دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 1-195 
رابطه بین عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود

صفحه 73-106

محمد حسین ستایش؛ مجتبی سعیدی؛ محمد حسین قدیریان آرانی


تأثیر سرمایه فکری بر نسبت کیوتوبین (Q) شرکتهای داروسازی

صفحه 175-195

رویا دارابی؛ صدیقه کامران راد؛ حمید سید جراحی