دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 1-213 
7. اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری

صفحه 157-183

مهناز ملا نظری؛ ید اله نوری فرد؛ شقایق قشقایی عبدی


8. ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود(تحلیل خطی و لوجیت)

صفحه 185-213

یونس باد آور نهندی؛ سعید محمود زاده باغبانی؛ امین بلوری