دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 1-236 
اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و ساختار سررسید بدهی

صفحه 157-180

نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ میثم کرملو