دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 1-158 
1. رابطه بین شاخص مدیریت سود و سطح سود سال آتی

صفحه 1-20

بهمن بنی مهد؛ حامد کاظمی محسن آبادی


2. ارزیابی کاربرد تئوری توازن پایدار در ساختار سرمایه شرکت

صفحه 21-42

هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رود پشتی؛ عارفه مصحفی


3. رابطه مدیریت ریسک وعملکرد شرکت

صفحه 43-62

ید اله تاری وردی؛ زهرا دامچی جلو دار


6. رابطه بین میزان افشای اطلاعات و ارزش شرکت

صفحه 117-142

داریوش فروغی؛ احمد آدینه جونقانی


7. رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

صفحه 143-164

عزیز گرد؛ رضا حیدریان چالی؛ حمید سید جراحی