دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 1-236 
2. تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها

صفحه 29-56

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ جواد نیک کار


6. اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و ساختار سررسید بدهی

صفحه 157-180

نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ میثم کرملو