.

نتایج فرضیه چهارم: تجزیه واریانس، سطح معنی‌داری مقدارآماره F در سطح خطای 5 درصد معنادار می‌باشد (018/0=sig)، از این رو فرض خطی بودن مدل رگرسیون فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد، به عبارتی متغیرهای اقلام تعهدی و جریانات نقدی قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی در توجیح بازده شرکت‌ها از قدرت تببین بالایی برخوردار هستند و می‌توانند میزان تغییرات و واریانس بازده را توضیح دهند.بررسی جدول ضرایب رگرسیونی نشان می‌دهد سطح معنی داری ضرایب رگرسیونی اقلام تعهدی (993/166) و جریانات نقدی (53/87) کوچک‌تر از 5 درصد (012/0 و 033/0=sig) و معنادار است، از این رو فرض H0رد و فرض H1 پذیرش می‌شود. همچنین نتایح ضریب استاندارد شده متغیرهای مدل نشان می‌دهد متغیرهای اقلام تعهدی و جریانات نقدی قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر مثبت و معناداری بر بازده شرکت‌ها دارند. به عبارتی اگر یک انحراف استاندارد اقلام تعهدی و جریانات نقدی افزایش یابد، به همان میزان بر بازده شرکت‌ها قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی افزایش می‌یابد.

نتایج فرضیه پنجم: نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد، مقدارآماره F در سطح خطای 5 درصد معناداری نمی‌باشد (305/0=sig)، از این رو فرض خطی بودن مدل رگرسیون فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نمی‌گیرد، یعنی بین سود و بازده ارتباط معناداری وجود ندارد. به عبارتی متغیر سود در تبیین بازده بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی از قدرت تببین بالایی برخوردار نیست و نمی‌تواند میزان تغییرات و واریانس آنرا توضیح دهد. بر اساس آزمون معنادار بودن ضرایب که تفسیر ضرایب رگرسیونی بر اساس ضریب بتا (Beta) انجام می‌گیرد و آماره مربوطه برای تعیین معناداری ضرایب، آماره t می‌باشد. جدول ضرایب رگرسیونی متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد سطح معنی داری ضریب رگرسیونی سود (00005/0) بزرگ‌تر از 5 درصد (305/0 =sig) و معنادار نمی‌باشد، از این رو فرض H0 تأیید و فرضH1 رد می‌شود. نتایح ضریب استاندارد شده سود (100/0) نشان می‌دهد تأثیر مثبت بر بازده شرکت‌ها دارد. یعنی اگر یک انحراف استاندارد سود افزایش یابد، بازده شرکت‌ها به میزان 100/0 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت ولی این نکته حائز اهیمت است که این مقدار تأثیر معنادار نیست. به عبارتی سود بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها ندارد.

نتایج فرضیه ششم:در انجام آزمون تحلیل وارانس در این فرضیه، سطح معنی‌داری مقدارآماره F بزرگ‌تر از 5 درصد و معنادار نیست (551/0=sig)، از این رو فرض خطی بودن مدل رگرسیون فرضیه تحقیق رد می‌شود یعنی جریانات نقدی در تبیین بازده بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی از قدرت تببین بالایی برخوردار نیست و میزان تغییرات و واریانس بازدهرا به خوبی نمی‌تواند توضیح دهد. در واقع این آزمون علاوه بر تعیین معناداری ضرایب، جهت اثرآن ضرایب بر متغیر وابسته را نیز تعیین می‌کند. بررسی نتایج جدول ضرایب رگرسیونی نشان می‌دهد سطح معنی داری ضریب رگرسیونی جریانات نقدی بعد از تجدید ارائه صوت‌های مالی (002/0-) بزرگ‌تر از 5 درصد (551/0 =sig) و معنادار نیست، از این رو فرض H0 تأیید و فرض H1 رد می‌شود. یعنی جریانات نقدی بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها ندارد. همچنین نتایح ضریب استاندارد شده جریانات نقدی بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی (058/0-) نشان می‌دهد تأثیر منفی بر بازده شرکت‌ها دارد. یعنی هرچه جریانات نقدی بعد از تجدید ارائه صوت‌های مالی افزایش یابد، بازده شرکت‌ها کاهش خواهد یافت. به عبارتی اگر یک انحراف استاندارد جریانات نقدی افزایش یابد، بازده شرکت‌ها بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی به میزان 058/0- انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت.

نتایج فرضیه هفتم:به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی و همچنین برای آنکه مشخص شود مدل رگرسیونی مورد استفاده، معنادارهست یا نیست از آزمون تحلیل واریانس استفاده می‌شود که سطح معنی‌داری مقدارآماره F در سطح خطای 5 درصد معنادار نیست (505/0=sig)، بنابراین فرض خطی بودن مدل رگرسیون فرضیه تحقیق رد می‌شود. یعنی متغیرهای جریانات نقدی آزاد هر سهم و سود بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی درتببین و توجیه بازده شرکت‌ها از قدرت تببین بالایی برخوردار نیستند و نمی‌توانند میزان تغییرات و واریانس بازدهرا به خوبی توضیح دهند. بررسی نتایج جدول ضرایب رگرسیونی نشان می‌دهد ضرایب رگرسیونی متغیر سود (00005/0) و جریانات نقدی آزاد هر سهم (534/0-) در سطح 5 درصد معنی‌دار نیستند (05/0 <sig) از این رو فرض H0 پذیرش و فرض H1 رد می‌شود. یعنی بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی جریانات نقدی آزاد هر سهم و سود تأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها ندارند. همچنین نتایح ضریب استاندارد شده متغیرهای مدل نشان می‌دهد متغیر جریانات نقدی آزاد هر سهم و سود بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت بر بازده شرکت‌ها دارند ولی معنادار نمی‌باشد.همچنین نکته قابل توجه این می‌باشدکه به اندازه ضرایب بدست آمده بازده شرکت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

نتایج فرضیه هشتم: این نتایج نشان می‌دهد 9/1 درصد از تغییرات بازده شرکت‌ها بعد ازتجدید ارائه صورت‌های مالی توسط ترکیب خطی متغیرهای اقلام تعهدی و جریانات نقدی تبیین شده است و مابقی تغییرات (1/98%) سهم عوامل دیگر و رویدادهای تصادفی است که خارج از مدل می‌باشند. به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی و همچنین برای آنکه مشخص شود مدل رگرسیونی مورد استفاده، معنادار هست یا نیست ازآزمون تحلیل واریانس استفاده می‌شود. بررسی سطح معنی‌داری مقدارآماره F معنادار نیست (389/0=sig)، بنابراین فرض خطی بودن مدل رگرسیون فرضیه تحقیق رد می‌شود. به عبارتی متغیرهای اقلام تعهدی و جریانات نقدی بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی در تبیین بازده شرکت‌ها از قدرت تببین بالایی برخوردار نمی‌باشندو میزان تغییرات و واریانس بازده را نمی‌توانند به خوبی توضیح دهند. بررسی نتایج جدول ضرایبرگرسیونی نشان می‌دهد سطح معنی داری ضرایب رگرسیونی مدل برازش شده معنی‌دار نیست (05/0 <sig) از این رو فرض H0 پذیرش و فرض H1 رد می‌شود. یعنی بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی اقلام تعهدی و جریانات نقدی تأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها ندارند.همچنین نتایح ضریب استاندارد شده متغیرهای مدل نشان می‌دهد متغیرهای اقلام تعهدی و جریانات نقدی بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر مثبت بر بازده شرکت‌ها دارند ولی معنادار نمی‌باشد.

 

8- بحث و نتیجه گیری

موضوع اصلی این تحقیق معرفی تجدید ارائه و رابطهٔ بین بازده با سود وجریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی بود. ایجادفضایبیاعتمادیدربازارسرمایه،غیرقابلاتکاتصورشدنصورت‌هایمالی،تلاشبرایدسترسیبهاطلاعاتدرخارجازبورس،زیانناشیازتصمیمگیری‌هایاشتباهاستفادهکنندگانازصورت‌هایمالیودرنهایتتضییعمنافععمومیجامعه،بخشیازپیامدهایاینامراست. بنابراین،ارائهمجددومستمراقلامدردوره‌های پیدرپیورواجآنمیانشرکت‌هایایرانی،بهاعتبارصورت‌هایمالیآسیبمیزندوموجب تخصیصوتوزیعناکارآمدثروتوکاهشاعتمادمردمبهبازارهایسرمایهمی‌شود. نتایج فرضیه اول نشانداد، قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی ارتباط مستقیم و معناداری بین سود با بازده وجود دارد. به عبارتی سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان، سود قبل از تجدید ارائه را به عنوان مبنای تصمیم گیری در جهت سرمایه گذاری تلقی می‌کنند که این شاخص قدرت توضیح دهندگی بالایی دارد و برای سرمایه گذاران مورد اعتماد می‌باشد. نتایج این فرضیه، همسو با نتایج احمدی و آقا لطیفی (1387) و مایو[xiv](2012) می‌باشد.

نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی، بین بازده با جریانات نقدی رابطه مثبت و معناداری حاکم است در واقع نتایج این فرضیه بیانگرمکمل های اطلاعاتی برای کاربران و استفاده کنندگان می‌باشد به عبارتی جریانات نقدی عملیاتی قبل از تجدید ارائه درجه اعتماد و کیفیت را افزایش می‌دهد. این نتیجه مغایر با نتایج هیرشلیفر و همکاران[xv] (2009) و پورحیدری و کهنسال (1384)، دستگیر و شریفی مبارکه (1390) می‌باشد. فرضیهسوم به بررسی متغیرهای سود و جریانات نقدی آزاد قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی پرداخت. نتایج نشانداد متغیرهای سود و جریانات نقدی آزاد قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر مثبت و معناداری بر بازده شرکت‌ها دارند. یعنی با افزایش جریانات نقدی آزاد و سود، بازده شرکت‌ها قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی افزایش می‌یابد. این نتیجه مغایر با نتایج دستگیر و شریفی مبارکه (1390) می‌باشد. بررسی‌های فرضیه چهارم تحقیق تائید نمود که متغیرهای اقلام تعهدی و جریانات نقدی قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر مثبت و معناداری بر بازده شرکت‌ها دارندکه این نتیجه با نتایج هیرشلیفر و همکاران (2009) مطابقت دارد. همچنین نتایج فرضیه پنجم نشان داد، سود بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها ندارد. بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی، استفاده کنندگاه و سرمایه گذاران سود را به عنوان شاخصی برای سرمایه گذاری مدنظر قرار نمی‌دهند چرا که از دید این اشخاص، این شاخص که بر مبنای تعهدی اندازه گیری شده، دستخوش اقدامات و تفکر مدیرت شرکت می‌باشد، بنابراین کیفیت و تبیین کنندگی پایینی دارد این در حالی است که زیر بنای اصول حسابداری تزلزل پیدا کرده و درجه اعتماد کاهش پیدا می‌کند. نتیجه این فرضیه با نتایج ویلسون[xvi] (2008) و هریبار و جنکینز[xvii] (2004) و اندرسون و یان[xviii] (2002) همسو می‌باشد. بررسی فرضیه ششم نشان داد که جریانات نقدی بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها ندارد. وجود تجدید ارائه صورت‌های مالی سبب عدم اطمینان شده و همواره این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به اشتباهات گذشته در گزارش‌های مالی آیا این صورت‌های مالی قابل اکتفا هستند یا خیر؟ این بدین معناست که وجود تجدید ارائه بر سرمایه گذاران تأثیر زیادی دارد و به شدت اثر منفی بر کیفیت اطلاعات دارد. نتایج فرضیه هفتم نشانداد که متغیر جریانات نقدی آزاد و سود بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت بر بازده شرکت‌ها دارند ولی معنادار نمی‌باشد. در نهایت نتایج فرضیه هشتم تحقیق ثابت کرد که بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی اقلام تعهدی و جریانات نقدی تأثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها ندارند. اقلام تعهدی مثبت زیاد نشان دهنده این است که سودها خیلی بیشتر از جریان‌های نقدی شرکت است. این تفاوت به دلیل اصل شناسایی درآمدها و اصل تطابق می‌باشد.

با در نظر گرفتن نتایج تحقیق مبنی بر اثر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر صورت‌های مالی می‌توان نتیجه گیری کرد که پیش از اعلام مجدد صورت‌های مالی ارتباط بازده با سود و اجزای آن قوی و مستحکم است به عبارتی دارای توان تشریحی و توضیح دهندگی بالایی می‌باشد اما پس از تجدید ارائه شاهد ضعیف شدن این ارتباط هستیم. این بدان معنا است که بازار، سود را به عنوان یک معیار غیر معتبر عملکرد اقتصادی شرکت‌ها تعیین می‌کند و پیش بینی منفی سیستم‌های حسابداری مالی نیاز به تجدید ارائه را سبب می‌شود. در رابطه با جریانات نقدی همین کارکرد برداشت می‌شود به عبارتی جریانات نقدی قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی اطلاعات اضافه ای رو در اختیار کاربران می‌گذارد و این شاخص به عنوان مکمل اطلاعاتی در نظر گرفته می‌شود. باید در نظر داشت که جریانات نقدی بعداز تجدید ارائه، کیفیت مطلوبی به همراه نداشته و کاربران و سرمایه گذاران نسبت به این اطلاعات رضایت ندارندو در نهایت ریسک افزایش پیدا می‌کند با توجه به انحراف استاندارد، این شاخص نسبت به شاخص سود عملکرد بهتری دارد به عبارتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌توان گفت که تصمیم گیرندگانو کاربران،جریانات نقدی راجایگزین شاخص سود در نظر می‌گیرند. این در حالی است که کیفیت اطلاع رسانی کاهش و درجه اعتماد به شدت سیر نزولی و قابلیت اکتفای صورت‌های مالی از بین رفته است. با توجه به نتایج، ازآنجا که قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی شاخص سود و اجزای آن به عنوان معیاری بسیار مهم برای تصمیم گیری می‌باشد پیشنهاد می‌شود که به این شاخص با دیدی وسیع تری پرداخته شود. همچنین با توجه به اینکه بعد از تجدید ارائه، صورت جریانات وجوه نقد و اجزای آن به عنوان مکمل اطلاعاتی از اهمیت مهمی برخورددار می‌شود؛ ضرورت دارد که این صورت مالی مورد توجه سرمایه گذاران و مراجع تدوین استاندارد قرار بگیرد؛ چرا که سرمایه گذاران از این صورت مالی اساسی به عنوان معیار تصمیم گیری استفاده می‌کنند. با توجه به پیامدهای نامطلوب تجدید ارائهصورت‌های مالی بر بازار سـرمایه و کـاهش اعتماد سرمایهگذاران نسبت به تغییرات مستمر ارقام مندرج در صورت‌های مالی، نهادهای ناظر ازجمله سازمان حسابرسی که مرجع تدوین استانداردهاست، ضـرورت دارد تـا نسـبت بـه اعمـال استانداردهای سختگیرانهتری برای ارقام سنواتی اقدام کند. نظر به اهمیت این مهم پیشنهاد می‌شود که تحقیقی به منظور تعیین کلیه عوامل مؤثر برتجدیدارائه صورت‌های مالی پرداخته شود. افزونبر این، با توجه به پژوهش‌های اندکی که در زمینة تجدید ارائة صورت‌های مـالی در ایران انجام پذیرفته، به پژوهشگران پیشنهاد می‌شودکه به بررسی میزان تجدیدارائه صورت‌های مالی به میزان سهمی که در هر سرفصل حساب وجود دارد، پرداخته شود. در این تحقیق محدودیت بااهمیتی که مانع انجام پژوهش شود وجود نداشت، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که در هر پژوهشی عواملی به طور آشکار یا نهان موجب کاهش اثر بخشی تحقیق و کسب نتایج مناسب می‌گردند اما در یک نکته می‌توان گفت که، به جز عامل تورم محدودیت بااهمیتی که مانع انجام تحقیق شود مشاهده نشد.

 1-کارشناس ارشد حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.     

2-دانشیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. (نویسنده اصلی) Mra830@yahoo.com[i]. Almer& et al

[ii]. Wilson

[iii]. Shough & Tao

[iv]. Xia

[v].Callen & et al

[vi]. Haribar & Jenkins

[vii]. Wilson

[viii]. Kravet & Shevlin

[ix]. Hirshleifer & et al

[x]. Michael & et al

[xi]. Abdullah & et al

[xii]. Francis & et al

[xiii]. Jaroszek & et al

[xiv]. Maio

[xv]. Hirshleifer & et al

[xvi]. Wilson

[xvii]. Haribar & Jenkins

[xviii]. Anderson & Yohn

1)   احمدی، موسی و سمیه آقا لطیفی،(1387)، "تأثیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص بر بازده سهام شرکت‌های خودرو سازی پذیرفته شده در بورس با استفاده از الگوی داده‌های تلفیقی"، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، شماره یک.

2)   اعتمادی، حسین، و سلیمان زندی دره غریب، (1393)، "استفاده از ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد در پیش بینی بحران مالی"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 6، شماره 21، صص 63 – 89.

3)   پاشایی فام، رامین و رضا امیدی پور، (1388)،"بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران"، فصلنامهٔ پژوهشی و سیاست‌های اقتصادی، شماره 50.

4)   پورحیدری، امید و محمود کهنسال،(1384)، "ارتباط میان سود و جریانات نقدی با بازده سهام با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت‌ها"، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 9.

5)   حقیقت، حمید و علی همایون،)1383)،"بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

6)    حیدرپور، فرزانه و حسن ازوجی، (1389)، "عوامل مؤثر بر تجدید ارائهٔ سود هرسهم. مجلهٔپژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی"، دوره2، شماره 6، صص 115- 144.

7)   خواجوی، شکراله و محمدحسین قدیریان ارانی، (1393)، "بررسی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه کننده صورت‌های مالی"، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 12، صص 129-147.

8)   دستگیر، محسن و رسول شریفی مبارکه، (1390)، "رابطه بین جریانات نقدی با بازده سهام"، مجله حسابرس، شماره 52، صص 1- 5.

9)   دستگیر، محسن، احمد گوگردچیان و ستاره آدمیت، (1394)، "رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازدهی سهام"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ساال 7، شماره 26، صص 21 – 37.

10) رهنمای رودپشتی، فریدون و هاشم ولی پور، (1392)، "رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جریانات نقدی"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال 5، شماره 17، صص 55 – 72.

11) کردستانی،غلامرضا، عبداله آزاد و محبوبه کاظمی،(1389)، "آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه"، تحقیقات حسابداری، شماره 8.

12) سازمان حسابرسی، کمیته فنی، (1386)، "استانداردهای حسابرسی ایران"، نشریه 160، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.

13) سازمان حسابرسی، کمیته فنی، (1390)، "استانداردهای حسابداری ایران"، نشریه شماره 160، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.

14) طالب نیا، قدرت اله، مهدی دسینه و فاطمه مریدی، (1394)، "اثر تصمیمات مالی مدیریت برجریان های نقدی"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7، شماره 26، صص 87 – 106.

15) مشایخی، بیتا و امیرحسین حسین پور، (1395)، "بررسیرابطهبینمدیریتسودواقعیومدیریتسودتعهدیدرشرکت‌هایمشکوکبهتقلب بورساوراقبهادارتهران"، فصلنامهٔ مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12، شماره 49، صص 29 – 52.

16)  مجتهدزاده، ویدا، نهاله حیاتی، منا پارسایی و مریم گلمحمدی، (1395)، "تجدیدارائهٔصورت‌هایمالیورفتارپیش بینیسودمدیران"، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 29، صص 3 – 21.

17) مشایخی، بیتا، محمداسماعیل فدایی نژادو راحله کلاته رحمانی، (1389)، "مخارج سرمایه ای، اقلام تعهدی و بازده سهام"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی،سال دوم،شماره اول

18) ملأ حسینی و قربانژاد،(1386)، "بررسی رابطهٔ میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 15، شماره 51.

19) موسوی، سیدرضا، حسینجباری وعباس طالب بیدختی،(1394)، "حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی"، مجلهٔپژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7، شماره 25، صص 97 – 119.

20) نیکبخت، محمدرضا و افسانه رفیعی، (1391)،"تدوینالگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورت‌های مالی"، دانش حسابداری، سال سوم، شماره 9، صص 167 – 194.

21)  Abdullah, S. N., Mohammad Yusof, N. Z., & Mohamad Nor, M, (2010), "Financial Restatement and Corporate Governance among MalaysianListed Companies", Managerial Auditing Journal, 25(6), PP. 526-552

22)  Almer, E. D., Gramling, A. A., and Kaplan, S. E, (2008), "Impact of Post Restatement Actions Taken by a Firm on Non-professional Investors_ Credibility Perceptions", Journal of Business Ethics, Vol. 80, PP. 61–76.

23)   Anderson, K. & T. Yohn, (2002), "The Effect of Restatements on FirmValue, Information Asymmetries, and Investors Reliance onEarnings", Working Paper, Georgetown University.

24)  Callen, J. L., J. Livan, and D. Segal, (2002), "Accounting Restatements: Are They always Bad News for Investors?",Working Paper, University ofToronto and New York University.

25)  Francis, J.R., Michas, P.N. and Yo, D. M, (2012), "Office Size of Big 4 Auditorsand Client Restatements", Contemporary Accounting Research,

26)   Haribar, P. and Jenkins,N. T, (2008), "The Effect of Accounting Restatements on Earnings Revision and Estimated Cost of Capital", Review of Accounting studies, Vol. 9, PP. 337-356.

27)  Hirshleifer, D., Kewei H. and Siew,H, T. (2009), "Accruals, Cash Flows, and Aggregate Stock Returns", Journal of Financial Economics, Vol. 91, No. 3, PP. 389-406

28)  Jaroszek,L;Niessen-Ruenzi,A; and Ruenzi,S, (2016), "Corporate Fraud Risk and Stock Market Performance", www.ssrn.com.abstract://2636633

29)  Kravet, T and Shevlin, T, (2009), "Accounting Restatements and Information Risk".

30)  Maio, P, (2012), "The Long-Run Relation between Returns, Earnings, and Dividends", Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2170079

31)  Michael,E,.Scholz, S,.Smith,K R and Sun,L, (2010), " How Do Restatements Begin? Evidence of Earnings Management Preceding Restated Financial Reports", Www. ssrn.com.abstract_id=1014053

32)  Rahimian, F and Nazemi, H R, (2015), "The Relationship of Auditor Independence in Adjustments to Annual Financial Statements and the Relevant Effect on Accruals before and after Financial Restatement", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science, Vol. 5 (S1), PP. 4892-4898.

33)   Shough,E &Tao,A, (2007), "The Relationship of Returns to Earnings and Cash Flows Before and After Restatement", www.ssrn.com abstract_id =1014147

34)  Wilson, W. M, (2008), "An Empirical Analysis of the Decline intheInformation Content of Earnings Following Restatements", TheAccounting Review, Vol. 83, No. 2, PP. 519-548

35)  Xia, WANG, (2006), "Accounting Restatements: A Comparison between China and USA", Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 2, No. 10.

 

 

 

 

 

یادداشت‌ها