دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آذر 1392، صفحه 1-193 
پیش بینی بازده غیر عادی بر مبنای مدل مبتنی بر نیروی حرکت قیمت

صفحه 1-22

محمد جواد محقق نیا؛ مهدی سدیدی؛ امیر عباس صاحبقرانی


رابطه ی بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی

صفحه 43-68

محمد کاشانی پور؛ مجید زنجیر دار؛ سید مهدی پار چینی پارچین؛ سید جواد با با زاده


رابطه ی نوع و حجم تأمین مالی با عملکرد عملیاتی

صفحه 69-101

مهدی مراد زاده فرد؛ یداله نوری فرد؛ سعیده علیپور


تأثیر سیاست های تأمین مالی بر هزینه نمایندگی

صفحه 153-172

حسین جباری؛ حلیمه رحمانی؛ محمد علی وفا پور


مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و عوامل تأثیرگذار بر آن

صفحه 173-193

کریم حمدی؛ علی فعال قیومی؛ محسن برزوزاده زواره؛ نسترن تقی خانی