دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 1-232 
ارزیابی عملکرد بانک ها با استفاده از روش ترکیبی -TOPSIS FAHP

صفحه 155-183

فرزانه حیدر پور؛ عبد العلی جلالی؛ فرید با بایی نعمتی