دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 1-191 
1. رابطه میان شاخص مدیریت سود و بدهی

صفحه 1-20

بهمن بنی مهد؛ عبد الرضا عرب عامری


2. تأثیر جنسیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی مستقل

صفحه 21-43

سید حسین علوی طبری؛ ویدا مجتهد زاده؛ نغمه بختیاری


5. شناسایی سازه‌های مؤثر در جذب بدهی

صفحه 87-111

سعید جبار زاده کنگر لویی؛ انور بایزیدی؛ امجد رحمان زاده


8. رابطه میزان سهام شناور آزاد و ریسک سهام

صفحه 169-192

عزیز گرد؛ حمید سید جراحی؛ صدیقه کامران راد