دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-189 
5. کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام

صفحه 91-110

مهدی مرادزاده فرد؛ مجتبی عدیلی؛ سید جواد ابراهیمیان